PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بهساز كاشانه تهران
بهساز كاشانه تهران ( ثبهساز ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:41:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,330 قیمت دیروز 2,370 تعداد معاملات 89 EPS 72
40     (%1.69) بیشترین قیمت 2,330 ارزش 2,683,176,740 P/E 32.9
قیمت پایانی 2,370 کمترین قیمت 2,330 حجم 1,151,578 حداکثر قیمت مجاز 2,510
0     (%0) اولین قیمت 2,330 حجم مبنا 21,097,046 حداقل قیمت مجاز 2,330
تاریخ آخرین معامله 1399/12/9 - 10:33:47   ارزش بازار (م ر) 47,709,965 تعداد سهام 20,130,787,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,330 43,527,685 7148
0 0 0 2,340 136,320 45
0 0 0 2,350 40,371 34


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 2,370 2,370 2,370 2,496
17.860M
42.328B
1399/12/5 2,410 2,390 2,390 731
11.484M
27.447B
1399/12/4 2,430 2,390 2,390 162
1.857M
4.439B
1399/12/3 2,430 2,400 2,400 238
3.192M
7.662B
1399/12/2 2,440 2,420 2,420 793
12.402M
30.012B
1399/11/29 2,460 2,440 2,440 565
9.178M
22.395B
1399/11/28 2,480 2,480 2,480 2,847
31.379M
77.820B
1399/11/27 2,530 2,520 2,550 6,313
64.631M
163.206B
1399/11/26 2,570 2,560 2,670 6,359
67.941M
174.676B
1399/11/25 2,610 2,550 2,630 17,030
95.224M
248.642B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 50,425 (1.97%) 6621
8.521M
432.754B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,570 (1.88%) 4161
28.003M
44.061B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,980 (1.01%) 3382
37.181M
267.658B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 46,697 (2.00%) 2468
3.479M
167.748B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,749 (4.00%) 1322
6.707M
112.478B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,340 (5.99%) 754
3.984M
91.557B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,490 (1.61%) 622
6.020M
33.095B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 15,630 (1.94%) 546
2.033M
31.823B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,760 (1.78%) 526
9.703M
26.784B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 18,290 (2.00%) 437
1.804M
32.994B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 47,260 (1.99%) 338
244,094
11.570B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 83,201 (5.00%) 143
249,322
20.744B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 15,163 (2.00%) 102
374,403
5.677B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,330 (1.69%) 89
1.152M
2.683B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 19,160 (1.99%) 67
133,710
2.562B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 87,710 (2.00%) 35
541,921
47.532B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,150 (1.93%) 25
98,940
1.004B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 34,104 (2.00%) 22
45,531
1.553B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,240 (1.99%) 16
20,971
1.137B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 10,239 (1.99%) 15
66,569
681.600M
آ.س.پ (آ س پ) 16,276 (2.00%) 13
28,851
469.579M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 11,310 (1.99%) 10
108,144
1.223B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 10,075 (1.99%) 10
12,352
124.446M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,070 (1.95%) 8
53,365
697.481M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,100 (4.00%) 7
3,767
248.999M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,893 (2.00%) 5
57,921
746.775M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,863 (1.99%) 4
10,016
78.756M
شركت كيسون (كيسون) 14,441 (2.00%) 4
2,550
36.825M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,320 (2.00%) 3
666
20.859M
سخت آژند (ثاژن) 10,089 (1.99%) 2
20,000
201.780M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 1
203
10.006M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 47,522 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 74,371 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,859 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده