PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري ملت
واسپاري ملت ( ولملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,378 قیمت دیروز 2,388 تعداد معاملات 19 EPS 163
10     (%0.42) بیشترین قیمت 2,269 ارزش 1,216,991,764 P/E 14.6
قیمت آخرین معامله 2,269 کمترین قیمت 2,269 حجم 536,356 حداکثر قیمت مجاز 2,507
119     (%4.98) اولین قیمت 2,269 حجم مبنا 6,206,041 حداقل قیمت مجاز 2,269
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 12:12:57   ارزش بازار (م ر) 3,567,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,269 1,570,042 23
0 0 0 2,357 2,347 1
0 0 0 2,358 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/4 2,378 2,269 2,269 19
536,356
1.217B
1400/11/3 2,388 2,285 2,358 71
882,566
2.017B
1400/11/2 2,405 2,313 2,488 126
1.077M
2.528B
1400/10/29 2,417 2,415 2,474 359
6.855M
16.567B
1400/10/28 2,542 2,473 2,559 134
2.505M
6.199B
1400/10/27 2,603 2,546 2,780 375
6.631M
17.265B
1400/10/26 2,679 2,600 2,700 185
2.386M
6.228B
1400/10/25 2,736 2,728 2,849 410
5.356M
14.652B
1400/10/22 2,871 2,869 2,950 709
23.618M
67.818B
1400/10/21 3,019 2,924 3,140 289
3.018M
9.009B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 129 62 95 63 58
1396/4/28 3 1396 125 190 43 63 36
1395/12/22 12 1395 62 113
1395/12/22 12 1396 125 190 63 63 113
1395/11/7 9 1395 62 59 113 96

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 2,710 (3.55%) 1215
2.578M
6.943B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 3,715 (3.13%) 1007
819,858
3.066B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,249 (1.22%) 630
18.656M
23.253B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,267 (4.99%) 407
6.526M
15.229B
ليزينگ رازي (ولراز) 17,380 (2.80%) 209
259,770
4.576B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,508 (4.98%) 206
4.875M
7.378B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 1,869 (4.93%) 186
1.994M
3.747B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 3,316 (0.18%) 177
1.957M
6.370B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 6,100 (1.29%) 166
1.212M
7.350B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 7,190 (4.89%) 137
741,587
5.342B
واسپاري ملت (ولملت) 2,269 (4.98%) 19
536,356
1.217B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,346 (2.98%) 8
33,625
78.884M
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 10,240 (2.94%) 6
14,908
152.658M
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11 (هكار103) 1 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده