PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وغدير-7070-1401/03/25
اختيارخ وغدير-7070-1401/03/25 ( ضغدر3009 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 23:59:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,500 قیمت دیروز 8,500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 8,500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1401/2/25 - 10:32:39   ارزش بازار (م ر) 8 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1 5,000 8,900 2 1
0 0 0 9,300 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/2/25 8,500 8,500 8,500 1
3
25.500M
1401/2/21 7,792 7,790 7,800 2
9
70.130M
1401/1/30 7,500 7,500 7,500 1
3
22.500M
1401/1/22 6,900 6,900 6,900 1
3
20.700M
1401/1/10 6,990 6,990 6,990 1
1
6.990M
1400/12/17 6,300 6,300 6,300 1
1
6.300M
1400/12/16 6,000 5,900 6,500 2
6
36.000M
1400/12/2 4,767 4,640 4,990 6
22
104.880M
1400/12/1 4,800 4,800 4,800 1
4
19.200M
1400/11/18 5,394 5,350 5,600 3
80
431.500M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 1,009 (2.89%) 23027
1.224B
1,239.748B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,540 (2.22%) 2462
16.331M
238.358B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 10,240 (4.12%) 1281
16.037M
164.215B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,830 (3.44%) 968
9.674M
95.788B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 168 (8.20%) 775
39,548
6.548B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 14,700 (1.80%) 436
6.039M
87.788B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 70 (12.50%) 415
23,027
1.626B
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 395 (7.06%) 340
21,568
8.606B
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 317 (6.76%) 307
15,530
4.823B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 14,880 (0.81%) 267
1.612M
23.691B
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 107 (12.30%) 209
13,301
1.428B
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 229 (11.92%) 26
1,647
386.030M
اختيارخ وغدير-12070-1401/03/25 (ضغدر3012) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18070-1401/03/25 (ضغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14070-1401/03/25 (طغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-898-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7070-1401/03/25 (ضغدر3009) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 999,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10070-1401/03/25 (ضغدر3011) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12070-1401/03/25 (طغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22070-1401/03/25 (ضغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14070-1401/03/25 (ضغدر3013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8070-1401/03/25 (ضغدر3010) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16070-1401/03/25 (ضغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8070-1401/03/25 (طغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 950,010 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16070-1401/03/25 (طغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7070-1401/03/25 (طغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18070-1401/03/25 (طغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22070-1401/03/25 (طغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10070-1401/03/25 (طغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 40 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده