PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . پلاسكوكار
ح . پلاسكوكار ( پلاسكح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:37:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 110 قیمت دیروز 110 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 110 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 120
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 100
تاریخ آخرین معامله 1391/1/23 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1391/1/23 110 110 110 41
2.026M
222.885M
1390/6/13 283 275 300 15
55,000
15.572M
1390/6/12 298 298 299 10
90,618
27.009M
1390/6/8 323 323 323 1
3,080
994,840
1390/6/7 351 351 351 6
61,293
21.514M
1390/6/5 381 381 381 1
1,000
381,000
1390/6/2 414 413 414 9
28,023
11.593M
1390/6/1 448 448 448 13
22,000
9.856M
1390/5/24 486 486 486 1
15,000
7.290M
1390/5/23 454 450 486 3
5,100
2.316M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 48,438 (5.00%) 16942
228,386
11.063B
كوير تاير (پكوير) 28,910 (5.00%) 8483
17.816M
522.312B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 35,000 (2.15%) 5776
11.484M
397.619B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 31,890 (4.97%) 4975
11.102M
338.453B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 158,980 (3.60%) 2567
2.073M
326.535B
ايران‌ تاير (پتاير) 96,500 (2.59%) 2102
1.640M
158.086B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 68,790 (4.99%) 1590
5.853M
402.096B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 45,603 (2.98%) 1091
1.523M
69.672B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 38,423 (3.00%) 73
311,626
11.974B
گازلوله‌ (پلوله) 14,927 (0.99%) 22
63,462
947.297M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
پلاسكوكار (پلاسك) 11,900 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده