PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوری بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
تقاضاي خريد و فروش

در اين بخش از سايت شما مي توانيد ليست تمام نمادهايي که  داراي صف خريد ،و فروش مي باشند را مشاهده کنيد.

با انتخاب هر نماد صف خريد  و فروش آن نماد در قسمت سمت چپ نشان داده مي شود.

عدم وجود نام يک نماد به اين معني است که آن نماد داراي صف خريد و فروش نمي باشد.
هم چنين با توجه به اطلاعات دريافتي از سامانه بورس (سامانه بورس براي هر نماد 5 مظنه برتر را ارسال مي کند.) امکان نمايش 10 مظنه برتر (مانند سايت قديم) موجود نيست.