PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ( زگلدشت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:01:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 53,321 قیمت دیروز 50,782 تعداد معاملات 1039 EPS 1665
2,539     (%5.00) بیشترین قیمت 53,321 ارزش 115,255,634,523 P/E 32.0
قیمت آخرین معامله 53,321 کمترین قیمت 53,011 حجم 2,161,555 حداکثر قیمت مجاز 53,321
2,539     (%5.00) اولین قیمت 53,321 حجم مبنا 937,717 حداقل قیمت مجاز 48,243
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 10,664,200 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
21 30,615 53,321 53,321 432 1
1 500 53,020 0 0 0
1 372 53,001 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 53,321 53,011 53,321 1,039
2.162M
115.256B
1399/3/12 50,782 49,600 51,098 604
960,803
49.062B
1399/3/11 48,665 44,221 48,875 832
1.593M
77.513B
1399/3/10 46,548 48,223 48,223 148
294,362
14.195B
1399/3/7 45,927 43,000 47,152 696
620,917
28.967B
1399/3/6 44,907 44,367 47,999 1,380
1.518M
68.159B
1399/3/3 46,702 45,610 48,010 878
883,179
41.179B
1399/2/29 48,794 48,794 48,794 1,177
2.103M
102.627B
1399/2/28 46,471 43,959 47,388 918
893,682
41.787B
1399/2/27 45,132 43,772 47,920 1,517
1.231M
55.557B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/4 6 1395 445 314 295
1395/6/30 3 1395 482 53 196

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده