PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ ( وآذر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 00:00:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 122,240 قیمت دیروز 120,850 تعداد معاملات 1814 EPS 1866
1,390     (%1.15) بیشترین قیمت 126,430 ارزش 155,385,321,580 P/E 65.5
قیمت آخرین معامله 121,700 کمترین قیمت 120,540 حجم 1,271,145 حداکثر قیمت مجاز 126,890
850     (%0.70) اولین قیمت 121,900 حجم مبنا 122,709 حداقل قیمت مجاز 114,810
تاریخ آخرین معامله 1401/5/26 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 24,448,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 121,600 121,600 2,380 1
1 9,499 120,620 121,700 2,659 3
1 85 120,590 121,750 101 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/26 122,240 120,540 126,430 1,814
1.271M
155.385B
1401/5/25 120,850 117,600 120,940 1,695
2.021M
244.263B
1401/5/24 115,190 111,550 116,190 1,245
1.145M
131.872B
1401/5/23 110,660 102,420 111,460 1,349
1.873M
207.302B
1401/5/22 106,160 104,260 110,350 1,375
879,694
93.392B
1401/5/19 109,740 105,050 112,000 1,138
916,706
100.596B
1401/5/18 109,260 106,420 110,850 1,176
938,409
102.528B
1401/5/15 105,580 102,500 105,680 995
2.176M
229.711B
1401/5/12 100,650 98,410 102,010 719
684,868
68.932B
1401/5/11 97,160 94,750 100,200 1,352
1.729M
168.035B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/6 12 1397 39 -84 -205 -205 -165
1396/8/6 12 1396 -202 -165
1396/4/27 9 1396 -90 -277 -130 -165 -224
1396/1/28 6 1396 -85 -163 -55 -165 -163
1395/10/30 3 1396 -84 -143 -74 -165 -75

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 9,010 (0.11%) 3850
21.973M
198.918B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,360 (1.08%) 2033
18.980M
177.437B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 784 (1.01%) 1952
87.261M
68.362B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 121,700 (0.70%) 1814
1.271M
155.385B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,397 (0.29%) 1102
7.011M
9.797B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,393 (0.43%) 1086
9.652M
13.461B
شركت كيسون (كيسون) 1,315 (2.98%) 1003
33.917M
44.345B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,630 (2.74%) 832
10.991M
95.032B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,260 (3.78%) 610
7.962M
25.903B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 24,900 (1.97%) 587
2.147M
55.315B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 7,250 (0.68%) 556
3.772M
27.303B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 6,630 (1.84%) 542
3.215M
21.318B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,242 (1.54%) 441
14.548M
32.640B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,640 (5.96%) 369
2.878M
21.592B
سخت آژند (ثاژن) 3,900 (1.93%) 337
3.652M
14.245B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 6,320 (0.64%) 275
1.682M
10.389B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 25,990 (4.97%) 273
483,283
12.503B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 17,240 (2.98%) 269
706,526
12.193B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,868 (1.67%) 266
5.173M
14.644B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 13,190 (2.97%) 229
647,931
8.478B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 5,450 (1.09%) 227
1.734M
9.479B
آ.س.پ (آ س پ) 4,218 (3.43%) 221
1.573M
6.714B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 2,764 (2.26%) 178
2.395M
6.676B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,825 (0.31%) 167
2.097M
7.981B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 5,070 (0.61%) 156
949,539
4.799B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 5,940 (0%) 155
863,510
5.208B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 5,270 (2.95%) 153
1.926M
10.156B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,167 (1.15%) 112
1.038M
3.321B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 12,180 (2.61%) 91
265,441
3.208B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 12,120 (2.65%) 52
72,611
882.622M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 21,730 (2.99%) 32
109,025
2.369B
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 6,200 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,450 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 894 (0.56%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و...

تلفن شرکت: 88720925-6
نمابر شرکت: 88720875
آدرس شرکت: تهران -خيابان وليعصر-بالاتر از مطهري-خيابان ناهيد-شماره 46-طبقه 2
نمابر امور سهام: 4784057-0411
آدرس امور سهام: ایران تبریز میدان منظریه مجتمع تجاری سهندیه شرقی طبقه1
وب سایت شرکت: http://www.azarbayjanid.com
پست الکترونیک شرکت: info@azarbayganid.com
مدیر عامل: آقای دکتر خلیل قلی پور خلیلی
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و...
تلفن امور سهام: 041-34794200