PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.بيمه البرز
ح.بيمه البرز ( البرزح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,051 قیمت دیروز 3,051 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 3,051 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,360
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,750
تاریخ آخرین معامله 1390/12/17 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1390/12/17 3,051 3,020 3,090 71
1.362M
4.155B
1390/12/15 2,862 2,862 2,862 1
20,000
57.240M
1390/12/14 2,650 2,600 2,700 86
1.140M
3.021B
1390/7/13 2,369 2,369 2,369 196
1.619M
3.836B
1390/7/12 2,575 2,504 2,761 235
1.110M
2.858B
1390/7/11 2,721 2,640 2,757 221
829,989
2.258B
1390/7/10 2,555 2,311 2,589 269
1.755M
4.485B
1390/7/9 2,398 2,310 2,449 194
1.083M
2.596B
1390/7/6 2,394 2,211 2,462 102
938,552
2.246B
1390/7/5 2,280 2,181 2,378 77
23.542M
53.687B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 39,610 (4.32%) 14680
37.316M
1,542.030B
بيمه دي (ودي) 22,949 (5.00%) 8187
50.266M
1,162.614B
بيمه دانا (دانا) 11,400 (5.00%) 5219
21.628M
248.547B
بيمه البرز (البرز) 17,730 (4.98%) 5012
24.753M
443.104B
بيمه سينا (وسين) 18,085 (3.00%) 4309
52.611M
944.804B
بيمه نوين (نوين) 11,001 (5.00%) 4128
19.220M
213.826B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 9,747 (4.99%) 4051
37.104M
363.001B
بيمه ملت (ملت) 21,480 (5.00%) 3764
11.020M
238.340B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 52,922 (5.00%) 3165
6.843M
384.576B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,029 (2.99%) 2563
17.960M
90.922B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 8,200 (4.64%) 2534
27.343M
224.762B
بيمه ما (ما) 17,000 (2.30%) 1894
7.328M
127.256B
بيمه كوثر (كوثر) 24,383 (5.00%) 1783
3.888M
95.260B
بيمه معلم (ومعلم) 17,240 (5.00%) 1780
12.555M
221.810B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,980 (4.95%) 1310
7.497M
113.070B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,700 (0.33%) 1274
7.723M
50.976B
بيمه حافظ (وحافظ) 48,107 (5.00%) 682
985,777
47.423B
بيمه سرمد (وسرمد) 8,913 (2.99%) 450
1.436M
12.806B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 12,703 (5.00%) 434
1.360M
17.552B
بيمه سامان (بساما) 12,885 (5.00%) 105
1.360M
17.526B
بيمه رازي (ورازي) 7,977 (1.99%) 49
2.105M
16.790B
بيمه آرمان (آرمان) 3,817 (1.98%) 18
276,931
1.057B
بيمه كارآفرين (وآفري) 8,562 (3.00%) 18
199,257
1.706B
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 9,813 (0%) 0
0
0
بيمه ميهن (ميهن) 11,544 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده