PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . داروسازي‌ اسوه‌
ح . داروسازي‌ اسوه‌ ( داسوهح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,335 قیمت دیروز 3,335 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 3,380 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,670
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 3,000
تاریخ آخرین معامله 1397/8/6 - 12:12:47   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/8/6 3,335 3,300 3,545 315
6.553M
21.855B
1397/8/5 3,545 3,520 3,905 105
1.750M
6.203B
1397/8/2 3,905 3,900 4,286 129
2.453M
9.581B
1397/8/1 4,286 4,160 4,500 75
865,232
3.708B
1397/7/30 4,621 4,550 5,038 75
628,063
2.902B
1397/7/29 5,038 5,000 5,409 79
543,314
2.737B
1397/7/28 5,409 5,343 5,623 44
406,002
2.196B
1397/7/25 5,623 5,600 5,999 6
80,830
454.479M
1397/7/24 6,000 6,000 6,001 12
52,198
313.188M
1397/7/23 6,277 6,262 6,390 3
22,700
142.493M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 24,910 (5.00%) 40312
104.374M
2,637.528B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 27,460 (4.32%) 9329
35.998M
987.947B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 71,907 (5.00%) 7169
9.115M
663.323B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 28,620 (4.99%) 6034
14.363M
410.908B
داروسازي آوه سينا (داوه) 32,445 (3.72%) 3966
5.153M
165.579B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 23,460 (4.97%) 3748
7.558M
170.207B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 22,600 (1.44%) 3583
7.199M
161.100B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 26,627 (5.00%) 3499
6.879M
184.346B
ايران‌دارو (ديران) 37,400 (4.98%) 3452
5.104M
191.239B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 94,450 (3.89%) 3332
2.239M
205.828B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 58,480 (4.99%) 3037
2.263M
131.174B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 35,720 (5.00%) 2927
5.720M
203.094B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 64,980 (1.63%) 2282
3.244M
205.430B
سبحان دارو (دسبحان) 31,100 (3.39%) 2127
2.603M
82.426B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 32,050 (0.82%) 2044
3.101M
96.526B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 65,785 (5.00%) 2026
2.304M
151.799B
البرزدارو (دالبر) 32,090 (4.97%) 1986
3.006M
96.816B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 50,160 (5.00%) 1843
2.348M
112.720B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 44,420 (4.99%) 1839
1.917M
81.440B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 47,350 (5.00%) 1628
3.532M
167.780B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 58,700 (4.99%) 1608
1.832M
104.679B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 47,580 (2.39%) 1508
1.115M
51.663B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 50,500 (4.99%) 1154
1.349M
67.553B
كيميدارو (دكيمي) 35,300 (0.94%) 1151
1.838M
65.291B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 55,550 (4.91%) 1101
1.053M
59.786B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 35,617 (5.00%) 1081
1.009M
36.188B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 43,680 (5.00%) 1043
2.626M
114.212B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 64,420 (2.10%) 995
879,715
56.813B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 150,910 (5.00%) 962
635,177
95.736B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 27,794 (5.00%) 957
2.512M
69.810B
الحاوي (دحاوي) 38,000 (2.67%) 849
1.942M
73.301B
پخش البرز (پخش) 52,503 (5.00%) 780
1.450M
76.134B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 123,000 (1.71%) 768
440,617
54.443B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 49,680 (4.99%) 696
434,009
21.562B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 83,903 (5.00%) 670
365,240
30.645B
پخش هجرت (هجرت) 94,702 (5.00%) 638
357,657
33.884B
پارس‌ دارو (دپارس) 120,040 (2.80%) 628
368,842
44.275B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 56,517 (5.00%) 490
2.405M
135.915B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 33,790 (4.98%) 211
272,652
9.213B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 109,925 (3.00%) 209
295,670
32.502B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 26,790 (4.98%) 202
415,785
11.139B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 28,110 (4.97%) 193
847,568
23.825B
شيرين دارو (دشيري) 146,798 (3.00%) 25
5,058
742.504M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,347 (1.99%) 2
5,700
47.578M
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,049,000 (2.88%) 2
507
531.500M
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 84,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده