PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه ملت
بيمه ملت ( ملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,197 قیمت دیروز 1,220 تعداد معاملات 787 EPS 79
23     (%1.89) بیشترین قیمت 1,229 ارزش 39,421,582,898 P/E 15.2
قیمت آخرین معامله 1,202 کمترین قیمت 1,172 حجم 32,941,557 حداکثر قیمت مجاز 1,281
18     (%1.48) اولین قیمت 1,193 حجم مبنا 12,531,328 حداقل قیمت مجاز 1,159
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 36,696,685 تعداد سهام 30,657,213,899
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 1,751,554 1,200 1,202 361,022 1
1 23,000 1,199 1,209 105,000 2
1 100,000 1,198 1,210 229,574 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 1,197 1,172 1,229 787
32.942M
39.422B
1400/9/9 1,220 1,191 1,240 992
35.707M
43.562B
1400/9/8 1,226 1,201 1,249 919
37.137M
45.517B
1400/9/7 1,231 1,172 1,265 856
29.959M
36.883B
1400/9/6 1,228 1,221 1,297 1,197
52.007M
63.890B
1400/9/3 1,285 1,259 1,303 1,639
62.691M
80.588B
1400/9/2 1,280 1,235 1,301 2,332
103.269M
132.165B
1400/9/1 1,264 1,202 1,273 2,116
122.638M
154.996B
1400/8/30 1,213 1,156 1,226 1,607
84.740M
102.776B
1400/8/29 1,168 1,120 1,187 1,671
72.313M
84.450B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 240 198 108 113 95
1396/4/31 3 1396 240 169 60 113 41
1395/12/18 12 1396 234 166 113 113 216
1395/12/18 12 1395 198 216
1395/10/30 9 1395 198 206 148 216 159

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه تجارت نو (بنو) 6,550 (2.28%) 1288
6.623M
45.020B
بيمه آسيا (آسيا) 1,741 (1.30%) 1028
25.147M
44.803B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 42,404 (0.03%) 820
5.564M
236.167B
بيمه ملت (ملت) 1,202 (1.48%) 787
32.942M
39.422B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,948 (0.30%) 643
16.859M
80.554B
بيمه دي (ودي) 4,055 (3.68%) 613
4.582M
18.839B
بيمه دانا (دانا) 4,578 (0.75%) 442
5.529M
25.059B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,840 (0.12%) 359
3.392M
36.682B
بيمه سينا (وسين) 3,819 (0.82%) 349
6.178M
23.553B
بيمه نوين (نوين) 3,650 (0.60%) 344
3.071M
11.084B
بيمه ميهن (ميهن) 2,250 (3.56%) 327
4.556M
10.213B
بيمه كوثر (كوثر) 4,118 (0.34%) 323
2.870M
11.608B
بيمه البرز (البرز) 1,996 (0.25%) 313
3.900M
7.653B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,732 (1.70%) 261
4.686M
8.038B
بيمه معلم (ومعلم) 2,164 (3.35%) 261
3.167M
6.801B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,036 (2.98%) 201
2.419M
9.767B
بيمه رازي (ورازي) 1,709 (4.95%) 185
5.909M
10.098B
بيمه پارسيان (پارسيان) 8,720 (2.68%) 167
1.225M
10.837B
بيمه ما (ما) 5,800 (2.19%) 120
941,050
5.438B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,070 (0.47%) 91
782,232
3.141B
بيمه سامان (بساما) 20,000 (3.00%) 80
155,178
3.105B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,500 (1.71%) 26
505,183
1.755B
بيمه حافظ (وحافظ) 8,987 (5.00%) 6
46,790
420.502M
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 508 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 5,434 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,871 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 5,579 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 4,029 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک پلاک 51 واحد مالی
تلفن شرکت: 88660111-8 داخلی سهام 139
نمابر شرکت: 88798373
پست الکترونیک شرکت: info@mellatinsurance.com
وب سایت شرکت: http://www.mellatinsurance.com
پست الکترونیک امور سهام: stockaffairs@mellatinsurance.com
مدیر عامل: آقای مسعود حجاریان
تلفن شرکت: 2139داخلی سهام
تلفن امور سهام: 021-85333
تلفن امور سهام: (021)96602122-85333
تلفن امور سهام: 88660111