PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت‌ پارس‌
نفت‌ پارس‌ ( شنفت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:12:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 50,200 قیمت دیروز 50,980 تعداد معاملات 681 EPS 2856
780     (%1.53) بیشترین قیمت 50,990 ارزش 43,650,789,670 P/E 17.6
قیمت آخرین معامله 49,970 کمترین قیمت 49,970 حجم 871,780 حداکثر قیمت مجاز 54,030
1,010     (%1.98) اولین قیمت 49,970 حجم مبنا 1,011,736 حداقل قیمت مجاز 49,970
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:29:48   ارزش بازار (م ر) 125,500,000 تعداد سهام 2,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 48,440 49,970 219,137 17
0 0 0 49,980 329 2
0 0 0 50,000 11,250 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 50,200 49,970 50,990 681
871,780
43.651B
1399/12/17 50,980 50,180 52,350 779
763,140
38.846B
1399/12/16 51,200 50,000 52,000 1,485
1.264M
64.691B
1399/12/13 49,420 48,470 48,470 52
32,162
1.559B
1399/12/12 49,450 48,550 50,980 651
454,742
22.440B
1399/12/11 49,540 49,320 50,000 590
815,084
40.233B
1399/12/10 50,320 49,380 49,380 21
59,735
2.950B
1399/12/9 50,380 49,400 49,400 35
19,171
947.047M
1399/12/6 50,400 49,530 51,990 248
174,310
8.670B
1399/12/5 50,540 49,800 49,800 188
267,721
13.333B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/21 6 1396 819 829 307 716 317
1396/4/31 3 1396 823 1037 120 716 185
1395/12/21 12 1396 823 1037 716 716 1138
1395/12/21 12 1395 791 1138
1395/10/30 9 1395 791 1028 508 1138 885

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 12,220 (5.98%) 24241
239.682M
2,915.842B
پالايش نفت تهران (شتران) 8,620 (5.90%) 18249
145.200M
1,240.645B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 26,870 (6.00%) 13523
80.756M
2,161.246B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 31,200 (5.98%) 6424
31.773M
985.448B
نفت سپاهان (شسپا) 15,990 (0.25%) 2084
7.857M
125.775B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,110 (0.68%) 1599
6.270M
100.974B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 61,040 (1.51%) 1339
1.289M
78.784B
نفت ايرانول (شرانل) 37,309 (1.72%) 1037
1.969M
74.614B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 83,903 (6.00%) 1031
1.372M
114.694B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,783 (6.00%) 851
951,585
108.023B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,970 (1.98%) 681
871,780
43.651B
نفت پاسارگاد (شپاس) 20,920 (0.11%) 321
576,330
12.191B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,640 (40.41%) 240
7,783
11.612B
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 3,480 (49.55%) 188
5,418
16.632B
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 850 (33.23%) 60
2,827
2.196B
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0.35%) 25
69,900
515.520B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 231,149 (2.00%) 5
197
45.536M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,264,481 (0.04%) 5
790,000
998.940B
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 4,111 (21.92%) 4
18
69.320M
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,000 (42.86%) 2
2
5.888M
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 9,500 (55.94%) 2
3
28.500M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,250 (18.71%) 1
6
7.500M
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 12,500 (11.61%) 1
1
12.500M
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 4,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,485,722 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 4,213,302 (4.51%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,095 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,089,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,119,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 5,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از ايجاد كارخانجات تهيه مواد و محصولات نفتي و ساختمان تصفيه خانه هاي نفت. همچنين شركت قادر به واردات مواد و محصولات نفتي و بسته بندي و توزيع و فروش آنهاست. شركت زيرمجموعه شركت فواد ري است.

آدرس شرکت: تهران - بزرگراه مدرس- ميرداماد شرقي، شماره346
تلفن شرکت: ٢٢٢٢٩٥٠٠
نمابر شرکت: ٢٢٢٢٩٧٤٤
تلفن امور سهام: 46815039
آدرس کارخانه: کيلومتر ٢٢ جاده مخصوص کرج
تلفن کارخانه: ٩-٤٤٩٨٦٢١٥
نمابر کارخانه: ٤٤٩٨٦٢١٤
وب سایت شرکت: http://www.parsoilco.com
پست الکترونیک شرکت: mail@parsoilco.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از ايجاد كارخانجات تهيه مواد و محصولات نفتي و ساختمان تصفيه خانه هاي نفت. همچنين شركت قادر به واردات مواد و محصولات نفتي و بسته بندي و توزيع و فروش آنهاست. شركت زيرمجموعه شركت فواد ري است.
مدیر سهام: آقای باقر سبزواری
مدیر روابط عمومی: آقای رضا زحمتکش
نمابر امور سهام: 46896689
مدیر مالی: آقای کارگر
مدیر عامل: آقای حسن وفایی
مدیر روابط عمومی: سعيد كيميائي
نمابر امور سهام: 46897780