PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مهندسي و ساختمان صنايع نفت
مهندسي و ساختمان صنايع نفت ( شساخت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 17:33:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 44,050 قیمت دیروز 44,050 تعداد معاملات 0 EPS 2744
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 16.1
قیمت آخرین معامله 42,900 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 45,350
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,007,617 حداقل قیمت مجاز 42,750
تاریخ آخرین معامله 1401/4/25 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 110,963,789 تعداد سهام 2,519,041,764
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/4/25 46,050 44,900 45,000 145
155,806
6.997B
1401/4/22 46,250 45,050 45,700 138
101,968
4.600B
1401/4/21 46,400 45,150 46,150 113
95,597
4.326B
1401/4/20 46,500 45,400 46,600 182
228,223
10.365B
1401/4/18 46,800 45,600 47,200 185
102,210
4.747B
1401/4/15 46,850 45,600 46,400 110
94,739
4.322B
1401/4/14 47,000 45,750 45,900 124
118,625
5.428B
1401/4/13 47,150 45,950 47,150 195
170,429
7.846B
1401/4/12 47,350 46,150 48,200 169
171,892
7.992B
1401/4/11 47,550 46,400 48,950 190
253,373
11.989B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده