PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس و خوزستان
سيمان فارس و خوزستان ( سفارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:21:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,809 قیمت دیروز 2,873 تعداد معاملات 519 EPS
64     (%2.23) بیشترین قیمت 2,949 ارزش 10,341,989,734 P/E
قیمت آخرین معامله 2,770 کمترین قیمت 2,759 حجم 3,681,161 حداکثر قیمت مجاز 2,987
103     (%3.59) اولین قیمت 2,812 حجم مبنا 1,800,000 حداقل قیمت مجاز 2,759
تاریخ آخرین معامله 1393/9/2 - 12:29:35   ارزش بازار (م ر) 12,640,500 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 2,765 2,797 7,100 2
1 1,000 2,759 2,798 2,250 1
1 1,000 2,429 2,812 3,680 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/9/2 2,809 2,759 2,949 519
3.681M
10.342B
1393/9/1 2,873 2,804 2,948 229
1.298M
3.707B
1393/8/28 2,919 2,879 2,980 283
1.507M
4.374B
1393/8/27 2,998 2,986 3,100 344
2.180M
6.536B
1393/8/26 3,110 3,013 3,157 659
3.656M
11.368B
1393/8/25 3,067 2,975 3,119 790
5.325M
16.332B
1393/8/24 3,002 2,907 3,054 486
4.229M
12.698B
1393/8/21 2,937 2,810 2,953 614
6.689M
19.646B
1393/8/20 2,840 2,810 2,894 304
2.720M
7.726B
1393/8/19 2,881 2,840 2,923 431
4.158M
11.979B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/9/3 0 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,672 (0.59%) 11478
64.409M
107.878B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,027 (0.88%) 675
4.290M
8.777B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,770 (3.59%) 519
3.681M
10.342B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,970 (2.76%) 421
2.720M
5.477B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,296 (0.43%) 122
344,189
791.232M
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 7,054 (1.59%) 111
367,517
2.621B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 4,195 (0%) 93
456,589
1.927B
سيمان‌ خزر (سخزر) 6,678 (4.00%) 66
196,849
1.322B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,559 (0.05%) 54
100,141
557.032M
سيمان كردستان (سكرد) 4,227 (0.07%) 51
174,294
708.601M
سيمان‌ دورود (سدور) 16,374 (3.99%) 26
59,224
969.734M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 14,850 (4.00%) 22
45,207
671.324M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 10,150 (0.87%) 22
62,283
635.802M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,090 (2.71%) 21
35,051
108.241M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 7,129 (2.65%) 17
12,290
88.104M
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,800 (1.07%) 14
95,729
454.669M
سيمان فارس نو (سفانو) 6,458 (3.88%) 12
19,000
122.743M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 900 (2.27%) 11
1.157M
1.039B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,468 (4.00%) 11
51,200
382.485M
سيمان مجد خواف (سخواف) 885 (2.85%) 11
141,841
125.334M
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 17,000 (1.65%) 7
14,270
242.145M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,359 (3.99%) 5
9,479
69.765M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 10,009 (4.00%) 4
1,000
10.029M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 37,500 (0.77%) 4
3,979
147.918M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 14,000 (1.22%) 3
2,100
29.400M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,201 (3.98%) 3
15,000
63.015M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,826 (3.98%) 2
2,566
7.339M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 38,400 (4.00%) 2
429
16.474M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,983 (3.99%) 1
200
996,600
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,300 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 21,000 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 851 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 5,250 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,949 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 18,967 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص

تلفن شرکت: 88737115-16
نمابر شرکت: 88736323
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي-خ پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 4
وب سایت شرکت: http://office.fkcco.com
پست الکترونیک شرکت: info@fkcco.com
مدیر عامل: آقای مرتضی لطفی
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص
مدیر مالی: آقای سید احمد موسوی
مدیر سهام: آقای محمد حریری
تلفن امور سهام: 88736332-88759648