PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ ( وبشهر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,470 قیمت دیروز 11,540 تعداد معاملات 424 EPS 609
70     (%0.61) بیشترین قیمت 11,590 ارزش 40,355,192,260 P/E 18.8
قیمت آخرین معامله 11,310 کمترین قیمت 11,310 حجم 3,523,861 حداکثر قیمت مجاز 12,230
230     (%1.99) اولین قیمت 11,380 حجم مبنا 4,359,198 حداقل قیمت مجاز 11,310
تاریخ آخرین معامله 1399/12/13 - 12:29:26   ارزش بازار (م ر) 94,627,500 تعداد سهام 8,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 42,555 11,310 11,450 5,000 1
1 500 10,770 11,480 11,000 2
0 0 0 11,500 15,371 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/13 11,470 11,310 11,590 424
3.524M
40.355B
1399/12/12 11,540 11,330 11,950 665
4.954M
57.158B
1399/12/11 11,560 11,420 11,530 322
1.649M
18.846B
1399/12/10 11,650 11,480 11,480 106
1.021M
11.719B
1399/12/9 11,710 11,540 11,540 143
1.127M
13.005B
1399/12/6 11,770 11,690 12,000 405
3.186M
37.369B
1399/12/5 11,920 11,780 12,100 363
1.989M
23.487B
1399/12/4 12,020 11,850 11,850 43
1.127M
13.353B
1399/12/3 12,090 11,990 12,230 255
2.325M
27.877B
1399/12/2 12,230 12,090 12,300 264
1.660M
20.065B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 183 201 36 198 15
1396/4/20 3 1396 183 250 19 198 17
1396/2/2 12 1396 175 253 198 198 259
1396/2/2 12 1395 198 259
1395/10/25 9 1395 204 252 26 259 34

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شيرپاستوريزه پگاه گيلان (غگيلا) 23,926 (6.00%) 2889
61,577
1.473B
گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك) 17,034 (6.00%) 2738
8.264M
138.409B
لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 20,260 (4.76%) 2005
6.552M
129.368B
سالمين‌ (غسالم) 4,130 (1.90%) 1479
14.127M
58.411B
لبنيات‌ كالبر (غالبر) 18,520 (1.96%) 1190
3.427M
63.682B
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا) 70,040 (1.05%) 875
713,516
50.706B
صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) 19,460 (1.92%) 461
1.062M
20.739B
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 11,310 (1.99%) 424
3.524M
40.355B
شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس) 15,271 (2.00%) 419
2.491M
38.084B
گلوكوزان‌ (غگل) 3,470 (1.98%) 360
2.927M
10.157B
صنعتي زر ماكارون (غزر) 26,120 (1.99%) 140
141,536
3.697B
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا) 23,478 (2.00%) 89
117,541
2.760B
پاكديس (غديس) 13,431 (2.00%) 59
329,612
4.427B
پارس‌ مينو (غپينو) 6,450 (1.98%) 57
290,848
1.876B
زعفران0008نگين زرين(پ) (زعف0008پ05) 120,924 (0.05%) 49
51,541
6.227B
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) (زعف0008پ11) 121,200 (1.67%) 46
153,094
18.620B
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) 4,002 (1.98%) 42
264,073
1.057B
زعفران0008نگين وحدت جام(پ) (زعف0008پ20) 120,001 (0.28%) 40
39,822
4.843B
توليدي‌مهرام‌ (غمهرا) 121,160 (2.00%) 38
58,208
7.052B
شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر) 64,951 (2.00%) 37
43,084
2.798B
صنعتي مينو (غصينو) 69,232 (2.00%) 37
11,941
826.699M
نوش‌ مازندران‌ (غنوش) 59,730 (1.99%) 31
26,095
1.559B
بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 18,690 (1.99%) 25
52,560
982.346M
بهنوش‌ ايران‌ (غبهنوش) 74,650 (2.00%) 22
17,212
1.285B
شركت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو) 12,031 (2.00%) 21
27,342
328.952M
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين) 20,160 (1.99%) 21
53,078
1.070B
ويتانا (غويتا) 18,062 (2.00%) 20
54,611
986.384M
كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر) 55,310 (1.98%) 20
43,777
2.421B
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) (پست0008پ08) 1,389,000 (2.13%) 20
1,513
2.101B
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 7,800 (1.89%) 19
255,255
1.991B
صنعتي بهپاك (بهپاك) 45,431 (2.00%) 16
73,005
3.317B
شهد ايران ‌ (غشهد) 7,630 (1.93%) 15
32,632
248.982M
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف0008پ15) 82,900 (3.62%) 14
1,786
140.615M
مارگارين‌ (غمارگ) 32,060 (1.99%) 14
47,615
1.527B
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 9,800 (2.00%) 14
12,543
122.921M
زعفران0008نگين بيرجند(پ) (زعف0008پ16) 120,500 (0.12%) 13
20,100
2.425B
خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 394,760 (2.00%) 12
377
148.825M
دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) 285,500 (2.00%) 12
1,068
304.914M
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) (زعف0008پ10) 123,169 (1.34%) 11
1,100
132.718M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 27,940 (2.00%) 11
3,286
91.811M
شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا) 28,607 (2.00%) 8
8,089
231.402M
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) (پست0008پ04) 1,369,000 (1.72%) 6
814
1.112B
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف0008پ12) 79,500 (0.22%) 6
399
31.638M
زعفران0008نگين بهرامن(پ) (زعف0008پ18) 120,005 (0.99%) 5
3,809
460.888M
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) (كشم0001پ01) 662,904 (5.00%) 4
17
10.764M
زعفران0008نگين نوين(پ) (زعف0008پ09) 121,200 (0.47%) 4
7,000
847.400M
زعفران0008نگين روستا(پ) (زعف0008پ08) 121,200 (0.52%) 3
1,095
132.707M
شوكو پارس (غشوكو) 39,298 (2.00%) 3
426
16.741M
كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) (كشم0006پ02) 227,500 (0.70%) 3
125
28.608M
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) (رطب0002پ01) 187,500 (0.85%) 2
51
9.604M
زيره سبز0003كيميابذر(پ) (زير0003پ01) 460,000 (8.27%) 2
58
26.680M
زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) (زعف0008پ19) 120,201 (1.16%) 1
2,000
240.402M
زيره سبز0003 دانش(پ) (زير0003پ02) 470,000 (2.71%) 1
14
6.580M
رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) (رطب0002پ02) 192,510 (0%) 1
30
5.775M
كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) 33,800 (2.00%) 1
383
12.945M
صنعت غذايي كورش (غكورش) 1,000 (0%) 0
0
0
گز سكه (غگز) 21,000 (0%) 0
0
0
ح.روغن‌ نباتي‌ ناب (غنابح) 1,000 (0%) 0
0
0
پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) (پست0008پ09) 1,396,500 (0%) 0
0
0
كيوان (غيوان) 15,645 (0%) 0
0
0
نوش پونه مشهد (غپونه) 21,795 (0%) 0
0
0
آرد تجارت (آرد تجارت) 1,000 (0%) 0
0
0
روغن‌ نباتي‌ ناب (غناب) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع تبديلي گلستان (صنايع گلستان) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع شير سرو بي خزان (صنايع شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت بين الملل چين چين (چين چين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كيوان (غيوانح) 1,000 (0%) 0
0
0
كولاك‌ شرق‌ (غكولاك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شوكو پارس (غشوكوح) 35,865 (0%) 0
0
0
پسته فندقي32-30طلاسبززرند0008 (پست0008پ02) 1,322,000 (0%) 0
0
0
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) (زير0003پ04) 460,000 (0%) 0
0
0
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيلي) 17,300 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و هر نوع اوراق دیگه

آدرس شرکت: ایران - تهران خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از خیابان مطهری کوچه 24 پلاک 8 طبقه پنجم
نمابر شرکت: 88843244
وب سایت شرکت: http://www.bidc.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bidc.ir
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و هر نوع اوراق دیگه
تلفن امور سهام: 88304584-7 داخلی 3
تلفن شرکت: 88304584-88304585-88304586-88304587
پست الکترونیک امور سهام: saham@bidc.ir
نمابر امور سهام: 88304588
نمابر شرکت: 88304588
مدیر عامل: آقای جمال دامغانیان