PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف بپاس-62667-14001224
اختيارف بپاس-62667-14001224 ( طبپاس1208 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 10:38:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,742 (1.41%) 468
16.068M
28.057B
بيمه دانا (دانا) 902 (2.80%) 378
25.347M
22.766B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,550 (1.30%) 335
1.692M
44.661B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 274
7.112M
18.176B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,921 (2.95%) 235
6.248M
11.989B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,640 (2.98%) 186
4.993M
13.202B
بيمه آسيا (آسيا) 1,586 (0.06%) 166
2.847M
4.469B
بيمه البرز (البرز) 1,995 (3.05%) 161
2.985M
5.935B
بيمه دي (ودي) 4,280 (1.30%) 128
1.295M
5.439B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,690 (1.05%) 127
255,526
1.975B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 125
1.536M
19.314B
بيمه ملت (ملت) 1,149 (1.12%) 114
3.205M
3.672B
بيمه كوثر (كوثر) 3,252 (3.30%) 107
2.196M
7.170B
بيمه نوين (نوين) 1,330 (1.63%) 84
1.463M
1.950B
بيمه معلم (ومعلم) 1,231 (3.22%) 72
1.375M
1.715B
بيمه سينا (وسين) 1,762 (1.34%) 61
501,783
882.798M
بيمه آرمان (آرمان) 3,914 (1.16%) 58
1.941M
7.459B
بيمه سامان (بساما) 10,240 (0.20%) 41
116,979
1.189B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,090 (1.65%) 41
347,250
720.830M
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,340 (0.30%) 28
127,021
426.491M
بيمه ما (ما) 4,077 (0.92%) 24
93,645
378.498M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 16
547,108
647.776M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده