PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 ( ضجار1017 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:12:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/10/16 - 12:52:57   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/16 1 1 1 33
2,046
2.046M
1399/10/15 3 3 3 11
1,075
3.225M
1399/10/7 15 9 30 24
739
11.153M
1399/10/6 8 5 18 33
1,485
12.361M
1399/10/3 26 22 44 36
1,228
32.113M
1399/10/2 44 31 55 71
2,974
131.384M
1399/10/1 45 40 120 87
4,443
200.244M
1399/9/30 81 60 190 47
2,659
214.797M
1399/9/29 103 90 199 64
3,326
341.010M
1399/9/26 105 101 150 3
183
19.293M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 3,710 (1.85%) 5538
205.305M
761.764B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,970 (1.97%) 4020
98.513M
1,179.216B
بانك سامان (سامان) 9,840 (1.52%) 3048
33.071M
322.888B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,710 (1.59%) 2208
65.540M
242.734B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,420 (1.63%) 1678
84.813M
205.246B
بانك شهر (وشهر) 5,851 (3.39%) 1573
15.750M
91.067B
بانك تجارت (وتجارت) 2,650 (1.85%) 1382
115.411M
305.839B
اعتباري ملل (وملل) 13,703 (2.00%) 607
4.854M
66.525B
بانك دي (دي) 21,643 (2.00%) 477
722,718
15.642B
بانك سينا (وسينا) 3,370 (1.75%) 410
10.283M
34.654B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,830 (2.00%) 400
3.508M
30.982B
پست بانك ايران (وپست) 16,640 (1.94%) 54
1.287M
21.423B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,480 (1.98%) 34
503,502
1.249B
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 620 (4.32%) 34
1,617
1.017B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 595 (5.71%) 18
1,163
695.002M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 215 (1.42%) 15
700
149.982M
بانك گردشگري (وگردش) 17,427 (2.00%) 12
13,868
241.678M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,000 (7.41%) 11
514
541.371M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 390 (3.70%) 7
343
131.830M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 280 (9.97%) 7
247
72.129M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,000 (4.03%) 3
25
25.000M
بانك سرمايه (سمايه) 7,056 (1.99%) 3
3,736
26.361M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,773 (2.00%) 3
1,279
17.616M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 99 (10.00%) 2
26
1.758M
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 111 (55.60%) 1
1
111,000
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 33 (3,200.00%) 1
10
330,000
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (93.10%) 1
1
10,000
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 600 (13.21%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 250 (5.04%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,202 (0.74%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 901 (9.63%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 530 (6.03%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 300 (3.54%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 185 (7.04%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 166 (0.61%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 229 (1.33%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 850 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,360 (0.90%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,617 (1.63%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (22.10%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 250 (4.21%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 55 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (27.64%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 760 (4.76%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده