PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري ملت
واسپاري ملت ( ولملت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:41:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,749 قیمت دیروز 3,802 تعداد معاملات 103 EPS 311
53     (%1.39) بیشترین قیمت 3,749 ارزش 2,883,349,785 P/E 12.1
قیمت پایانی 3,773 کمترین قیمت 3,585 حجم 787,772 حداکثر قیمت مجاز 4,030
29     (%0.76) اولین قیمت 3,650 حجم مبنا 3,874,968 حداقل قیمت مجاز 3,574
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:41:43   ارزش بازار (م ر) 5,659,500 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 17,300 3,717 3,749 41,283 1
1 156,217 3,716 3,750 21,522 1
1 49,414 3,710 3,757 15,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 3,802 3,660 3,840 144
1.060M
3.912B
1401/5/22 3,843 3,746 3,917 184
1.171M
4.423B
1401/5/19 3,871 3,730 3,900 56
290,739
1.109B
1401/5/18 3,876 3,736 3,930 222
2.404M
9.185B
1401/5/15 3,973 3,850 4,027 596
1.205M
4.737B
1401/5/12 3,993 3,870 4,084 169
2.170M
8.466B
1401/5/11 4,116 3,950 4,126 92
884,609
3.519B
1401/5/10 4,158 4,027 4,290 157
2.292M
9.338B
1401/5/9 4,283 4,000 4,390 161
4.524M
19.379B
1401/5/8 4,150 4,031 4,174 224
4.612M
19.139B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 129 62 95 63 58
1396/4/28 3 1396 125 190 43 63 36
1395/12/22 12 1395 62 113
1395/12/22 12 1396 125 190 63 63 113
1395/11/7 9 1395 62 59 113 96

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,374 (2.61%) 881
31.392M
42.292B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,100 (1.17%) 553
712,793
2.199B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 8,370 (2.70%) 532
2.648M
21.332B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 6,830 (0.15%) 425
109,672
751.264M
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,259 (1.71%) 262
3.991M
8.739B
ليزينگ رازي (ولراز) 21,250 (2.91%) 257
1.083M
22.955B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 2,955 (2.85%) 251
1.725M
5.008B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 3,160 (1.97%) 191
1.707M
5.269B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,750 (0.51%) 178
1.637M
4.476B
واسپاري ملت (ولملت) 3,749 (1.39%) 103
787,772
2.883B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,689 (2.68%) 72
1.306M
3.503B
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 12,310 (2.93%) 65
252,247
3.104B
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,375 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0


چکیده