PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌شاهرود
سيمان‌شاهرود ( سرود ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:39:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,847 قیمت دیروز 8,606 تعداد معاملات 1482 EPS 445
241     (%2.80) بیشترین قیمت 9,036 ارزش 56,577,370,662 P/E 19.9
قیمت آخرین معامله 8,697 کمترین قیمت 8,412 حجم 6,395,340 حداکثر قیمت مجاز 9,036
91     (%1.06) اولین قیمت 9,036 حجم مبنا 324,000 حداقل قیمت مجاز 8,176
تاریخ آخرین معامله 1398/11/6 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 7,166,070 تعداد سهام 810,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 17,358 8,640 8,749 20,200 2
1 455 8,630 8,755 5,000 1
1 3,000 8,621 8,764 8,695 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/6 8,847 8,412 9,036 1,482
6.395M
56.577B
1398/11/5 8,606 8,380 8,757 1,031
6.997M
60.217B
1398/11/2 8,340 8,050 8,408 1,375
8.395M
70.019B
1398/11/1 8,008 8,008 8,008 315
2.114M
16.927B
1398/10/30 7,627 7,201 7,697 672
5.036M
38.405B
1398/10/29 7,331 7,001 7,597 828
2.785M
20.418B
1398/10/28 7,331 7,100 7,359 691
4.650M
34.086B
1398/10/25 7,009 6,870 7,180 873
4.608M
32.295B
1398/10/24 7,189 7,001 7,498 841
3.178M
22.846B
1398/10/23 7,203 7,000 7,257 1,078
6.516M
46.936B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/28 9 1395 56 122 117 22 61
1395/8/22 6 1395 56 340 16 22 138
1395/4/29 3 1395 56 687 2 22 77
1394/12/19 12 1395 56 851 22 22 792
1394/12/19 12 1394 35 792

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 8,695 (5.11%) 5814
44.293M
383.231B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 4,158 (0.29%) 5017
39.408M
163.067B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 26,847 (5.00%) 4593
11.857M
314.458B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 4,663 (5.00%) 3992
45.399M
209.993B
سيمان‌ دورود (سدور) 5,199 (4.15%) 3343
26.836M
139.553B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 6,867 (4.17%) 2622
12.180M
85.301B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 8,382 (5.00%) 2553
18.467M
154.692B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 9,395 (0.40%) 2064
7.790M
72.892B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 115,740 (5.00%) 1976
853,737
97.356B
سيمان باقران (سباقر) 9,241 (2.99%) 1774
4.550M
42.854B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 12,589 (0.63%) 1710
3.949M
50.287B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 7,201 (1.85%) 1681
9.011M
66.458B
سيمان خوزستان (سخوز) 8,600 (4.56%) 1598
6.880M
60.016B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 33,710 (3.83%) 1598
1.161M
39.882B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 45,000 (1.18%) 1521
1.088M
47.582B
سيمان كردستان (سكرد) 4,870 (1.95%) 1506
9.301M
45.179B
سيمان‌شاهرود (سرود) 8,697 (1.06%) 1482
6.395M
56.577B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 6,800 (2.62%) 1430
6.533M
45.553B
سيمان مجد خواف (سخواف) 5,589 (2.90%) 1360
5.656M
32.332B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 6,750 (2.24%) 1354
6.414M
43.414B
سيمان‌ خزر (سخزر) 10,442 (5.00%) 1339
9.160M
95.390B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 16,850 (3.56%) 1333
4.123M
69.947B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 18,078 (0.70%) 1268
3.400M
61.992B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 25,344 (3.06%) 1076
1.424M
36.133B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,837 (2.84%) 1030
6.009M
17.543B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 53,950 (1.09%) 975
759,354
41.032B
سيمان فارس نو (سفانو) 27,819 (5.00%) 861
1.367M
38.178B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 4,140 (0.62%) 770
7.090M
29.428B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 11,000 (0.40%) 725
2.231M
25.004B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 39,199 (2.76%) 614
542,763
21.166B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 32,146 (2.82%) 541
1.249M
40.020B
شركت سيمان لارستان (سلار) 15,150 (2.52%) 446
700,753
10.775B
سيمان كارون (سكارون) 21,185 (3.00%) 329
999,364
20.630B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 11,550 (5.00%) 268
2.876M
33.217B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 10,480 (1.23%) 181
573,084
5.977B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 74,569 (5.00%) 13
76,500
5.705B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 22,115 (5.00%) 7
32,953
728.756M
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/12/24 (جسيما812) 4,839 (1.96%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 14,131 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز

آدرس شرکت: شاهرود- خیابان رزمندگان- نبش دهم- پلاک 39- صندوق پستی119
تلفن شرکت: 2238911-3-(0273)
نمابر شرکت: 2229869(0273)
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز
وب سایت شرکت: http://www.shahroudcement.com
پست الکترونیک شرکت: info@shahroudcement.com
تلفن امور سهام: 2238920-0273
مدیر عامل: آقای حسين کاظمي کلشتري
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری