PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . بيمه ما
ح . بيمه ما ( ماح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 50 قیمت دیروز 50 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 50 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 60
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 50
تاریخ آخرین معامله 1397/2/19 - 12:27:02   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/19 50 50 50 1,585
79.661M
3.983B
1397/2/18 50 50 50 739
39.596M
1.980B
1396/10/20 230 223 260 195
4.874M
1.121B
1396/10/19 247 243 256 66
897,029
221.220M
1396/10/18 260 253 273 35
364,724
94.977M
1396/10/17 262 241 271 30
232,051
60.782M
1396/10/16 251 243 277 32
490,300
122.834M
1396/10/13 269 261 300 55
1.225M
329.473M
1396/10/12 285 275 310 23
467,500
133.043M
1396/10/11 301 285 306 45
769,548
231.523M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 43,500 (2.99%) 20494
36.694M
1,634.822B
بيمه ملت (ملت) 23,000 (3.56%) 7712
24.981M
588.629B
بيمه دي (ودي) 23,700 (2.53%) 6404
17.527M
427.246B
بيمه دانا (دانا) 13,350 (2.06%) 5453
19.302M
259.608B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 8,360 (1.48%) 4224
29.845M
248.783B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,170 (2.38%) 4074
25.886M
135.926B
بيمه نوين (نوين) 12,635 (4.99%) 3388
17.559M
220.783B
بيمه كوثر (كوثر) 26,570 (2.66%) 3025
6.232M
169.125B
بيمه پارسيان (پارسيان) 16,490 (4.90%) 1931
14.791M
243.822B
بيمه البرز (البرز) 16,020 (4.98%) 1750
9.533M
152.713B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 45,838 (5.00%) 1734
12.425M
569.559B
بيمه تعاون (وتعاون) 7,220 (3.00%) 1035
8.869M
63.850B
بيمه ما (ما) 18,580 (4.97%) 988
5.472M
101.468B
بيمه حافظ (وحافظ) 44,146 (3.00%) 956
1.484M
65.465B
بيمه معلم (ومعلم) 18,346 (5.00%) 905
5.612M
102.898B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,609 (0.73%) 825
2.240M
30.946B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 9,650 (4.99%) 528
3.873M
37.370B
بيمه سينا (وسين) 15,347 (3.00%) 217
1.486M
22.798B
بيمه ميهن (ميهن) 10,162 (4.99%) 141
1.254M
12.743B
بيمه سامان (بساما) 12,587 (5.00%) 65
325,967
4.103B
بيمه رازي (ورازي) 7,100 (4.00%) 60
1.621M
11.507B
بيمه كارآفرين (وآفري) 8,572 (5.00%) 18
137,784
1.181B
بيمه آرمان (آرمان) 3,831 (3.99%) 14
203,191
778.425M
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 8,605 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 9,813 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده