PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت عمران و سازندگي قزوين
شركت عمران و سازندگي قزوين ( ثقزوي ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:09:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,627 قیمت دیروز 38,627 تعداد معاملات 0 EPS -149
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -259.2
قیمت آخرین معامله 38,606 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 39,785
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 502,513 حداقل قیمت مجاز 37,469
تاریخ آخرین معامله 1399/10/27 - 12:27:11   ارزش بازار (م ر) 7,725,400 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 39,100 2,548 3
0 0 0 39,800 70 1
0 0 0 40,800 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/27 38,627 38,606 39,000 1,338
3.629M
140.194B
1399/10/24 39,800 39,591 41,148 4,885
7.014M
279.155B
1399/10/23 40,815 39,950 41,148 4,449
6.708M
273.782B
1399/10/22 39,950 38,660 40,222 4,272
7.140M
285.249B
1399/10/21 39,051 38,315 40,480 6,326
12.573M
490.989B
1399/10/20 39,500 38,700 40,250 4,008
6.696M
264.504B
1399/10/17 39,644 38,200 40,540 6,218
11.696M
463.675B
1399/10/16 39,363 37,600 39,867 5,119
10.707M
421.467B
1399/10/15 38,706 37,116 39,410 8,626
15.455M
598.211B
1399/10/14 38,263 36,900 38,690 5,427
9.397M
359.573B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,030 (4.72%) 4019
49.271M
150.269B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,770 (4.84%) 3213
38.129M
67.639B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 14,386 (2.99%) 1000
12.606M
181.538B
آ.س.پ (آ س پ) 14,732 (5.00%) 902
3.208M
47.600B
سخت آژند (ثاژن) 9,931 (1.99%) 713
4.193M
41.963B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,820 (4.97%) 701
2.068M
43.442B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 59,747 (3.00%) 646
1.702M
101.379B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 14,473 (5.00%) 525
2.540M
37.010B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 80,104 (5.00%) 361
444,131
35.577B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 19,210 (5.00%) 158
483,537
9.289B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 19,645 (5.00%) 110
796,285
15.643B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 46,510 (4.98%) 98
646,661
30.076B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 44,279 (3.00%) 67
273,665
12.118B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,170 (4.96%) 67
322,735
1.669B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 23,250 (4.99%) 58
1.220M
28.364B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,345 (5.00%) 55
116,590
2.139B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 119,340 (5.00%) 55
187,354
22.359B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 8,637 (4.99%) 48
172,978
1.494B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,635 (4.99%) 27
88,754
1.121B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,828 (5.00%) 11
28,036
135.358M
شركت كيسون (كيسون) 14,780 (3.00%) 11
65,253
964.439M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,638 (3.42%) 1
193
9.773M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 50,692 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,570 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,770 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 13,110 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 16,760 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,810 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 60,940 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 51,384 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 19,460 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,860 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 38,606 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 12,517 (0%) 0
0
0


چکیده

مدیر عامل: محمد رئوفیان