PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اخابر-10000-1400/02/29
اختيارخ اخابر-10000-1400/02/29 ( ضمخا2001 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,996 قیمت دیروز 1,996 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/11/26 - 12:29:07   ارزش بازار (م ر) 1 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2 500 1,650 10 1
1 100 10 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/26 1,996 1,755 2,000 5
82
163.675M
1399/11/20 1,996 1,950 2,000 5
39
77.850M
1399/11/19 2,046 2,000 2,200 17
437
894.000M
1399/11/14 2,244 2,200 2,250 2
40
89.750M
1399/11/13 2,261 2,200 2,303 9
631
1.426B
1399/11/12 2,800 2,800 2,800 1
10
28.000M
1399/11/4 2,800 2,800 2,800 1
1
2.800M
1399/10/30 2,189 2,000 2,400 4
19
41.600M
1399/10/29 1,941 1,700 1,960 5
19
36.870M
1399/10/27 2,822 2,499 3,500 7
205
578.609M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 26,480 (2.00%) 849
1.704M
45.349B
مخابرات ايران (اخابر) 10,460 (1.97%) 184
3.119M
32.623B
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 1,701 (15.03%) 9
197
343.070M
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 210 (9.09%) 8
226
47.773M
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 1,198 (14.43%) 6
9
10.386M
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 1,000 (0.10%) 2
2
2.000M
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 1,111 (10.26%) 1
1
1.111M
اختيارف اخابر-10000-1400/02/29 (طمخا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/02/29 (طمخا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/07/28 (طمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 71,200 (13.40%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/02/29 (ضمخا2008) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 3,901 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/07/28 (ضمخا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 13,900 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/06/30 (جسي006) 69,234 (0.74%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/07/28 (ضمخا7076) 2,122 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/02/29 (ضمخا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 10,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/02/29 (ضمخا2003) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/07/28 (ضمخا7075) 3,333 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/02/29 (طمخا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/02/29 (طمخا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/02/29 (ضمخا2000) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/07/28 (طمخا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/07/28 (طمخا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/02/29 (طمخا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/07/28 (طمخا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/02/29 (ضمخا2004) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 985,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/02/29 (طمخا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1400/02/29 (ضمخا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/02/29 (ضمخا2001) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/02/29 (طمخا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/02/29 (طمخا2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/07/28 (ضمخا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/02/29 (طمخا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/02/29 (ضمخا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/02/29 (ضمخا2002) 1,980 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/02/29 (طمخا2008) 15,979 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/02/29 (ضمخا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/02/29 (طمخا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/02/29 (ضمخا2010) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده