PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه ( اتكا تهران ) -  وضعیت : ممنوع -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:31:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 500 قیمت دیروز 500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 525
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 475
تاریخ آخرین معامله 1400/9/13 - 16:46:18   ارزش بازار (م ر) 2,500,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/13 500 500 500 44,784
1.447B
723.500B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 2,269 (1.98%) 470
6.865M
15.331B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,740 (2.96%) 424
14.134M
24.496B
بيمه معلم (ومعلم) 1,302 (1.29%) 423
9.914M
12.843B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 25,600 (4.70%) 401
2.119M
53.429B
بيمه رازي (ورازي) 1,790 (2.93%) 384
9.521M
16.812B
بيمه ملت (ملت) 1,198 (4.17%) 320
9.269M
10.956B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 1,970 (2.67%) 293
7.537M
15.162B
بيمه سينا (وسين) 1,811 (2.53%) 289
5.128M
9.270B
بيمه دي (ودي) 4,251 (1.09%) 241
2.344M
10.180B
بيمه سامان (بساما) 10,370 (3.26%) 233
813,807
8.501B
بيمه كوثر (كوثر) 3,296 (0.84%) 223
4.158M
13.689B
بيمه البرز (البرز) 1,870 (2.19%) 215
3.636M
6.795B
بيمه نوين (نوين) 1,338 (3.72%) 213
3.899M
5.179B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,910 (2.95%) 201
2.408M
31.036B
بيمه آسيا (آسيا) 1,424 (3.49%) 179
3.218M
4.543B
بيمه ما (ما) 4,051 (0.47%) 159
1.235M
5.008B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,710 (2.96%) 72
3.664M
9.929B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,136 (4.99%) 68
2.454M
2.787B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,430 (0.62%) 55
646,876
2.215B
بيمه آرمان (آرمان) 4,139 (0.36%) 50
1.252M
5.162B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,599 (1.47%) 23
306,666
1.067B
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,091 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 11,590 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 900 (0.44%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 526,500,000 10.530
شخص حقیقی 501,500,000 10.030
شخص حقیقی 395,000,000 7.900
شخص حقیقی 355,500,000 7.110
شخص حقیقی 215,000,000 4.300
شخص حقیقی 150,000,000 3.000
شخص حقیقی 149,000,000 2.980
شخص حقیقی 125,000,000 2.500
شخص حقیقی 107,500,000 2.150
شخص حقیقی 100,100,000 2.000
شخص حقیقی 100,000,000 2.000
شخص حقیقی 96,500,000 1.930
شخص حقیقی 70,000,000 1.400
شخص حقیقی 52,500,000 1.050
شخص حقیقی 50,000,000 1.000
شخص حقیقی 50,000,000 1.000
شخص حقیقی 50,000,000 1.000
شخص حقیقی 50,000,000 1.000

چکیده