PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌اروميه‌
سيمان‌اروميه‌ ( ساروم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:00:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,625 قیمت دیروز 2,625 تعداد معاملات 0 EPS 442
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.9
قیمت آخرین معامله 2,560 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,756
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 280,000 حداقل قیمت مجاز 2,494
تاریخ آخرین معامله 1396/10/25 - 12:08:38   ارزش بازار (م ر) 1,837,500 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 45,500 2,525 2,643 1,490 1
1 2,000 2,522 2,648 3,391 1
1 1,000 2,521 2,650 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/10/25 2,625 2,560 2,601 9
19,500
50.501M
1396/10/24 2,628 2,601 2,699 10
11,690
31.080M
1396/10/23 2,627 2,601 2,700 11
34,382
91.683M
1396/10/20 2,622 2,610 2,710 11
53,250
142.675M
1396/10/18 2,608 2,630 2,660 5
24,050
63.818M
1396/10/17 2,604 2,500 2,685 24
249,425
650.873M
1396/10/16 2,558 2,440 2,570 15
121,650
310.292M
1396/10/13 2,563 2,490 2,517 22
67,764
169.351M
1396/10/12 2,583 2,503 2,670 16
26,891
69.115M
1396/10/11 2,584 2,510 2,715 13
25,405
65.206M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/19 6 1396 494 394 366 395 262
1396/5/4 3 1396 494 387 222 395 101
1396/4/29 3 1395 387 935 101 340 260
1395/12/23 12 1396 790 356 395 395 340
1395/12/23 12 1395 387 340

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 755 (1.69%) 257
3.182M
2.412B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,125 (2.34%) 227
2.484M
2.791B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,457 (2.93%) 177
1.306M
1.890B
سيمان‌ دورود (سدور) 740 (1.60%) 175
1.299M
963.671M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 849 (0.12%) 114
857,743
720.569M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 969 (0.51%) 73
809,709
785.003M
سيمان مجد خواف (سخواف) 640 (0%) 59
362,536
228.270M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,877 (4.04%) 57
354,667
687.625M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,119 (2.70%) 51
175,036
196.295M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 2,660 (1.44%) 49
173,845
465.598M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,675 (5.00%) 43
180,773
1.749B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,010 (2.32%) 43
407,400
411.283M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,542 (7.23%) 40
137,022
207.472M
سيمان كردستان (سكرد) 809 (0.25%) 25
281,264
223.769M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,268 (1.78%) 25
71,073
89.478M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,579 (1.02%) 20
26,826
65.159M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 821 (1.79%) 13
132,881
109.941M
سيمان باقران (سباقر) 890 (4.40%) 9
59,518
53.236M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,997 (4.94%) 7
50,510
100.829M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,027 (1.22%) 6
25,499
51.755M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,190 (0.37%) 5
18,754
59.999M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 13,500 (2.34%) 5
1,081
14.550M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,550 (0.79%) 4
13,778
35.005M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 8,839 (2.33%) 3
12,267
108.428M
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,682 (4.98%) 2
800
2.946M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 6,389 (5.00%) 2
1,160
7.411M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 20,892 (3.46%) 1
15,455
322.886M
شركت سيمان لارستان (سلار) 920 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,113 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,671 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,266 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,246 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,688 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,750 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,623 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,560 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسیس ، احداث و بهره برداری از کارخانجات و معادن ، به منظور تولید و فروش سیمان و سایر مصالح ساختمانی

تلفن شرکت: 88748955-88732834
نمابر شرکت: 88730589
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان احمد قصير- كوچه ششم- شماره 34
وب سایت شرکت: http://www.urmiacement.com
پست الکترونیک شرکت: info@urmiacement.com
مدیر عامل: آقای مجید باقری فرد
تاسیس ، احداث و بهره برداری از کارخانجات و معادن ، به منظور تولید و فروش سیمان و سایر مصالح ساختمانی
مدیر مالی: آقای سعید صفدری
مدیر سهام: آقای پرویز رحمتی پور
مدیر روابط عمومی: آقای خلیل زاد
تلفن امور سهام: 32515367-32515402(044)
تلفن شرکت: 5-32515303(044)
نمابر امور سهام: 044-3227054
تلفن امور سهام: 04432515367
نمابر امور سهام: 0443-2227054