PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اخابر-19750-1399/07/30
اختيارخ اخابر-19750-1399/07/30 ( ضمخا7055 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 14:31:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 6,800 (2.58%) 815
5.631M
38.532B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 8,110 (2.52%) 436
2.293M
18.507B
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 970,000 (2.17%) 6
50,848
50.398B
اختيارف اخابر-12000-1400/10/26 (طمخا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/10/26 (ضمخا1035) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12578-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/10/26 (طمخا1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1400/10/26 (ضمخا1034) 1,345 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-13014-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-10834-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/10/26 (طمخا1037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/10/26 (ضمخا1038) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/10/26 (ضمخا1037) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1400/10/26 (طمخا1034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/10/26 (ضمخا1039) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/10/26 (طمخا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/10/26 (ضمخا1040) 38 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11231-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/10/26 (ضمخا1041) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/12/22 (جسي012) 75,361 (0.31%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/10/26 (ضمخا1036) 202 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/10/26 (طمخا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/10/26 (طمخا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/10/26 (طمخا1035) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12694-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده