PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند اروميه
قند اروميه ( قاروم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:51:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,662 قیمت دیروز 2,662 تعداد معاملات 0 EPS 2644
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 1.0
قیمت آخرین معامله 2,662 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,795
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 7,513,149 حداقل قیمت مجاز 2,529
تاریخ آخرین معامله 1397/9/7 - 9:00:57   ارزش بازار (م ر) 456,799 تعداد سهام 171,600,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
16 118,841 2,795 0 0 0
2 20,168 2,750 0 0 0
15 623,999 2,741 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/9/7 56,840 56,840 56,840 3
48,999
2.785B
1397/7/18 56,175 56,175 56,175 1
322
18.088M
1397/7/9 56,175 56,175 56,175 2
13,519
759.430M
1397/6/10 53,500 53,500 53,500 8
4,972
266.002M
1397/4/23 53,500 53,500 53,500 2
2,204
117.914M
1397/4/6 53,334 53,334 53,334 2
2,357
125.708M
1397/2/19 53,333 53,333 53,333 9
151,001
8.053B
1397/2/17 50,100 50,100 50,100 124
2.328M
116.623B
1395/12/2 5,700 5,700 5,700 1
321
1.830M
1395/10/20 5,700 5,700 5,700 1
322
1.835M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان-سهامي خاص- 138,653,237 80.800
شخص حقیقی 8,572,256 4.990
شخص حقیقی 6,860,317 3.990
شخص حقیقی 5,152,815 3.000
شخص حقیقی 2,415,402 1.400
شخص حقیقی 1,719,185 1.000

چکیده