PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ ( خريخت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:47:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 6,040 قیمت دیروز 6,350 تعداد معاملات 19 EPS -116
310     (%4.88) بیشترین قیمت 6,040 ارزش 221,855,240 P/E -54.7
قیمت پایانی 6,350 کمترین قیمت 6,040 حجم 36,731 حداکثر قیمت مجاز 6,660
0     (%0) اولین قیمت 6,040 حجم مبنا 7,861,635 حداقل قیمت مجاز 6,040
تاریخ آخرین معامله 1399/6/31 - 10:45:24   ارزش بازار (م ر) 9,919,864 تعداد سهام 1,562,183,447
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 6,040 43,089,830 1595
0 0 0 6,050 44,673 9
0 0 0 6,060 6,065 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/30 6,350 6,040 6,040 38
78,873
476.393M
1399/6/29 6,350 6,050 6,050 86
293,445
1.775B
1399/6/16 6,360 6,080 6,080 223
1.024M
6.228B
1399/6/15 6,400 6,110 6,110 234
733,630
4.482B
1399/6/12 6,430 6,120 6,120 89
286,982
1.756B
1399/6/11 6,440 6,140 6,140 134
385,818
2.369B
1399/6/10 6,460 6,430 6,900 1,572
16.428M
106.088B
1399/6/5 6,760 6,520 6,830 4,198
29.861M
201.733B
1399/6/4 6,510 6,460 6,780 3,676
25.681M
167.235B
1399/6/3 6,790 6,520 6,520 164
1.492M
9.730B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 -257 3 -238 -43 -192
1395/9/7 6 1395 -257 -86 -189 -43 -70
1395/7/12 5 1395 -247 -43
1395/5/5 3 1395 37 47 -88 -43 0
1395/3/26 12 1395 37 47 -43 -43 278

