PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
منفعت دولت-با شرايط خاص140006
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 ( افاد1 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:38:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,001,000 قیمت دیروز 1,001,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,001,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,051,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950,950
تاریخ آخرین معامله 1399/4/4 - 11:49:32   ارزش بازار (م ر) 30,030,000 تعداد سهام 30,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 1,001,011 1,060,000 100 1
1 100 1,000,006 0 0 0
1 7,800 925,201 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/4 1,001,000 1,001,000 1,001,000 1
10,300
10.310B
1399/4/2 1,015,500 1,001,000 1,030,000 2
200
203.100M
1399/3/31 1,001,000 1,001,000 1,001,000 1
100
100.100M
1399/3/13 1,000,006 1,000,005 1,000,007 2
200
200.001M
1399/3/7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10
45,300
45.300B
1399/2/24 1,010,000 1,010,000 1,010,000 2
26,000
26.260B
1399/2/14 1,010,000 1,010,000 1,010,000 3
1,100
1.111B
1399/2/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
200
200.000M
1399/2/9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
100
100.000M
1399/1/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
500
500.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 993,600 (0.13%) 3
30,000
29.808B
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 970,000 (0.31%) 3
19,900
19.303B
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 765,000 (1.29%) 1
2,000
1.530B
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 890,000 (4.81%) 1
1,000
890.000M
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 885,000 (4.84%) 1
1,000
885.000M
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 800,000 (4.76%) 1
1,000
800.000M
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 800,000 (1.48%) 1
1,000
800.000M
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 800,000 (1.84%) 1
1,000
800.000M
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 828,450 (5.00%) 1
100
82.845M
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 762,000 (0%) 0
0
0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 928,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 840,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 920,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,001,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 (اراد31) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 900,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 965,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 778,000 (1.04%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 (اراد33) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 860,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 980,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0.06%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 642,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 (اراد32) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 940,010 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 825,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 873,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 913,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103 (اراد35) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104 (اراد36) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 (اراد34) 999,970 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 820,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 890,886 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 803,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 923,650 (0%) 0
0
0


چکیده