PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بهساز كاشانه تهران
بهساز كاشانه تهران ( ثبهساز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,610 قیمت دیروز 1,556 تعداد معاملات 2693 EPS 234
54     (%3.47) بیشترین قیمت 1,633 ارزش 48,456,731,025 P/E 6.9
قیمت آخرین معامله 1,633 کمترین قیمت 1,525 حجم 30,104,303 حداکثر قیمت مجاز 1,633
77     (%4.95) اولین قیمت 1,526 حجم مبنا 9,096,422 حداقل قیمت مجاز 1,479
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 32,410,567 تعداد سهام 20,130,787,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 300,000 1,630 1,657 189,000 1
2 554,227 1,612 1,661 10,000 1
2 9,195 1,610 1,663 63,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 1,610 1,525 1,633 2,693
30.104M
48.457B
1401/3/2 1,556 1,546 1,629 2,353
30.483M
47.445B
1401/3/1 1,627 1,612 1,648 2,431
12.372M
20.127B
1401/2/31 1,635 1,604 1,669 1,956
19.990M
32.683B
1401/2/28 1,649 1,626 1,683 4,419
24.134M
39.800B
1401/2/27 1,698 1,652 1,736 4,323
40.464M
68.719B
1401/2/26 1,672 1,600 1,689 7,197
59.443M
99.384B
1401/2/25 1,609 1,570 1,639 3,490
31.547M
50.755B
1401/2/24 1,646 1,630 1,667 2,614
31.923M
52.534B
1401/2/20 1,592 1,555 1,590 250
1.456M
2.281B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,020 (5.92%) 10417
525.644M
528.113B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,620 (3.18%) 3335
47.259M
74.633B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,633 (4.95%) 2693
30.104M
48.457B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 112,150 (5.00%) 2031
2.575M
288.078B
شركت كيسون (كيسون) 1,720 (2.63%) 1997
101.109M
174.422B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 9,280 (1.98%) 1792
14.374M
132.230B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,790 (4.58%) 1790
25.590M
122.980B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,304 (0.60%) 1597
43.073M
99.196B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,220 (4.09%) 1233
17.813M
74.364B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,475 (4.98%) 1016
24.287M
83.695B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 6,670 (0.60%) 982
7.191M
48.503B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,140 (2.91%) 900
6.864M
55.641B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 8,220 (5.93%) 655
5.845M
47.353B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 33,070 (0.87%) 648
776,335
26.015B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 33,250 (2.47%) 602
897,941
29.916B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,306 (2.84%) 565
3.625M
15.917B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 8,330 (1.34%) 532
2.666M
22.252B
آ.س.پ (آ س پ) 5,460 (1.62%) 485
3.011M
16.260B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 5,079 (5.99%) 449
10.314M
52.167B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 5,960 (2.93%) 423
2.730M
16.302B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 15,000 (3.31%) 376
2.500M
37.132B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 4,760 (5.99%) 351
7.531M
35.721B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 7,930 (3.17%) 290
1.791M
14.418B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 7,680 (3.50%) 274
1.178M
8.818B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 17,500 (0.40%) 238
759,606
13.140B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 14,740 (2.96%) 228
673,848
9.935B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,844 (0.18%) 206
2.850M
10.837B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 11,690 (5.95%) 157
1.081M
12.641B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 15,520 (2.94%) 107
419,451
6.510B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,150 (2.93%) 97
136,054
4.542B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 13,490 (2.98%) 94
545,262
7.356B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 11,610 (2.93%) 15
45,146
524.145M
سخت آژند (ثاژن) 4,396 (1.98%) 9
31,786
139.731M
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18 (هبساز103) 569 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-1928-01/04/20 (هاميد104) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده