PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف پارسان-12000-00/07/14
اختيارف پارسان-12000-00/07/14 ( طسان7075 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 06:41:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي دوده فام (شصدف) 35,790 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 1,375 (0%) 0
0
0
مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) 268,489 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-117000-14001215 (ضاريا1204) 33,000 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-305000-14001204 (طزاگرس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-20000-00/10/15 (ضپيك1034) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 110 (0%) 0
0
0
كلر پارس (كلر) 116,910 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-137000-14001215 (طاريا1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-9000-1400/08/05 (ضفار8051) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-24000-00/07/14 (طسان7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-7070-00/07/18 (ضپيك7041) 4,620 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 3,596 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اروميه (شاروم) 18,460 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-7000-1400/08/05 (ضفار8049) 5,650 (0%) 0
0
0
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده) 22,410 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-10000-14001222 (طشگويا1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-12000-14001222 (ضشگويا1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 721 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-14070-00/07/18 (ضپيك7045) 916 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-8000-14001222 (طشگويا1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-10000-1400/08/05 (ضفار8052) 4,800 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-32000-00/07/14 (طسان7082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-18000-00/07/14 (طسان7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-14000-00/07/14 (طسان7076) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تندگويان (شگويا) 11,005 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پارس (پارس) 198,000 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-5000-1400/08/05 (طفار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-12000-00/10/15 (طپيك1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-5070-00/07/18 (طپيك7039) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني (ممسني) 8,520 (0%) 0
0
0
پتروشيمي شازند (شاراك) 41,820 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-137000-14001215 (ضاريا1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-107000-14001215 (ضاريا1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-7070-00/07/18 (طپيك7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي مارون001030 (مارون ت.ف0010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس147- 3ماهه18% (صفارس147) 1,045,300 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 94 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شفن-318060-99/11/26 (هشفن911) 38,921 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-230000-14001204 (ضزاگرس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-16000-00/07/14 (طسان7077) 1 (0%) 0
0
0
ح. صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجانح) 1 (0%) 0
0
0
پاكسان‌ (شپاكسا) 21,500 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-16000-00/10/15 (طپيك1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-260000-14001204 (طزاگرس1203) 1 (0%) 0
0
0
صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجان) 5,875 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت فارس-12103-01/08/24 (ظفارس108) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نوري59561-01/02/15 (هنوري102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-48000-00/07/14 (طسان7085) 18,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 253,500 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-18070-00/07/18 (طپيك7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-260000-14001204 (ضزاگرس1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-87000-14001215 (ضاريا1200) 46,700 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 17 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-48000-00/07/14 (ضسان7085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-24000-00/10/15 (ضپيك1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-6000-1400/08/05 (ضفار8048) 5,800 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-12000-00/07/14 (طسان7075) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 8,527 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صگستر504- 6ماهه18% (صگستر504) 1,000,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-245000-14001204 (ضزاگرس1202) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فارابي (شفارا) 7,629 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كازرون (كازرو) 7,610 (0%) 0
0
0
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 37,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-8070-00/07/18 (ضپيك7042) 5,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 140,167 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-14000-14001222 (طشگويا1204) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي نوري (نوري) 102,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-32000-00/07/14 (ضسان7082) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-9000-1400/08/05 (طفار8051) 1 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع پتروشيمي كوروش (پتروشيمي كوروش) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پرديس (شپديس) 157,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-12000-1400/08/05 (ضفار8053) 1,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 94,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-7000-1400/08/05 (طفار8049) 1 (0%) 0
0
0
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 13,320 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-10000-00/10/15 (طپيك1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-6070-00/07/18 (ضپيك7040) 8,000 (0%) 0
0
0
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 29,700 (0%) 0
0
0
پالايش قطران ذغالسنگ (قطران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-9000-14001222 (ضشگويا1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-275000-14001204 (طزاگرس1204) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 12,260 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-117000-14001215 (طاريا1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-9000-00/10/15 (ضپيك1028) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-14000-00/10/15 (طپيك1031) 1 (0%) 0
0
0
پلي پروپيلن جم - جم پيلن (جم پيلن) 108,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 2,192 (0%) 0
0
0
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 130,990 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-9000-14001222 (طشگويا1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-24000-00/07/14 (ضسان7080) 6,200 (0%) 0
0
0
توليد مواداوليه الياف مصنوعي (شمواد) 61,442 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي هگمتانه (هگمتانه) 10,000 (0%) 0
0
0
پلي اكريل ايران (شپلي) 10,836 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-92000-14001215 (ضاريا1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-18000-00/10/15 (طپيك1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-11346-01/02/28 (هفارس012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-97000-14001215 (ضاريا1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-28000-00/07/14 (طسان7081) 1 (0%) 0
0
0
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 112,570 (0%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-12000-00/10/15 (ضپيك1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-18000-00/07/14 (ضسان7078) 15,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جم (جم) 46,740 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شيراز-73480-99/11/27 (هشير911) 19,889 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-14000-14001222 (ضشگويا1204) 1 (0%) 0
0
0
سيماب رزين (شسيماب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-10070-00/07/18 (ضپيك7043) 4,390 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كيميا-28750-01/06/16 (هكيمي106) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-36000-00/07/14 (طسان7083) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-18000-14001222 (طشگويا1206) 1 (0%) 0
0
0