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,040 (5.00%) 2367
17.969M
54.625B
سايپا (خساپا) 2,630 (4.71%) 1958
16.544M
43.511B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 7,057 (3.00%) 1802
13.001M
92.024B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 5,320 (4.83%) 621
2.063M
10.975B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,980 (4.78%) 411
4.690M
18.666B
اختيارخ خودرو-4000-1399/07/09 (ضخود7057) 15 (37.50%) 370
20,736
358.101M
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 210 (20,900.00%) 189
2.400M
504.000M
نيرو محركه‌ (خمحركه) 8,970 (4.98%) 186
632,403
5.673B
پارس‌ خودرو (خپارس) 9,390 (4.96%) 151
334,703
3.143B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 23,750 (5.00%) 95
292,512
6.947B
رادياتور ايران‌ (ختور) 38,530 (4.98%) 80
116,657
4.495B
زامياد (خزاميا) 16,320 (4.95%) 72
136,036
2.220B
بهمن ديزل (خديزل) 37,339 (5.00%) 53
62,379
2.329B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 11,150 (4.94%) 34
115,197
1.284B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 8,250 (4.95%) 33
109,402
902.567M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 18,810 (5.00%) 21
28,252
531.420M
سايپاآذين‌ (خاذين) 7,910 (4.93%) 20
147,945
1.170B
ايران خودرو ديزل (خاور) 6,990 (4.99%) 20
64,579
451.407M
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 6,040 (4.88%) 19
36,731
221.855M
سايپا ديزل (خكاوه) 6,459 (4.99%) 18
47,784
308.637M
چرخشگر (خچرخش) 20,380 (9.98%) 14
36,669
747.314M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 27,070 (4.98%) 13
8,169
221.135M
اختيارخ خودرو-2400-1399/07/09 (ضخود7046) 600 (81.82%) 11
161
46.500M
فنرسازي‌زر (خزر) 8,770 (4.98%) 10
33,612
294.777M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 9,640 (4.93%) 8
64,322
620.064M
ايركا پارت صنعت (خكار) 36,580 (4.99%) 8
5,943
217.395M
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,030,000 (0.98%) 6
1,877
1.915B
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,400 (5.00%) 6
1,535
141.834M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 20,000 (4.99%) 5
60,740
1.215B
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 989,995 (3.66%) 5
129
127.468M
اختيارخ خودرو-5000-1399/07/09 (ضخود7062) 5 (0%) 5
133
684,000
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 600 (21.67%) 5
19
11.400M
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,000 (0.59%) 5
811
810.739M
اختيارخ خودرو-8000-1399/07/09 (ضخود7068) 2 (33.33%) 4
4
12,000
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 14,723 (2.99%) 4
17,148
252.470M
اختيارخ خودرو-3000-1399/07/09 (ضخود7049) 305 (1.33%) 3
26
7.929M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 50,550 (5.00%) 3
3,081
155.745M
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 997,000 (0%) 3
1,505
1.501B
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 56,960 (4.99%) 3
502
28.594M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 13,230 (4.96%) 3
8,100
107.163M
اختيارخ خودرو-4400-1399/07/09 (ضخود7059) 78 (239.13%) 3
11
323,000
اختيارخ خودرو-3800-1399/07/09 (ضخود7056) 68 (17.24%) 2
11
558,000
اختيارخ خودرو-2800-1399/07/09 (ضخود7048) 400 (18.86%) 2
5
1.999M
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 400 (63.64%) 1
1
400,000
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 1
31
30.380M
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 800 (36.00%) 1
3
2.400M
توليدمحورخودرو (خمحور) 57,520 (4.99%) 1
20
1.150M
اختيارخ خودرو-3600-1399/07/09 (ضخود7055) 100 (44.93%) 1
5
500,000
اختيارخ خودرو-1200-1399/07/09 (ضخود7050) 1,511 (18.32%) 1
1
1.511M
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 994,950 (0.51%) 1
5
4.975M
اختيارخ خودرو-4600-1399/07/09 (ضخود7060) 10 (97.43%) 1
100
1,000,000
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 1
990
994.950M
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 800 (46.67%) 1
5
4.000M
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9500-1399/07/09 (طخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7500-1399/07/09 (طخود7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 2,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 820,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4800-1399/07/09 (ضخود7061) 2,075 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1500-1399/07/09 (طخود7039) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 351,052 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/07/09 (طخود7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1399/07/09 (طخود7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1399/07/09 (طخود7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1600-1399/07/09 (ضخود7040) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1700-1399/07/09 (ضخود7041) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 23,868 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9000-1399/07/09 (طخود7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 907,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1500-1399/07/09 (ضخود7039) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3400-1399/07/09 (طخود7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1700-1399/07/09 (طخود7041) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9500-1399/07/09 (ضخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4800-1399/07/09 (طخود7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9000-1399/07/09 (ضخود7070) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 238 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4400-1399/07/09 (طخود7059) 1 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 13,459 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/07/09 (طخود7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/07/09 (ضخود7044) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/07/09 (طخود7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4200-1399/07/09 (طخود7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-8500-1399/07/09 (ضخود7069) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 22,260 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/07/09 (ضخود7066) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3600-1399/07/09 (طخود7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2600-1399/07/09 (ضخود7047) 600 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2200-1399/07/09 (ضخود7045) 1,844 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5500-1399/07/09 (طخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3200-1399/07/09 (ضخود7053) 201 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1400-1399/07/09 (ضخود7052) 1,600 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1900-1399/07/09 (ضخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8000-1399/07/09 (طخود7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3200-1399/07/09 (طخود7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1399/07/09 (طخود7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/07/09 (ضخود7064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3800-1399/07/09 (طخود7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1399/07/09 (طخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5500-1399/07/09 (ضخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4200-1399/07/09 (ضخود7058) 26 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 26,960 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2200-1399/07/09 (طخود7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1399/07/09 (طخود7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6500-1399/07/09 (طخود7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1399/07/09 (طخود7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/07/09 (طخود7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,597 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7500-1399/07/09 (ضخود7067) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3400-1399/07/09 (ضخود7054) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1300-1399/07/09 (طخود7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 43,310 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/07/09 (طخود7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6500-1399/07/09 (ضخود7065) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4600-1399/07/09 (طخود7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/07/09 (طخود7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8500-1399/07/09 (طخود7069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1399/07/09 (ضخود7042) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1300-1399/07/09 (ضخود7051) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1200-1399/07/09 (طخود7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1399/07/09 (طخود7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/06/24 (جاتو906) 339,866 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه بهمن-سهامي عام- 232,515,221 14.880
شركت توليدموتورهاي ديزل ايران-سهامي خاص- 55,846,241 3.570

چکیده
تولید قطعات ریختگری و محصولات چدنی برای صنایع خودرو سازی و یا صنایعی که احتیاج دارند

آدرس کارخانه: تهران - جاده مخصوص کرج - کیاومتر 13- سایت شماره4 گروه بهمن -طبقه سوم کد پستی 1399939711
تلفن شرکت: 44904900-44905955
وب سایت شرکت: http://ici-ir.com
پست الکترونیک شرکت: info@ici-ir.com
مدیر عامل: آقای مرتضی محمدی
تولید قطعات ریختگری و محصولات چدنی برای صنایع خودرو سازی و یا صنایعی که احتیاج دارند
مدیر مالی: آقای چگینی
مدیر سهام: آقای داور پناه
مدیر روابط عمومی: آقای علی اصغری
نمابر شرکت: 48081238
تلفن امور سهام: 02552-342186
نمابر امور سهام: 02552-342190