PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌شاهرود
سيمان‌شاهرود ( سرود ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:03:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,281 قیمت دیروز 5,486 تعداد معاملات 319 EPS 0
205     (%3.74) بیشترین قیمت 5,700 ارزش 20,275,792,905 P/E
قیمت آخرین معامله 5,700 کمترین قیمت 5,212 حجم 3,839,512 حداکثر قیمت مجاز 5,760
214     (%3.90) اولین قیمت 5,212 حجم مبنا 324,000 حداقل قیمت مجاز 5,212
تاریخ آخرین معامله 1398/7/29 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 4,277,610 تعداد سهام 810,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 5,253 5,699 1,000 1
1 500 5,252 5,709 1,000 1
1 1,000 5,241 5,710 20,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/7/29 5,281 5,212 5,700 319
3.840M
20.276B
1398/7/28 5,486 5,439 5,740 84
427,801
2.347B
1398/7/24 5,725 5,460 5,869 227
755,802
4.327B
1398/7/23 5,702 5,606 6,100 315
2.241M
12.781B
1398/7/22 5,901 5,620 6,100 475
4.628M
27.310B
1398/7/21 5,915 5,700 6,050 347
2.709M
16.022B
1398/7/20 5,885 5,675 5,897 391
3.167M
18.635B
1398/7/17 5,617 5,491 5,999 699
9.439M
53.016B
1398/7/16 5,779 5,745 6,140 311
3.650M
21.089B
1398/7/15 6,047 5,978 6,439 540
4.507M
27.251B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 190 56 136 99 17
1396/4/28 3 1396 190 56 92 99 2
1395/12/27 12 1396 190 56 99 99 22
1395/12/27 12 1395 57 22
1395/11/11 9 1395 57 122 117 22 61

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 4,310 (0.02%) 2210
23.086M
96.782B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 12,659 (1.02%) 1426
6.382M
77.387B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 5,356 (3.60%) 1042
5.102M
27.058B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,000 (3.98%) 990
21.397M
42.518B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,024 (3.30%) 817
7.562M
15.096B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,192 (1.39%) 743
4.530M
18.660B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,500 (0.27%) 487
2.434M
10.660B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,150 (4.84%) 445
2.038M
12.147B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,180 (0.53%) 399
3.594M
11.021B
سيمان‌ دورود (سدور) 2,330 (4.98%) 333
3.879M
9.037B
سيمان‌شاهرود (سرود) 5,700 (3.90%) 319
3.840M
20.276B
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,161 (4.95%) 310
2.912M
15.021B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 7,589 (4.99%) 306
988,974
7.441B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 12,649 (0.19%) 299
529,610
6.366B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 9,713 (1.79%) 244
486,967
4.617B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 17,720 (5.00%) 241
315,504
5.596B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,050 (2.68%) 240
1.538M
4.607B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 2,780 (0.22%) 196
1.579M
4.410B
سيمان فارس نو (سفانو) 12,399 (0.74%) 164
573,922
6.860B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 20,379 (5.00%) 113
110,531
2.253B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 22,952 (5.00%) 102
76,620
1.759B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 19,190 (0.73%) 99
131,444
2.437B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,616 (5.00%) 97
461,242
745.367M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 3,990 (4.98%) 96
942,739
3.762B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,344 (5.00%) 93
865,849
2.895B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,638 (4.99%) 74
335,513
2.563B
سيمان كردستان (سكرد) 2,451 (4.96%) 67
489,980
1.201B
سيمان باقران (سباقر) 6,269 (2.99%) 48
38,307
240.147M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,048 (4.99%) 36
134,944
951.085M
سيمان مجد خواف (سخواف) 3,336 (3.00%) 36
399,777
1.334B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 7,369 (1.35%) 24
20,696
148.058M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 7,736 (5.00%) 21
65,200
504.387M
شركت سيمان لارستان (سلار) 6,467 (3.00%) 21
60,118
388.783M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 23,319 (5.00%) 20
15,599
363.753M
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 7,651 (2.60%) 14
3,768
29.126M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 9,915 (4.99%) 8
5,785
57.358M
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 529 (2.94%) 2
3,000
1.587M
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/12/24 (جسيما812) 2,390 (2.65%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 21,218 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/09/26 (جسيما809) 2,277 (2.65%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 10,665 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز

آدرس شرکت: شاهرود- خیابان رزمندگان- نبش دهم- پلاک 39- صندوق پستی119
تلفن شرکت: 2238911-3-(0273)
نمابر شرکت: 2229869(0273)
تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری وصنعتی مجاز
وب سایت شرکت: http://www.shahroudcement.com
پست الکترونیک شرکت: info@shahroudcement.com
تلفن امور سهام: 2238920-0273
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر مالی: آقای محمدرضا بازاری
مدیر عامل: آقای علی اصغرگرشاسبی
تلفن امور سهام: 023-32238911-3