PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 ( طپاس1004 ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار آتی 14:05:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,930 (4.52%) 93881
2.485B
9,466.071B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,700 (1.09%) 60199
1.323B
4,808.375B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,210 (1.20%) 30674
773.839M
3,195.876B
بانك ملت (وبملت) 5,720 (3.62%) 28747
439.097M
2,462.278B
بانك آينده (وآيند) 23,970 (0.92%) 17530
112.408M
2,683.750B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,200 (4.63%) 10634
191.467M
968.295B
اعتباري ملل (وملل) 14,433 (4.99%) 6157
51.716M
723.865B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,460 (1.60%) 5446
51.244M
581.258B
پست بانك ايران (وپست) 16,980 (4.94%) 4413
40.011M
678.608B
بانك دي (دي) 46,750 (5.00%) 2872
7.650M
357.631B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,525 (1.00%) 2382
14.886M
184.814B
بانك سينا (وسينا) 12,370 (4.21%) 2321
18.391M
224.540B
بانك گردشگري (وگردش) 19,700 (1.32%) 2265
15.455M
299.646B
بانك خاورميانه (وخاور) 11,140 (3.63%) 1605
15.925M
175.332B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,920 (4.81%) 741
29.528M
115.669B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 420 (16.67%) 671
30,655
11.323B
بانك شهر (وشهر) 7,531 (3.99%) 422
7.661M
57.696B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 591 (6.87%) 345
11,575
6.511B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,252 (8.30%) 256
8,875
10.402B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1,070 (12.99%) 241
7,237
7.318B
بانك سامان (سامان) 11,069 (3.00%) 214
1.683M
18.625B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 352 (2.76%) 201
11,703
4.079B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 368 (4.55%) 151
5,705
2.002B
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 950 (7.34%) 133
5,249
4.327B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 850 (3.41%) 127
4,913
4.131B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 215 (3.37%) 105
5,447
1.134B
بانك سرمايه (سمايه) 9,102 (2.99%) 96
368,041
3.350B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 720 (10.77%) 96
2,959
2.011B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,730 (10.26%) 95
2,769
4.445B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 234 (15.84%) 56
2,119
475.387M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,345 (22.27%) 50
1,401
1.714B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 910 (15.63%) 45
881
743.893M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 150 (1.96%) 13
319
44.660M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,300 (15.58%) 12
166
335.860M
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 250 (24,900.00%) 11
900
225.000M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 600 (0.17%) 6
350
208.300M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 5
9,200
40.728M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 185 (5.71%) 5
102
19.593M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,601 (2.43%) 4
145
240.110M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,500 (7.14%) 3
218
315.182M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 90 (5.88%) 1
4
360,000
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 3,000 (2.95%) 1
4
12.000M
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,033 (7.00%) 1
100
203.300M
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,332 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 120 (1.69%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (5.00%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (2.36%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,250 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (8.91%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,350 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده