PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌شاهرود
سيمان‌شاهرود ( سرود ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 02:11:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,230 قیمت دیروز 19,490 تعداد معاملات 1535 EPS 838
740     (%3.80) بیشترین قیمت 20,460 ارزش 64,843,464,280 P/E 24.1
قیمت آخرین معامله 20,460 کمترین قیمت 19,100 حجم 3,205,118 حداکثر قیمت مجاز 20,460
970     (%4.98) اولین قیمت 19,100 حجم مبنا 2,471,577 حداقل قیمت مجاز 18,520
تاریخ آخرین معامله 1399/5/15 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 16,386,300 تعداد سهام 810,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
13 73,280 20,460 20,460 95,436 39
1 500 20,400 21,000 997 1
1 500 20,380 21,110 260 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/15 20,230 19,100 20,460 1,535
3.205M
64.843B
1399/5/14 19,490 19,230 20,200 2,021
5.635M
109.813B
1399/5/13 20,240 20,130 20,680 1,186
2.383M
48.237B
1399/5/12 21,180 20,680 22,000 1,716
4.793M
101.493B
1399/5/11 21,760 21,470 22,090 1,452
3.975M
86.490B
1399/5/8 21,040 20,600 22,200 1,305
2.286M
48.093B
1399/5/7 21,460 20,060 22,150 1,951
6.203M
133.144B
1399/5/6 21,100 21,090 21,500 1,245
4.437M
93.621B
1399/5/5 22,190 21,570 21,570 343
958,901
20.683B
1399/5/4 22,700 22,250 23,420 1,480
3.448M
78.271B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 190 56 136 99 17
1396/4/28 3 1396 190 56 92 99 2
1395/12/27 12 1396 190 56 99 99 22
1395/12/27 12 1395 57 22
1395/11/11 9 1395 57 122 117 22 61

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان ساوه (ساوه) 110,100 (4.48%) 16923
3.671M
423.070B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 23,050 (4.96%) 8285
2.238M
51.588B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,140 (0.38%) 6473
24.143M
318.783B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 29,080 (4.98%) 5058
31.620M
919.104B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 70,170 (5.00%) 3310
3.368M
236.316B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 29,650 (4.99%) 3300
6.160M
182.029B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 16,320 (4.95%) 3252
11.288M
183.822B
سيمان كردستان (سكرد) 13,240 (1.85%) 3217
11.965M
161.928B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 15,750 (5.00%) 2968
8.955M
139.724B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 12,730 (1.09%) 2725
10.627M
139.750B
سيمان‌ خزر (سخزر) 49,270 (4.94%) 2442
4.536M
217.293B
سيمان‌ دورود (سدور) 11,600 (1.40%) 2170
7.901M
91.361B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 35,320 (4.99%) 2007
3.649M
127.806B
سيمان كارون (سكارون) 118,909 (3.00%) 1875
4.540M
532.136B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 13,000 (1.89%) 1868
5.770M
74.785B
سيمان باقران (سباقر) 16,059 (2.99%) 1755
4.674M
75.274B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 16,370 (4.99%) 1545
3.888M
63.900B
سيمان‌شاهرود (سرود) 20,460 (4.98%) 1535
3.205M
64.843B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 21,010 (0.10%) 1419
2.367M
50.590B
سيمان خوزستان (سخوز) 27,520 (5.00%) 1326
5.029M
138.165B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 16,400 (2.44%) 1319
4.438M
73.100B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 39,010 (4.98%) 1283
4.882M
190.375B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 170,810 (5.00%) 1251
655,620
112.079B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 26,530 (4.99%) 1218
1.523M
39.499B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 23,800 (2.15%) 1136
1.579M
37.819B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 87,000 (0.36%) 1086
403,580
35.206B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 17,660 (2.47%) 1017
4.030M
70.565B
سيمان فارس نو (سفانو) 36,040 (1.45%) 946
1.559M
55.791B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 71,780 (2.09%) 915
761,687
52.893B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 58,470 (4.99%) 859
840,372
48.619B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 127,130 (4.57%) 852
537,612
68.133B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 131,500 (2.59%) 783
256,939
34.060B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 45,000 (1.86%) 695
640,772
28.818B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 78,970 (5.00%) 495
309,267
24.423B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 28,500 (1.59%) 399
403,692
11.649B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 26,341 (0.08%) 314
266,306
7.007B
سيمان مجد خواف (سخواف) 17,706 (3.00%) 235
831,938
14.730B
شركت سيمان لارستان (سلار) 26,085 (3.00%) 152
1.010M
26.336B
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 22,050 (2.95%) 86
418,961
9.559B
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 37,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 13,339 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 7,809 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/12/25 (جسيما912) 15,151 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز

آدرس شرکت: شاهرود- خیابان رزمندگان- نبش دهم- پلاک 39- صندوق پستی119
تلفن شرکت: 2238911-3-(0273)
نمابر شرکت: 2229869(0273)
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز
وب سایت شرکت: http://www.shahroudcement.com
پست الکترونیک شرکت: info@shahroudcement.com
تلفن امور سهام: 2238920-0273
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر عامل: آقای علی اصغرگرشاسبی
تلفن امور سهام: 023-32238911-3