س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران) 25,380 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-12000-00/07/14 (ضسان7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-18070-00/07/18 (ضپيك7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-5000-1400/08/05 (ضفار8047) 8,530 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-245000-14001204 (طزاگرس1202) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 44,830 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي مارون001130 (مارون ت.خ0011) 1,000 (0%) 0
0
0
توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا) 41,618 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 77,360 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-28000-00/07/14 (ضسان7081) 4,700 (0%) 0
0
0
لعابيران‌ (شلعاب) 8,670 (0%) 0
0
0
پديده شيمي قرن (قرن) 30,790 (0%) 0
0
0
آريان كيميا تك (كيمياتك) 33,930 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 255,942 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-14000-00/10/15 (ضپيك1031) 1 (0%) 0
0
0
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 22,550 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-97000-14001215 (طاريا1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-12432-01/04/12 (هفارس104) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خليج فارس- 3ماهه16% (صفارس412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-12070-00/07/18 (ضپيك7044) 2,730 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-40000-00/07/14 (طسان7084) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي خراسان (خراسان) 81,270 (0%) 0
0
0
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 1,801 (0%) 0
0
0
گلتاش‌ (شگل) 7,650 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پاكشو-10730-99/02/28 (هكشو902) 1 (0%) 0
0
0
پارس پامچال (شپمچا) 1,000 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-305000-14001204 (ضزاگرس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت قرن-52460-01/06/08 (هقرن106) 4,900 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-12000-01/08/09 (هفارس108) 1,220 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-8070-00/07/18 (طپيك7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-14000-1400/08/05 (طفار8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-275000-14001204 (ضزاگرس1204) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 96 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-14000-1400/08/05 (ضفار8054) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-10000-00/10/15 (ضپيك1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پاكشو-10785-99/03/07 (ظكشو903) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس307- 3ماهه18% (صفارس307) 979,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-10070-00/07/18 (طپيك7043) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي فارابي (شفاراح) 12,501 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,269 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-92000-14001215 (طاريا1201) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي بوعلي سينا (بوعلي) 67,510 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت قرن-53422-01/07/09 (ظقرن107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-16000-1400/08/05 (طفار8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-230000-14001204 (طزاگرس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-14576-99/12/13 (هفارس912) 5,454 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-16070-00/07/18 (طپيك7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-20000-00/10/15 (طپيك1034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-16000-00/10/15 (ضپيك1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت جم-38645-99/11/28 (هجم911) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-127000-14001215 (ضاريا1205) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مارون (مارون) 186,019 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-16000-00/07/14 (ضسان7077) 15,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-8000-1400/08/05 (ضفار8050) 4,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-14000-00/07/14 (ضسان7076) 1 (0%) 0
0
0
پليمر آريا ساسول (آريا) 102,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-8000-14001222 (ضشگويا1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارس-195730-00/05/20 (ظپارس405) 1,000 (0%) 0
0
0
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 8,377 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 93,390 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-12000-14001222 (طشگويا1203) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-9000-00/10/15 (طپيك1028) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اروند (اروند) 1,000 (0%) 0
0
0
كف (شكف) 96,977 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-10000-1400/08/05 (طفار8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-12070-00/07/18 (طپيك7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-18000-14001222 (ضشگويا1206) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 13,220 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس12432-1401/04/12 (هفارس014) 1 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 101,235 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-127000-14001215 (طاريا1205) 1 (0%) 0
0
0
گسترش كاتاليست ايرانيان (كاتاليست) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-20000-00/07/14 (ضسان7079) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-18000-00/10/15 (ضپيك1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-87000-14001215 (طاريا1200) 1 (0%) 0
0
0
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 12,150 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارس-157010-01/02/05 (هپارس102) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره پارسيان-6ماهه16% (پارسا306) 979,000 (0%) 0
0
0
نيروكلر (شكلر) 38,120 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-215000-14001204 (ضزاگرس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-107000-14001215 (طاريا1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-36000-00/07/14 (ضسان7083) 850 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 5,510 (0%) 0
0
0
ح . پلي اكريل ايران (شپليح) 1 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 90 (0%) 0
0
0
صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) 158,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-10000-14001222 (ضشگويا1202) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 100 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فناوران (شفن) 385,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-16000-14001222 (ضشگويا1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-16000-14001222 (طشگويا1205) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي آبادان (شپتروح) 7,882 (0%) 0
0
0
تولي‌پرس‌ (شتولي) 22,333 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-290000-14001204 (ضزاگرس1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-5070-00/07/18 (ضپيك7039) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-215000-14001204 (طزاگرس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-8000-1400/08/05 (طفار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-12000-1400/08/05 (طفار8053) 1 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 100,900 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-11346-01/02/27 (هفارس102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-6000-1400/08/05 (طفار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارس-212500-00/04/22 (هپارس404) 8,560 (0%) 0
0
0
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 3,912 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-20000-00/07/14 (طسان7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-6070-00/07/18 (طپيك7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-16070-00/07/18 (ضپيك7046) 1 (0%) 0
0
0
صنايع شيميايي كيمياگران امروز (شكام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-16000-1400/08/05 (ضفار8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-290000-14001204 (طزاگرس1205) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) 1,000,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-14070-00/07/18 (طپيك7045) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 50,210 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-40000-00/07/14 (ضسان7084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شگويا010408 (شگويات.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-24000-00/10/15 (طپيك1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پترول-14730-99/11/15 (هترول911) 4,144 (0%) 0
0
0
پتروشيمي آبادان (شپترو) 4,906 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده