PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس و خوزستان
سيمان فارس و خوزستان ( سفارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:41:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,149 قیمت دیروز 3,172 تعداد معاملات 299 EPS 510
23     (%0.73) بیشترین قیمت 3,239 ارزش 7,227,820,642 P/E 6.2
قیمت آخرین معامله 3,087 کمترین قیمت 3,075 حجم 2,295,039 حداکثر قیمت مجاز 3,298
85     (%2.68) اولین قیمت 3,210 حجم مبنا 1,800,000 حداقل قیمت مجاز 3,046
تاریخ آخرین معامله 1393/5/1 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 14,170,500 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,447 3,087 3,102 2,000 1
2 8,500 3,081 3,130 5,000 1
1 500 3,077 3,135 1,100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/1 3,149 3,075 3,239 299
2.295M
7.228B
1393/4/31 3,172 3,090 3,198 493
3.564M
11.305B
1393/4/30 3,075 2,978 3,189 585
3.528M
10.851B
1393/4/29 3,099 3,025 3,088 309
810,440
2.460B
1393/4/25 3,151 3,080 3,208 445
1.834M
5.778B
1393/4/24 3,097 2,961 3,128 298
1.891M
5.856B
1393/4/23 3,008 2,962 3,050 383
1.297M
3.877B
1393/4/22 3,055 2,990 3,147 394
1.838M
5.615B
1393/4/21 3,114 3,011 3,178 294
1.698M
5.289B
1393/4/18 3,103 3,100 3,263 777
8.923M
27.687B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/3/19 2 1393 510 0 13 202 -2
1393/1/31 2 1394 552 0 0 0 0
1392/12/28 2 1393 510 0 18 202 -4
1392/10/1 2 1393 510 0 4 202 -3
1392/6/18 2 1393 510 0 0 0 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,422 (3.97%) 422
2.361M
5.801B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 3,087 (2.68%) 299
2.295M
7.228B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,790 (0.03%) 231
843,704
4.961B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,095 (2.69%) 186
1.222M
2.599B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 4,190 (2.58%) 151
531,605
2.287B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,255 (2.86%) 150
910,318
1.152B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 9,721 (3.82%) 79
61,252
615.170M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,040 (0.10%) 44
94,232
290.215M
سيمان‌شاهرود (سرود) 5,145 (2.32%) 38
90,302
468.128M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 6,202 (0.49%) 35
114,502
712.046M
سيمان فارس نو (سفانو) 6,000 (0.49%) 34
481,616
2.889B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,665 (3.99%) 29
270,400
1.799B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,287 (3.98%) 28
441,155
1.891B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,779 (4.00%) 24
41,323
321.767M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 29,785 (4.00%) 23
15,845
471.943M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 34,840 (0.58%) 14
9,382
334.661M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 984 (0.41%) 8
304,865
299.206M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,700 (3.17%) 6
10,694
81.982M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,307 (3.54%) 5
1,726
9.152M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,176 (4.00%) 4
1,860
24.507M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,793 (4.00%) 2
461
7.281M
سيمان‌ دورود (سدور) 15,816 (3.99%) 2
730
11.546M
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (2.38%) 1
1
698
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,484 (4.00%) 1
200
3.897M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,757 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 3,924 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
ايران‌ گچ‌ (كايگچ) 13,988 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,576 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,090 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,721 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 20,567 (0%) 0
0
0
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,997 (0%) 0
0
0
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 6,500 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 881 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 6,211 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,192 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص

تلفن شرکت: 88737115-16
نمابر شرکت: 88736323
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي-خ پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 4
وب سایت شرکت: http://office.fkcco.com
پست الکترونیک شرکت: info@fkcco.com
مدیر عامل: آقای مرتضی لطفی
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص
مدیر مالی: آقای سید احمد موسوی
مدیر سهام: آقای محمد حریری
تلفن امور سهام: 88736332-88759648