PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه ( اتكا تهران ) -  وضعیت : ممنوع -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 09:23:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 500 قیمت دیروز 500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 525
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 475
تاریخ آخرین معامله 1400/9/13 - 16:46:18   ارزش بازار (م ر) 2,500,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/13 500 500 500 44,784
1.447B
723.500B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه البرز (البرز) 1,468 (4.92%) 219
8.626M
12.709B
بيمه ملت (ملت) 1,100 (3.51%) 170
6.109M
6.672B
بيمه آسيا (آسيا) 1,359 (4.97%) 152
4.906M
6.686B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,590 (0.09%) 90
1.332M
14.204B
بيمه دي (ودي) 3,681 (4.12%) 83
739,712
2.798B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 34,900 (0.14%) 60
217,909
7.617B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,310 (0.19%) 52
560,185
2.924B
بيمه سينا (وسين) 2,927 (2.95%) 46
1.409M
4.123B
بيمه معلم (ومعلم) 1,623 (4.98%) 37
776,153
1.260B
بيمه ميهن (ميهن) 2,170 (4.99%) 33
274,374
595.700M
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,692 (2.57%) 28
265,124
717.595M
بيمه رازي (ورازي) 1,193 (2.93%) 23
3.025M
3.609B
بيمه نوين (نوين) 3,150 (2.11%) 17
218,883
688.789M
بيمه ما (ما) 4,350 (3.97%) 16
139,889
623.864M
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,930 (0.51%) 10
84,232
669.627M
بيمه سرمد (وسرمد) 5,030 (2.90%) 9
1.006M
5.059B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,139 (4.98%) 4
35,000
74.865M
بيمه كارآفرين (وآفري) 4,000 (1.19%) 1
1,616
6.464M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه كوثر (كوثر) 3,462 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 6,320 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 4,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 23,370 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 4,739 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 3,902 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,060 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 526,500,000 10.530
شخص حقیقی 501,500,000 10.030
شخص حقیقی 395,000,000 7.900
شخص حقیقی 355,500,000 7.110
شخص حقیقی 215,000,000 4.300
شخص حقیقی 150,000,000 3.000
شخص حقیقی 149,000,000 2.980
شخص حقیقی 125,000,000 2.500
شخص حقیقی 107,500,000 2.150
شخص حقیقی 100,100,000 2.000
شخص حقیقی 100,000,000 2.000
شخص حقیقی 96,500,000 1.930
شخص حقیقی 70,000,000 1.400
شخص حقیقی 52,500,000 1.050
شخص حقیقی 50,000,000 1.000
شخص حقیقی 50,000,000 1.000
شخص حقیقی 50,000,000 1.000
شخص حقیقی 50,000,000 1.000

چکیده