PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس و خوزستان
سيمان فارس و خوزستان ( سفارس ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:43:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 26,680 قیمت دیروز 28,080 تعداد معاملات 7243 EPS 1059
1,400     (%4.99) بیشترین قیمت 27,000 ارزش 614,815,676,580 P/E 25.2
قیمت پایانی 26,720 کمترین قیمت 26,680 حجم 23,009,079 حداکثر قیمت مجاز 29,480
1,360     (%4.84) اولین قیمت 26,720 حجم مبنا 2,250,000 حداقل قیمت مجاز 26,680
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 150,300,000 تعداد سهام 5,625,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
40 97,089 26,680 26,680 2,323,103 279
1 200 26,590 26,690 1,737 4
1 100 1,000 26,700 59,336 8


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 28,080 26,600 28,320 6,612
19.469M
546.595B
1399/4/21 26,980 26,590 28,600 8,937
28.013M
755.891B
1399/4/18 27,980 27,800 29,400 9,461
26.203M
733.187B
1399/4/17 29,260 28,400 29,820 3,132
16.559M
484.587B
1399/4/10 30,540 30,000 30,570 4,445
12.877M
393.275B
1399/4/9 29,120 29,090 29,650 7,223
25.631M
746.243B
1399/4/8 30,620 30,020 31,610 1,783
6.387M
195.581B
1399/4/3 31,590 29,480 32,580 23,335
52.307M
1,652.283B
1399/4/2 31,030 29,300 31,160 8,312
29.074M
902.099B
1399/4/1 29,680 29,270 31,600 14,052
62.077M
1,842.515B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/29 6 1397 114 81 1 71 0
1396/6/29 3 1397 127 89 0 71 -2
1396/5/18 12 1397 127 109 71 71 216
1396/5/18 12 1396 70 216
1395/12/26 9 1396 71 185 0 216 -1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 45,860 (4.82%) 12135
12.016M
555.703B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,470 (4.94%) 8768
29.485M
399.460B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 17,670 (4.87%) 8493
29.642M
516.985B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 26,680 (4.99%) 7243
23.009M
614.816B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 18,530 (4.99%) 5839
1.569M
29.074B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 17,120 (4.99%) 5121
21.431M
367.106B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 30,120 (4.98%) 4128
15.264M
459.763B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 62,010 (4.99%) 3866
3.873M
240.294B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 37,420 (4.99%) 3681
4.941M
182.676B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 33,910 (4.93%) 3321
5.657M
192.601B
سيمان كردستان (سكرد) 14,940 (4.99%) 3224
11.279M
167.167B
سيمان خوزستان (سخوز) 22,670 (4.99%) 2661
13.338M
307.250B
سيمان‌ دورود (سدور) 13,000 (4.97%) 2493
9.450M
123.743B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 11,360 (4.94%) 2280
8.843M
101.019B
سيمان ساوه (ساوه) 129,789 (5.00%) 1991
746,396
96.874B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 16,500 (4.13%) 1644
3.790M
63.935B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 23,650 (4.98%) 1476
2.418M
57.702B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 22,970 (4.96%) 1432
3.416M
79.448B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,180 (2.22%) 1425
3.475M
51.798B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 87,430 (5.00%) 1396
514,208
45.222B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 28,400 (4.98%) 1125
1.390M
39.541B
سيمان‌شاهرود (سرود) 22,570 (4.97%) 1065
1.879M
42.595B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 65,620 (4.99%) 1038
785,900
51.702B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 93,010 (4.99%) 1004
732,499
68.032B
سيمان فارس نو (سفانو) 38,300 (4.99%) 962
1.007M
38.631B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 55,400 (2.06%) 945
647,868
35.953B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 24,730 (4.99%) 825
1.538M
38.035B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 67,510 (2.82%) 782
369,473
25.241B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 42,580 (5.00%) 604
628,419
26.844B
سيمان باقران (سباقر) 19,170 (3.00%) 568
1.380M
26.453B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 160,810 (5.00%) 423
228,995
36.825B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 31,110 (3.00%) 376
348,779
10.900B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 36,860 (2.41%) 347
215,928
8.081B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 134,340 (5.00%) 340
98,604
13.246B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 22,885 (3.00%) 301
641,599
14.581B
سيمان كارون (سكارون) 73,909 (3.00%) 255
283,724
20.970B
سيمان‌ خزر (سخزر) 54,330 (4.99%) 225
993,754
53.991B
سيمان مجد خواف (سخواف) 11,431 (5.00%) 202
931,297
10.646B
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 21,000 (1.04%) 55
132,397
2.705B
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 13,440 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 12,904 (2.90%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 24,437 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص

تلفن شرکت: 88737115-16
نمابر شرکت: 88736323
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي-خ پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 4
وب سایت شرکت: http://office.fkcco.com
پست الکترونیک شرکت: info@fkcco.com
مدیر عامل: آقای مرتضی لطفی
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص
مدیر مالی: آقای سید احمد موسوی
مدیر سهام: آقای محمد حریری
تلفن امور سهام: 88736332-88759648