PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت تهران
پالايش نفت تهران ( شتران ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:01:37
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS 329
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 3,719
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 3,365
تاریخ آخرین معامله 1395/8/4 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 12,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/8/4 3,454 3,435 3,538 1,671
11.171M
38.587B
1395/8/3 3,542 3,450 3,619 2,618
26.233M
92.919B
1395/8/2 3,459 3,401 3,599 1,881
12.756M
44.125B
1395/8/1 3,512 3,358 3,533 3,347
33.178M
116.515B
1395/7/28 3,365 3,330 3,430 1,058
7.064M
23.769B
1395/7/27 3,371 3,333 3,449 951
4.961M
16.721B
1395/7/26 3,391 3,300 3,450 1,158
8.458M
28.677B
1395/7/25 3,370 3,300 3,462 1,611
11.706M
39.444B
1395/7/24 3,462 3,405 3,473 2,829
38.500M
133.305B
1395/7/19 3,308 3,200 3,370 1,227
11.837M
39.153B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/2/28 12 1395 219 288 219 219 795
1395/2/28 12 1394 188 795
1395/2/27 9 1394 188 209 795 140
1394/5/25 3 1394 280 119 795 0
1394/3/21 12 1393 527 149726

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 10,673 (4.99%) 22046
229.205M
2,468.953B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 16,146 (5.00%) 18260
148.836M
2,405.292B
پالايش نفت تهران (شتران) 11,634 (5.00%) 6014
57.032M
663.516B
نفت سپاهان (شسپا) 20,480 (0.20%) 3725
17.228M
359.426B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 12,839 (4.99%) 1579
4.642M
59.800B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 79,820 (5.00%) 1366
1.915M
153.173B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 55,600 (4.31%) 907
1.639M
90.601B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 23,482 (5.00%) 846
7.710M
181.050B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 36,498 (5.00%) 841
2.653M
96.619B
نفت ايرانول (شرانل) 28,981 (5.00%) 568
1.542M
45.126B
نفت پاسارگاد (شپاس) 20,898 (1.83%) 314
724,214
14.947B
پالايش نفت شيراز (شراز) 78,569 (5.00%) 128
288,301
22.652B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 66,875 (2.00%) 21
45,254
3.026B
اختيارخ شبندر-22000-1399/08/18 (ضبدر8056) 5,500 (161.78%) 5
21
98.500M
اختيارخ شپنا-4400-1399/07/28 (ضشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/03/25 (طشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1399/08/11 (طترا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-11000-1399/08/11 (طترا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-19000-1399/08/18 (ضبدر8054) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 991 (سنفت991) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10000-1399/03/25 (ضشنا3038) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره981 (سمانك981) 5,044,572 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-13000- 1399/03/25 (طشنا3041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-30000-1399/08/18 (ضبدر8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-24000-1399/03/27 (طريز3012) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره991 (سمانك991) 6,478,943 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 993 (سنفت993) 830,125 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-11000-1399/03/25 (ضشنا3039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/07/28 (ضشنا7053) 7,200 (0.63%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/03/25 (طشنا3032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/07/28 (ضشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/03/25 (ضشنا3031) 4,550 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-22000-1399/08/18 (طبدر8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1399/08/18 (ضبدر8053) 11,986 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/08/11 (طترا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1399/08/18 (ضبدر8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1399/08/18 (طبدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1399/08/11 (ضترا8022) 6,650 (1.64%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-14000-1399/07/28 (ضشنا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-13984-1399/03/27 (ضريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1399/08/11 (ضترا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-34000-1399/03/27 (طريز3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-18645-1399/03/27 (ضريز3009) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-11000- 1399/03/25 (طشنا3039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-36000-1399/03/27 (ضريز3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9500-1399/03/25 (ضشنا3037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-17000-1399/08/18 (طبدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/08/18 (طبدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8500-1399/08/11 (ضترا8023) 7,500 (7.31%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-13206-1399/03/27 (ضريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1399/08/18 (ضبدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-13206-1399/03/27 (طريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1399/07/28 (طشنا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1399/08/18 (طبدر8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/07/28 (طشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000- 1399/03/25 (طشنا3036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/03/25 (ضشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-24000-1399/03/27 (ضريز3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000- 1399/03/25 (طشنا3038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-14000- 1399/03/25 (ضشنا3042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-13000-1399/08/11 (ضترا8029) 8,250 (25.63%) 0
0
0
اختيارخ شتران-15000-1399/08/11 (ضترا8031) 7,000 (21.74%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1399/08/18 (طبدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-34000-1399/03/27 (ضريز3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/07/28 (ضشنا7058) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1399/08/18 (طبدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-28000-1399/03/27 (ضريز3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/08/18 (ضبدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-17090-1399/03/27 (طريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9500-1399/07/28 (ضشنا7060) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 995 (سنفت995) 747,546 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/03/25 (طشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 992 (سنفت992) 708,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/03/25 (ضشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-14761-1399/03/27 (طريز3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 984 (سنفت984) 967,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-14761-1399/03/27 (ضريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7500-1399/08/18 (ضبدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-15000-1399/08/11 (طترا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/03/25 (طشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1399/08/11 (ضترا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-30000-1399/03/27 (طريز3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/03/25 (طشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 786,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/03/25 (ضشنا3033) 4,500 (6.19%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/03/25 (طشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/08/11 (ضترا8024) 7,100 (0.62%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/08/11 (طترا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12000- 1399/03/25 (ضشنا3040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/03/25 (ضشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/03/25 (ضشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-26000-1399/03/27 (ضريز3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9500- 1399/03/25 (طشنا3037) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 994 (سنفت994) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1399/08/18 (ضبدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-15000-1399/07/28 (طشنا7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-36000-1399/03/27 (طريز3018) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-10875-1399/03/27 (طريز3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1399/08/11 (طترا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-26000-1399/08/18 (طبدر8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12000-1399/07/28 (ضشنا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000- 1399/03/25 (طشنا3040) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 996 (سنفت996) 747,546 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9000-1399/07/28 (ضشنا7059) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 982 (سنفت982) 720,753 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/07/28 (ضشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8500-1399/08/18 (طبدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-19000-1399/08/18 (طبدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-11000-1399/07/28 (طشنا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1399/08/11 (طترا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1399/08/18 (ضبدر8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-11652-1399/03/27 (ضريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-20199-1399/03/27 (ضريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-13000- 1399/03/25 (ضشنا3041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1399/08/18 (طبدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-13000-1399/07/28 (طشنا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1399/08/18 (طبدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1399/08/18 (ضبدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1399/07/28 (طشنا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/08/11 (طترا8022) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-15538-1399/03/27 (ضريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/03/25 (طشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1399/08/11 (طترا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9500-1399/08/18 (طبدر8044) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8500-1399/08/18 (ضبدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-30000-1399/08/18 (طبدر8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/03/25 (طشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1399/08/18 (طبدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-18645-1399/03/27 (طريز3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1399/08/11 (طترا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-26000-1399/08/18 (ضبدر8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1399/08/18 (طبدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1399/08/11 (طترا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-10100-1399/03/27 (ضريز3000) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1399/08/18 (ضبدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1399/08/18 (ضبدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-15000- 1399/03/25 (ضشنا3043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-10100-1399/03/27 (طريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/03/25 (ضشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-28000-1399/03/27 (طريز3014) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره982 (سمانك982) 5,671,131 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-22000-1399/03/27 (ضريز3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-17000-1399/08/11 (ضترا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/03/25 (طشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1399/08/18 (طبدر8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1399/08/18 (ضبدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9000-1399/03/25 (ضشنا3036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10000-1399/07/28 (ضشنا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/08/11 (ضترا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-17000-1399/08/11 (طترا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15000-1399/08/18 (ضبدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9500-1399/08/18 (ضبدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000- 1399/03/25 (طشنا3042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-19000-1399/08/11 (طترا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9500-1399/07/28 (طشنا7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1399/08/18 (طبدر8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-26000-1399/03/27 (طريز3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-11000-1399/08/11 (ضترا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/07/28 (ضشنا7054) 10,500 (5.40%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/08/11 (طترا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-13000-1399/07/28 (ضشنا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1399/08/11 (ضترا8028) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-17090-1399/03/27 (ضريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1399/07/28 (طشنا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-20199-1399/03/27 (طريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-15538-1399/03/27 (طريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9500-1399/08/11 (طترا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-30000-1399/03/27 (ضريز3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1399/08/18 (ضبدر8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-13984-1399/03/27 (طريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-12429-1399/03/27 (طريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8500-1399/08/11 (طترا8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1399/08/18 (طبدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7500-1399/08/11 (ضترا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1399/08/11 (ضترا8026) 4,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/03/25 (ضشنا3034) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1399/08/11 (طترا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-11000-1399/07/28 (ضشنا7062) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا 991 (سميعا991) 735,048 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1399/08/11 (طترا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-9232-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 983 (سنفت983) 977,100 (1.05%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-10875-1399/03/27 (ضريز3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 986 (سنفت986) 862,456 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1399/08/18 (طبدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/03/25 (ضشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-19000-1399/08/11 (ضترا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1399/08/11 (ضترا8030) 7,500 (22.31%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1399/08/18 (ضبدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/07/28 (ضشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 981 (سنفت981) 1,014,000 (1.34%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 985 (سنفت985) 1,003,539 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7500-1399/08/18 (طبدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-17000-1399/08/18 (ضبدر8052) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/03/25 (ضشنا3032) 4,300 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-13000-1399/08/11 (طترا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9500-1399/08/11 (ضترا8025) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1399/08/11 (ضترا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1399/07/28 (طشنا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1399/08/11 (ضترا8019) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-12429-1399/03/27 (ضريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/03/25 (ضشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/03/25 (طشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-32000-1399/03/27 (طريز3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-15000-1399/07/28 (ضشنا7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-32000-1399/03/27 (ضريز3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-15000- 1399/03/25 (طشنا3043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1399/08/11 (ضترا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1399/08/11 (ضترا8018) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-22000-1399/03/27 (طريز3011) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 822,424 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/06/10 (جنفت906) 2,879,597 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/07/28 (ضشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-11652-1399/03/27 (طريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/03/25 (طشنا3033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1399/08/11 (طترا8032) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/03/03 (جنفت903) 1,930,701 (29.18%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

آدرس شرکت: شهرری- جاده قدیم قم - خیابان بهشتی نرسیده به باقر شهر بلوار شهید تند گویان
تلفن شرکت: 55901021تا55901045
نمابر شرکت: 55900712
وب سایت شرکت: http://www.tehranrefinery.ir
مدیر عامل: آقای ناصر بابایی
مدیر مالی: آقای ورشو ساز
پست الکترونیک شرکت: info@tehranrefinery.ir
تلفن امور سهام: داخلی 43109