PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس و خوزستان
سيمان فارس و خوزستان ( سفارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:21:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,083 قیمت دیروز 3,073 تعداد معاملات 232 EPS 510
10     (%0.33) بیشترین قیمت 3,150 ارزش 2,992,797,321 P/E 6.0
قیمت آخرین معامله 3,080 کمترین قیمت 3,040 حجم 968,059 حداکثر قیمت مجاز 3,195
7     (%0.23) اولین قیمت 3,100 حجم مبنا 1,800,000 حداقل قیمت مجاز 2,951
تاریخ آخرین معامله 1393/5/6 - 12:54:26   ارزش بازار (م ر) 13,873,500 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 34,202 3,080 3,097 1,820 1
1 1,000 3,072 3,100 47 5
1 4,650 3,051 3,150 15,565 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/6 3,083 3,040 3,150 232
968,059
2.993B
1393/5/5 3,073 3,030 3,130 125
497,308
1.536B
1393/5/4 3,068 3,025 3,100 278
1.300M
3.947B
1393/5/1 3,149 3,075 3,239 299
2.295M
7.228B
1393/4/31 3,172 3,090 3,198 493
3.564M
11.305B
1393/4/30 3,075 2,978 3,189 585
3.528M
10.851B
1393/4/29 3,099 3,025 3,088 309
810,440
2.460B
1393/4/25 3,151 3,080 3,208 445
1.834M
5.778B
1393/4/24 3,097 2,961 3,128 298
1.891M
5.856B
1393/4/23 3,008 2,962 3,050 383
1.297M
3.877B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/3/19 2 1393 510 0 13 202 -2
1393/1/31 2 1394 552 0 0 0 0
1392/12/28 2 1393 510 0 18 202 -4
1392/10/1 2 1393 510 0 4 202 -3
1392/6/18 2 1393 510 0 0 0 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 3,080 (0.23%) 232
968,059
2.993B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,439 (2.74%) 179
582,924
1.411B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,387 (0%) 164
845,349
5.399B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,258 (0.71%) 154
1.799M
2.263B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,100 (1.20%) 134
1.166M
2.466B
سيمان كردستان (سكرد) 5,271 (18.44%) 122
537,372
2.885B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,164 (3.98%) 115
859,055
2.713B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 4,287 (0.59%) 111
218,216
935.880M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,613 (3.98%) 92
499,100
1.303B
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 6,300 (0.57%) 54
350,242
2.191B
سيمان‌شاهرود (سرود) 5,240 (0.54%) 53
141,371
741.235M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,850 (0.91%) 45
92,854
542.743M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 9,900 (0.04%) 38
18,850
187.040M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 6,040 (1.69%) 36
50,410
314.688M
سيمان مجد خواف (سخواف) 963 (8.55%) 31
471,564
469.383M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 30,200 (0.05%) 26
6,454
196.381M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 35,200 (0.46%) 26
19,693
699.912M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 930 (3.12%) 9
72,280
68.466M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,741 (3.99%) 8
4,645
36.053M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 4,010 (1.06%) 8
12,700
51.109M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,250 (0.86%) 5
4,825
19.907M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,900 (1.14%) 4
4,750
38.265M
سيمان فارس نو (سفانو) 5,766 (3.80%) 2
1,700
9.802M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,190 (4.00%) 2
2,500
12.975M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,550 (1.02%) 2
1,500
8.325M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,793 (3.88%) 1
100
1.579M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,171 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 20,567 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 881 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 15,816 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,757 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,484 (0%) 0
0
0
ايران‌ گچ‌ (كايگچ) 13,988 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,637 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,721 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص

تلفن شرکت: 88737115-16
نمابر شرکت: 88736323
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي-خ پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 4
وب سایت شرکت: http://office.fkcco.com
پست الکترونیک شرکت: info@fkcco.com
مدیر عامل: آقای مرتضی لطفی
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص
مدیر مالی: آقای سید احمد موسوی
مدیر سهام: آقای محمد حریری
تلفن امور سهام: 88736332-88759648