PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس و خوزستان
سيمان فارس و خوزستان ( سفارس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:41:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,886 قیمت دیروز 2,886 تعداد معاملات 9 EPS 510
0     (%0) بیشترین قیمت 2,886 ارزش 35,659,004 P/E 5.7
قیمت آخرین معامله 2,886 کمترین قیمت 2,822 حجم 12,507 حداکثر قیمت مجاز 3,001
0     (%0) اولین قیمت 2,822 حجم مبنا 1,800,000 حداقل قیمت مجاز 2,771
تاریخ آخرین معامله 1393/5/29 - 9:06:49   ارزش بازار (م ر) 12,987,000 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 11,012 2,850 2,933 1,000 1
1 6,000 2,831 2,934 100 1
2 7,000 2,830 2,935 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/29 2,886 2,822 2,886 9
12,507
35.659M
1393/5/28 2,886 2,850 2,949 560
1.387M
4.005B
1393/5/27 2,879 2,822 2,916 197
1.003M
2.857B
1393/5/26 2,916 2,851 2,940 215
1.271M
3.681B
1393/5/25 2,966 2,923 2,999 200
805,877
2.366B
1393/5/22 2,991 2,932 3,035 171
567,710
1.692B
1393/5/21 2,996 2,983 3,040 292
1.336M
4.031B
1393/5/20 2,932 2,801 3,015 653
6.241M
18.300B
1393/5/19 2,917 2,898 3,000 527
3.153M
9.195B
1393/5/18 3,018 2,980 3,029 540
979,763
2.945B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/3/19 2 1393 510 13 202 -2
1393/1/31 2 1394 552 510
1392/12/28 2 1393 510 18 202 -4
1392/10/1 2 1393 510 4 202 -3
1392/6/18 2 1393 510 202

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,171 (1.07%) 364
1.591M
3.493B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,880 (1.00%) 154
666,041
1.262B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,280 (3.55%) 91
257,675
594.786M
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 5,900 (0.98%) 85
284,587
1.656B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 3,931 (0.15%) 82
699,848
2.747B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 8,740 (2.54%) 39
43,802
385.866M
سيمان كردستان (سكرد) 4,344 (3.98%) 36
44,074
191.529M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 5,500 (2.34%) 34
54,501
297.973M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,380 (1.17%) 29
66,976
353.274M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 27,600 (3.96%) 28
14,326
395.331M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 2,860 (2.89%) 16
119,998
344.376M
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 21,202 (4.00%) 13
7,919
162.344M
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,800 (2.08%) 11
11,007
53.032M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 35,899 (0.16%) 10
6,083
217.525M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,886 (0%) 9
12,507
35.659M
سيمان مجد خواف (سخواف) 925 (0.75%) 8
84,500
78.494M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 5,950 (0.07%) 7
5,011
29.905M
سيمان فارس نو (سفانو) 5,666 (4.00%) 7
42,819
242.675M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 925 (2.12%) 5
11,600
10.940M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,684 (4.00%) 3
400
2.674M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,188 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,157 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,721 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,728 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,166 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,002 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,169 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,445 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,793 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 3,882 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 15,805 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,757 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 890 (0%) 0
0
0
ايران‌ گچ‌ (كايگچ) 13,988 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص

تلفن شرکت: 88737115-16
نمابر شرکت: 88736323
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي-خ پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 4
وب سایت شرکت: http://office.fkcco.com
پست الکترونیک شرکت: info@fkcco.com
مدیر عامل: آقای مرتضی لطفی
سرمایه ومشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص
مدیر مالی: آقای سید احمد موسوی
مدیر سهام: آقای محمد حریری
تلفن امور سهام: 88736332-88759648