PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوري بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
مدیریت و ساخت فیلتر

مقدمه:

با استفاده از فیلتر می توانید فقط سطرهایی (نمادهایی) را در دیده بان بازار مشاهده کنید که دارای مشخصات مورد نظر شما باشند. 

بطور مثال می توان به مثال های زیر اشاره نمود:

  • نمایش نمادهایی که بیش از 100 بار معامله شده اند.
  • نمایش نمادهایی که دارای صف خرید می باشند
  • نمایش نمادهایی که کمتر از حجم مبنا معامله شده اند
  • و ...

دقت کنید که موارد بالا بصورت نمونه مطرح شده اند و دست شما در طراحی شرط مورد نظر باز می باشد.

قالب و نحوه نوشتن کد:

قالب ساده:

در این روش شما می توانید از فیلد های اطلاعاتی، عملگرها و توابع پیش ساخته استفاده کنید. هر فیلتر می تواند از تعدادی شرط تشکیل شود که با عملگر های and , or از هم جدا شده اند. برای مثال:

(pl) > 1000 && (pc)>1000

قالب کد نویسی:

در این روش علاوه بر امکانات بالا می توانید برنامه خود را بنویسید. در برنامه شما می توانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعیریف متغیر و ... را استفاده کنید. در این حالت باید قالب زیر را استفاده کنید:

true==function()
{
    //------------------محل تعریف توابع شما-----------------------

 

 

    //------------------محل تعریف برنامه شما---------------------

  
}()

برنامه شما می بایست دو مقدار true و یا false را برگرداند. در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد مورد نظر در دیده بان نمایش داده شود و مقدار false یعنی نماد نمایش داده نشود. در برنامه شما ابتدا می بایست توابع خود را تعریف کنید سپس می توانید از آن توابع در برنامه خود استفاده کنید. برای مثال کد ساده مثال قبل را می توان در قالب کد نویسی بصورت زیر دوباره نویسی کرد:

true==function()
{
        if((pl) > 1000 && (pc)>1000)
        {
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
}()

در مثال زیر ابتدا یک تابع ساخته می شود که کمترین قیمت 21 روز را حساب می کند و سپس از آن تابع در کد استفاده می شود:

true==function()
{
    var MinPrice=function(){

        var min=[ih][0].PriceMin;
        var ipos;

        for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
                if(min>[ih][ipos].PriceMin)
                  min=[ih][ipos].PriceMin;

        return min;
    };

        if((pl)<MinPrice())
        {
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
}()

 

عملگرهای موجود:

عملگر توضیح مثال
+ جمع (py) + (pl) > 1000
- تفریق (pl) - (py) > 100
* ضرب (tno) * (tvol)
/ تقسیم (tval) / (tno)
% باقیمانده تقسیم (tno) % 10
&& و (pl) > 1000 && (pc)>1000
|| یا (pl) > 1000 || (pc)>1000
! نقیض ! ( (pl) - (py) > 100)
== مساوی (pl) == (pc)
> بزرگتر (pl) - (py) > 100
< کوچکتر (pl) - (py) < 100
>= بزرگتر و مساوی (pl) - (py) >= 100
<= کوچکتر و مساوی (pl) - (py) <= 100
!= مخالف (pl) != (pc)

دستورات:

 

فیلدهای ساده:

در هنگام طراحی فیلتر اطلاعات زیر در اختیار شما می باشد:

فیلد   توضیح مثال
(l18)
نماد (l18).indexOf("x")==0

نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند

   

(l18)[(l18).length-1]=='x'

نمایش نمادهایی که حرف آخر آن x می باشد

(l30) نام (l30).indexOf("x")!=-1

نمایش نمادهایی که نام آنها شامل x می باشد

(tno) تعداد معاملات (tno)>20

نمایش نمادهایی که بیش از 20 بار معامله شده اند

(tvol) حجم معاملات (tvol)>(bvol)

نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد

(tval) ارزش معاملات (tval)>10000000

نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد

(py) قیمت دیروز (pyl)>(pmax)

نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد

(pf) اولین قیمت (pf)>=(py)

نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد

(pmin) کمترین قیمت (pmin)==(pl)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها کمترین قیمت روز می باشد

(pmax) بیشترین قیمت (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد

(pl) آخرین قیمت (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(plc) تغییر آخرین قیمت (plc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(plp) درصد تغییر آخرین قیمت (plp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(pc) قیمت پایانی (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(pcc) تغییر قیمت پایانی (pcc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(eps) eps  
(pe) p/e  
(tmin) آستانه مجاز پایین  
(tmax) آستانه مجاز بالا  
(z) تعداد سهام  
(mv) ارزش بازار  
(pd1) قیمت خرید - سطر اول  
(zd1) تعداد خریدار - سطر اول  
(qd1) حجم خرید- سطر اول  
(po1) قیمت فروش - سطر اول  
(zo1) تعداد فروشنده - سطر اول  
(qo1) حجم فروش- سطر اول  
(pd2) قیمت خرید - سطر دوم  
(zd2) تعداد خریدار - سطر دوم  
(qd2) حجم خرید- سطر دوم  
(po2) قیمت فروش - سطر دوم  
(zo2) تعداد فروشنده - سطر دوم  
(qo2) حجم فروش- سطر دوم  
(pd3) قیمت خرید - سطر سوم  
(zd3) تعداد خریدار - سطر سوم  
(qd3) حجم خرید- سطر سوم  
(po3) قیمت فروش - سطر سوم  
(zo3) تعداد فروشنده - سطر سوم  
(qo3) حجم فروش- سطر سوم  
(bvol) حجم مبنا  
(cs) گروه صنعت  

 

جدید - سابقه قیمت ها : (این اطلاعات فقط درصورتی قابل استفاده می باشد که در بخش تنظیم ها قسمت تاریخچه قیمت ها را فعال نموده باشید)

اطلاعات تا 21 روز قبل قابل استفاده می باشد.

فیلد توضیح مثال
[ih][n].PClosing
 
قیمت پایانی در n روز قبل

[ih][0].Pclosing>[ih][1].PClosing

قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد.

[ih][n].PDrCotVal
 
قیمت آخرین معامله در n روز قبل

 

[ih][n].ZTotTran
 
تعداد معاملات در n روز قبل  
[ih][n].QTotTran5J
 
حجم معاملات در n روز قبل  
[ih][n].QTotCap
 
ارزش معاملات در n روز قبل  
[ih][n].PriceMin
 
کمترین قیمت در n روز قبل

 

[ih][n].PriceMax
 
 
بیشترین قیمت در n روز قبل

 

[ih][n].PriceYesterday قیمت روز قبل در n روز قبل  
[ih][n].PriceFirst اولین قیمت در n روز قبل  

 

اطلاعات حقیقی و حقوقی : (این اطلاعات فقط درصورتی قابل استفاده می باشد که در بخش تنظیم ها قسمت حقیقی و حقوقی را فعال نموده باشید)

فیلد توضیح مثال
(ct).Buy_CountI
 
تعداد خریدار حقیقی

 

(ct).Buy_CountN
 
تعداد خریدار حقوقی

 

(ct).Buy_I_Volume
 
حجم خرید حقیقی  
(ct).Buy_N_Volume
 
حجم خرید حقوقی  
(ct).Sell_CountI
 
تعداد فروشنده حقیقی  
(ct).Sell_CountN
 
تعداد فروشنده حقوقی

 

(ct).Sell_I_Volume
 
حجم فروش حقیقی

 

(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی  

 

آمارهای کلیدی : (این اطلاعات فقط درصورتی قابل استفاده می باشد که در بخش تنظیم ها قسمتآمارهای کلیدی را فعال نموده باشید)

توضیح - فیلد
[is1] میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 
[is2] میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 
[is3] رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته 
[is4] رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته 
[is5] میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته 
[is6] میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته 
[is7] رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته 
[is8] رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته 
[is9] میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is10] میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is11] رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is12] رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is13] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا
[is14] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا
[is15] ارزش معاملات آخرین روز
[is16] حجم معاملات آخرین روز
[is17] دفعات معاملات در آخرین روز
[is18] تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is19] تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is20] درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is21] درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is22] رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is23] رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is24] روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته
[is25] روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته
[is26] تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is27] تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is28] درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is29] درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is30] رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is31] رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is32] روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is33] روزهای با معامله در 12 ماه گذشته
[is34] رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is35] رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته
[is36] ارزش شرکت در آخرین روز
[is37] رتبه ارزش شرکت در آخرین روز
[is38] تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is39] تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is40] درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is41] درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is42] رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is43] رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is44] تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is45] تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is46] درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is47] درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is48] رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is49] رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is50] میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته
[is51] میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته
[is52] رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته
[is53] رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته
[is54] میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته
[is55] میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته
[is56] رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته
[is57] رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته
[is58] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته
[is59] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته
[is60] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته
[is61] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته
[is62] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته
[is63] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته
[is64] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته
[is65] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته
[is66] میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته
[is67] میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته
[is68] رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته
[is69] رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته
[is70] میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته
[is71] میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته
[is72] رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته
[is73] رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته
[is74] میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته
[is75] میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته
[is76] رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته
[is77] رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته
[is78] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته
[is79] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته
[is80] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته
[is81] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته
[is82] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته
[is83] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته
[is84] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته
[is85] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته
[is86] میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته
[is87] میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته
[is88] رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته
[is89] رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته

توابع قابل استفاده:

تابع توضیح مثال
Math.abs(x) Returns the absolute value of x  
Math.ceil(x) Returns x, rounded upwards to the nearest integer  
Math.exp(x) Returns the value of E^x  
Math.floor(x) Returns x, rounded downwards to the nearest integer  
Math.log(x) Returns the natural logarithm (base E) of x  
Math.max(x,y,z,...,n) Returns the number with the highest value  
Math.min(x,y,z,...,n) Returns the number with the lowest value  
Math.pow(x,y) Returns the value of x to the power of y  
Math.round(x)
Rounds x to the nearest integer
 
Math.sqrt(x) Returns the square root of x