PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 ( هاميد112 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:51:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/3/30 - 9:50:59   ارزش بازار (م ر) 1,280 تعداد سهام 1,280,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/3/30 1 1 1 1
30.154M
30.154M
1400/3/29 1 1 1 9
899.846M
899.846M
1400/3/26 1 1 1 3
350.000M
350.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 810 (1.76%) 2091
90.168M
72.442B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,410 (4.91%) 1949
24.335M
225.953B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 116,190 (5.00%) 1209
1.123M
129.322B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,390 (0.14%) 1056
8.830M
12.156B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,420 (1.07%) 985
6.224M
8.782B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,240 (2.02%) 899
7.478M
61.833B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 13,160 (1.13%) 641
1.897M
24.955B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 898 (0.55%) 612
19.831M
17.547B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 7,180 (0.98%) 498
5.150M
36.791B
شركت كيسون (كيسون) 1,267 (1.12%) 434
13.546M
16.833B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,300 (0.26%) 406
6.532M
14.882B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 23,970 (2.04%) 386
686,417
16.296B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,200 (5.42%) 356
3.411M
24.198B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,825 (4.67%) 303
5.660M
15.765B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,523 (3.40%) 292
3.367M
11.436B
آ.س.پ (آ س پ) 4,370 (2.61%) 277
1.919M
8.329B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 5,460 (2.82%) 269
3.474M
18.952B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 6,310 (0.16%) 248
1.472M
9.181B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 5,600 (0.72%) 225
1.630M
9.015B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 17,800 (2.95%) 175
649,390
11.557B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,287 (1.14%) 159
1.585M
5.093B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 4,977 (2.98%) 154
1.872M
9.267B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,851 (3.36%) 145
1.476M
5.696B
سخت آژند (ثاژن) 3,770 (1.97%) 141
1.979M
7.447B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 6,000 (2.91%) 137
739,619
4.459B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 2,880 (0.21%) 118
1.559M
4.445B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 20,900 (2.96%) 96
582,974
12.182B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 6,750 (2.43%) 88
572,247
3.832B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 12,180 (2.95%) 84
177,164
2.147B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 24,950 (2.89%) 64
201,501
5.027B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 11,900 (1.33%) 59
161,485
1.935B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 8,900 (2.94%) 23
39,781
354.051M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,450 (2.76%) 23
15,949
534.798M
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 6,200 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده