PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس و خوزستان
سيمان فارس و خوزستان ( سفارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:36:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,765 قیمت دیروز 1,746 تعداد معاملات 130 EPS 522
19     (%1.09) بیشترین قیمت 1,815 ارزش 1,520,438,628 P/E 3.4
قیمت آخرین معامله 1,815 کمترین قیمت 1,750 حجم 851,435 حداکثر قیمت مجاز 1,815
69     (%3.95) اولین قیمت 1,809 حجم مبنا 1,800,000 حداقل قیمت مجاز 1,677
تاریخ آخرین معامله 1393/11/7 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 7,942,500 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 49,862 1,815 1,999 700 1
1 5,000 1,806 2,159 11,665 1
1 5,500 1,800 2,226 293 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/11/7 1,765 1,750 1,815 130
851,435
1.520B
1393/11/6 1,746 1,712 1,798 90
937,495
1.624B
1393/11/5 1,762 1,701 1,800 126
1.132M
2.006B
1393/11/4 1,746 1,700 1,748 92
440,335
752.709M
1393/11/1 1,758 1,751 1,800 156
1.649M
2.889B
1393/10/30 1,823 1,773 1,850 133
558,780
1.003B
1393/10/29 1,836 1,790 1,860 174
883,868
1.602B
1393/10/28 1,859 1,821 1,919 188
1.389M
2.580B
1393/10/27 1,861 1,842 1,948 224
2.820M
5.246B
1393/10/24 1,916 1,875 1,875 114
853,450
1.600B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/11/8 0 0
1393/10/3 2 1394 522 29 518 13
1393/7/2 2 1394 552 18 518 4
1393/6/11 2 1394 552 518
1393/3/19 2 1393 510 13 202 -2

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,501 (0.07%) 411
7.895M
11.843B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,239 (3.68%) 267
1.054M
1.284B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,815 (3.95%) 130
851,435
1.520B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 8,200 (2.36%) 61
77,734
642.204M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,251 (1.54%) 48
214,486
267.229M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,785 (3.93%) 37
139,988
250.991M
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 4,928 (2.11%) 31
40,739
199.655M
سيمان‌شاهرود (سرود) 3,793 (0.66%) 21
74,277
279.390M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 14,000 (1.83%) 18
8,652
121.273M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 2,500 (2.91%) 15
79,425
196.357M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 4,337 (2.10%) 11
20,306
86.869M
سيمان مجد خواف (سخواف) 720 (0.28%) 5
45,355
33.559M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,842 (3.99%) 5
3,708
10.538M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 850 (2.66%) 4
57,975
49.279M
سيمان كردستان (سكرد) 3,129 (3.99%) 2
1,920
6.008M
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,900 (8.41%) 1
42,272
207.133M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,105 (4.00%) 1
146
1.037M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 7,152 (3.99%) 1
553
3.955M
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 10 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 762 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,510 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,138 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 18,967 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,685 (0%) 0
0
0
سيمان فارس نو (سفانو) 5,800 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 9,924 (0%) 0
0
0
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 4,260 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 35,688 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 16,292 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 19,431 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,360 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 20,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 13,976 (0%) 0
0
0
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 35,571 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,100 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,931 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,534 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص

تلفن شرکت: 88737115-16
نمابر شرکت: 88736323
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي-خ پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 4
وب سایت شرکت: http://office.fkcco.com
پست الکترونیک شرکت: info@fkcco.com
مدیر عامل: آقای مرتضی لطفی
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص
مدیر مالی: آقای سید احمد موسوی
مدیر سهام: آقای محمد حریری
تلفن امور سهام: 88736332-88759648