PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف اخابر-7000-1400/10/26
اختيارف اخابر-7000-1400/10/26 ( طمخا1035 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/9/22 - 12:08:11   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/22 500 500 500 2
5
2.500M
1400/8/4 250 250 250 1
10
2.500M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 6,530 (1.08%) 1090
10.701M
69.183B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 7,620 (0%) 413
2.221M
16.819B
اختيارف ت اخابر-10834-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1401/02/28 (طمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5000-1401/02/28 (ضمخا2012) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1401/02/28 (ضمخا2013) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1401/02/28 (طمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5000-1401/02/28 (طمخا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1401/02/28 (طمخا2015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 989,800 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1401/02/28 (طمخا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4500-1401/02/28 (طمخا2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12578-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1401/02/28 (ضمخا2015) 300 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-13014-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11231-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1401/02/28 (ضمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1401/02/28 (ضمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/12/22 (جسي012) 69,454 (2.84%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1401/02/28 (طمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1401/02/28 (ضمخا2016) 300 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4500-1401/02/28 (ضمخا2011) 2,001 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1401/02/28 (طمخا2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1401/02/28 (ضمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12694-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده