PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پتروشيمي زاگرس
پتروشيمي زاگرس ( زاگرس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 14:09:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,735 قیمت دیروز 12,735 تعداد معاملات 0 EPS 2578
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 4.9
قیمت آخرین معامله 16,400 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 13,371
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 960,000 حداقل قیمت مجاز 12,099
تاریخ آخرین معامله 1394/2/9 -   ارزش بازار (م ر) 30,564,000 تعداد سهام 2,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/2/9 16,405 16,361 16,499 313
627,366
10.292B
1394/2/8 16,433 16,358 16,695 132
131,559
2.162B
1394/2/7 16,392 16,251 16,503 81
206,132
3.379B
1394/2/6 16,726 16,500 17,120 141
252,318
4.220B
1394/2/5 16,887 16,700 17,037 169
185,019
3.124B
1394/2/2 16,530 16,210 16,790 141
103,231
1.706B
1394/2/1 16,260 15,930 16,699 114
253,042
4.114B
1394/1/31 15,941 15,823 16,003 54
35,117
559.788M
1394/1/30 16,211 16,168 16,400 100
94,139
1.526B
1394/1/29 16,395 16,040 16,600 123
90,151
1.478B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/12/20 12 1393 3418
1393/12/20 12 1394 2578 3418
1393/2/2 12 1393 4010 5577
1393/2/2 12 1392 5577
1392/10/30 12 1392 5577 4238 4117 3514

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 3,220 (1.45%) 415
1.666M
5.319B
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 10,479 (0.21%) 408
665,104
6.986B
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 1,550 (1.21%) 397
3.593M
5.578B
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 1,481 (4.57%) 361
2.626M
3.935B
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 2,335 (1.85%) 286
963,525
2.250B
پلي‌اكريل‌ (شپلي) 1,783 (1.87%) 184
1.085M
1.943B
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 2,550 (1.32%) 132
569,537
1.462B
شركت پتروشيمي خراسان (خراسان) 5,930 (0.90%) 67
131,493
783.043M
توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌ (شمواد) 3,019 (1.85%) 65
196,981
577.705M
صنايع‌شيميايي‌ايران‌ (شيران) 6,280 (0.27%) 56
902,704
5.670B
لعابيران‌ (شلعاب) 1,681 (2.61%) 49
159,949
273.989M
پتروشيمي جم (جم) 8,296 (0.95%) 46
472,392
3.923B
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 17,900 (0.75%) 43
25,658
459.012M
پاكسان‌ (شپاكسا) 2,750 (0.47%) 42
110,115
302.321M
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 7,230 (1.59%) 33
51,259
371.444M
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 9,860 (0.02%) 30
15,477
152.715M
پتروشيمي فناوران (شفن) 20,250 (4.93%) 27
60,177
1.257B
پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو) 3,528 (4.98%) 23
11,541
40.827M
پتروشيمي پرديس (شپديس) 17,057 (0.30%) 20
24,548
416.786M
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 5,347 (1.94%) 18
19,520
102.440M
پتروشيمي مارون (مارون) 35,799 (0.26%) 14
14,517
521.587M
گلتاش‌ (شگل) 8,080 (0.04%) 13
7,014
56.003M
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 2,307 (4.96%) 13
124,784
287.877M
پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) 11,292 (4.99%) 9
2,934
33.131M
پتروشيمي كازرون (كازرو) 800 (5.88%) 8
326,000
265.590M
صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,549 (1.57%) 6
61,000
92.684M
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 5,120 (1.33%) 6
44,065
225.650M
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 1,410 (0.71%) 5
37,500
52.860M
تولي‌پرس‌ (شتولي) 953 (0.21%) 5
125,500
119.662M
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 6,302 (4.99%) 4
19,042
120.009M
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 8,519 (4.99%) 3
13,000
110.557M
نيروكلر (شكلر) 2,810 (2.77%) 3
6,001
16.804M
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 9,850 (2.58%) 2
1,390
13.210M
پتروشيمي ممسني (ممسني) 720 (10.00%) 2
10,010
7.208M
پتروشيمي شازند (شاراك) 5,991 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 10 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 16,400 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 10 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 610 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 721 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما302) 954 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 1,251 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 330 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930827 (جفارس08) 12,771 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 20 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي تامين (هپيكو302) 99 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.س. پتروشيمي تأمين (هپيكو310) 1 (0%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
تعهد پتروشيمي دهدشت (تهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 1,210 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس931029 (جفارس10) 10,639 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما202) 70 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي پتروشيمي اراك (هاراك310) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي نفت وگاز پارسيان (هپسان310) 73 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 30 (0%) 0
0
0
ح.هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوشح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي گروه صنعتي پاكشو (هكشو307) 111 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 40 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
كف (شكف) 1,416 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 2,074 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف. پتروشيمي خليج فارس (هفارس306) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 7,930 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 3,600 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان940228 (جپارسا02) 3,050 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 10 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 3,700 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,200 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
شركت پتروشيمي نوري(برزويه) (نوري) 1,000 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي پتروشيمي پرديس (هپديس310) 722 (0%) 0
0
0
هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوش) 9,305 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌فارابي‌ (شفارا) 8,949 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان940630 (جپارسا06) 3,361 (0.24%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ص. پتروشيمي كرمانشاه (هكرما310) 192 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان شهید خدامی نبش بن بست شیدا پلاک 88
تلفن شرکت: 88612131-88612100-7
نمابر شرکت: 88612131
وب سایت شرکت: http://www.zpcir.com
پست الکترونیک شرکت: info@zpcir.com
مدیر عامل: آقای محمد رضا میر احمدی
مدیر مالی: آقای دادخواه
مدیر سهام: آقای کرمی
مدیر روابط عمومی: آقای لاری