PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شير پاستوريزه پگاه فارس
شير پاستوريزه پگاه فارس ( غفارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 18,389 قیمت دیروز 18,442 تعداد معاملات 55 EPS -198
53     (%0.29) بیشترین قیمت 18,074 ارزش 7,001,433,824 P/E -92.9
قیمت آخرین معامله 18,074 کمترین قیمت 18,074 حجم 387,376 حداکثر قیمت مجاز 19,548
368     (%2.00) اولین قیمت 18,074 حجم مبنا 2,711,203 حداقل قیمت مجاز 18,074
تاریخ آخرین معامله 1400/1/21 - 12:13:42   ارزش بازار (م ر) 21,327,652 تعداد سهام 1,159,804,916
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 350 17,204 18,074 1,301,764 181
0 0 0 18,149 14,470 2
0 0 0 18,200 1,413 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/21 18,389 18,074 18,074 55
387,376
7.001B
1400/1/18 18,442 18,149 18,149 91
562,683
10.212B
1400/1/17 18,519 18,322 18,900 748
2.695M
49.915B
1400/1/16 18,695 18,425 19,100 1,069
3.205M
59.910B
1400/1/15 18,801 18,050 19,100 2,334
5.285M
99.370B
1400/1/14 18,369 18,132 18,132 185
968,883
17.568B
1400/1/11 18,502 18,315 18,688 301
1.437M
26.325B
1400/1/10 18,688 18,375 19,457 1,246
3.470M
64.847B
1400/1/8 18,749 18,400 19,270 2,199
6.332M
118.719B
1400/1/7 18,427 17,602 18,608 1,589
6.582M
121.294B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/20 12 1396 691 470 674 674 488
1395/12/20 12 1395 580 488
1395/8/24 6 1395 600 255 488 209
1394/12/17 12 1394 419 385
1394/12/17 12 1395 470 426 488 488 385

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 31,870 (5.99%) 6788
25.301M
797.251B
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا) 22,600 (0.86%) 3115
8.950M
205.926B
شيرپاستوريزه پگاه گيلان (غگيلا) 24,216 (6.00%) 1906
48,045
1.163B
صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) 24,630 (1.99%) 1260
3.108M
77.839B
گلوكوزان‌ (غگل) 3,300 (1.79%) 130
951,975
3.142B
زعفران0008نگين زرين(پ) (زعف0008پ05) 122,520 (0.83%) 87
78,119
9.567B
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 11,760 (1.92%) 76
1.254M
14.747B
زعفران0008نگين وحدت جام(پ) (زعف0008پ20) 122,000 (1.86%) 72
43,729
5.271B
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) (زعف0008پ11) 126,000 (1.93%) 62
102,793
13.118B
شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس) 18,074 (2.00%) 55
387,376
7.001B
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) 3,919 (1.98%) 45
459,939
1.803B
سالمين‌ (غسالم) 4,290 (1.83%) 44
183,910
788.974M
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) (زعف0008پ10) 123,900 (1.57%) 38
24,959
3.087B
زعفران0008نگين روستا(پ) (زعف0008پ08) 123,000 (0.98%) 37
10,440
1.270B
صنعتي زر ماكارون (غزر) 26,330 (1.97%) 33
73,373
1.932B
پارس‌ مينو (غپينو) 6,410 (1.99%) 25
443,526
2.843B
صنعتي مينو (غصينو) 66,638 (2.00%) 25
19,987
1.332B
لبنيات‌ كالبر (غالبر) 19,850 (1.98%) 20
18,986
376.872M
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا) 69,134 (2.00%) 18
12,843
887.888M
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين) 19,610 (2.00%) 17
240,264
4.712B
برنج طارم0003تجارت مازندران(پ) (برن0003پ01) 273,000 (0.63%) 15
2,129
578.484M
زعفران0008نگين بيرجند(پ) (زعف0008پ16) 122,300 (1.42%) 14
11,000
1.335B
دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) 283,110 (2.00%) 14
2,323
657.665M
زعفران0008نگين نوين(پ) (زعف0008پ09) 123,000 (1.61%) 13
3,243
396.136M
ويتانا (غويتا) 17,833 (1.99%) 13
15,066
268.672M
كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) 32,856 (4.00%) 12
12,986
426.668M
نوش‌ مازندران‌ (غنوش) 56,100 (1.99%) 11
4,721
264.848M
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف0008پ12) 90,000 (1.90%) 11
1,420
129.545M
صنعتي بهپاك (بهپاك) 43,589 (2.00%) 10
20,301
884.900M
مارگارين‌ (غمارگ) 30,920 (2.00%) 9
35,592
1.101B
پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) (پست0008پ09) 1,670,002 (4.57%) 8
151
263.390M
گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك) 19,554 (2.00%) 7
2,650
51.818M
زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) (زعف0008پ19) 122,779 (1.55%) 7
3,943
480.962M
شركت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو) 11,210 (1.99%) 7
20,929
234.614M
خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 387,100 (2.00%) 7
633
245.034M
زعفران0008نگين بهرامن(پ) (زعف0008پ18) 124,340 (2.53%) 7
2,192
272.100M
شهد ايران ‌ (غشهد) 7,130 (1.93%) 6
39,823
283.938M
پاكديس (غديس) 13,192 (2.00%) 6
4,483
59.140M
شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا) 28,036 (2.00%) 6
205,200
5.753B
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) (پست0008پ08) 1,579,000 (3.42%) 5
44
69.391M
بهنوش‌ ايران‌ (غبهنوش) 70,220 (2.00%) 5
3,825
268.592M
زيره سبز0003 دانش(پ) (زير0003پ02) 528,518 (3.60%) 4
200
105.704M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 7,540 (1.95%) 4
7,301
55.050M
كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر) 54,850 (1.98%) 3
192
10.531M
زيره سبز0003كيميابذر(پ) (زير0003پ01) 528,518 (5.98%) 3
26
13.725M
بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 18,500 (1.96%) 3
26,186
484.441M
شوكو پارس (غشوكو) 39,120 (2.00%) 3
1,302
50.934M
نوش پونه مشهد (غپونه) 19,163 (2.00%) 2
817
15.656M
پسته فندقي32-30طلاسبززرند0008 (پست0008پ02) 1,429,077 (5.86%) 2
5
7.747M
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) (زير0003پ04) 528,518 (12.44%) 2
22
11.403M
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) (رطب0002پ01) 161,500 (5.00%) 1
32
5.168M
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) (پست0008پ04) 1,460,000 (2.21%) 1
50
73.000M
توليدي‌مهرام‌ (غمهرا) 119,550 (1.99%) 1
50
5.978M
كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) (كشم0006پ02) 220,000 (0.00%) 1
1,463
321.860M
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 9,800 (2.00%) 1
511
5.008M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 27,440 (2.00%) 1
448
12.293M
صنعت غذايي كورش (غكورش) 1,000 (0%) 0
0
0
گز سكه (غگز) 20,200 (0%) 0
0
0
ح.روغن‌ نباتي‌ ناب (غنابح) 1,000 (0%) 0
0
0
كيوان (غيوان) 15,657 (0%) 0
0
0
شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر) 64,428 (0%) 0
0
0
روغن‌ نباتي‌ ناب (غناب) 1,000 (0%) 0
0
0
آرد تجارت (آرد تجارت) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع تبديلي گلستان (صنايع گلستان) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع شير سرو بي خزان (صنايع شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت بين الملل چين چين (چين چين) 1,000 (0%) 0
0
0
رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) (رطب0002پ02) 164,707 (0%) 0
0
0
كولاك‌ شرق‌ (غكولاك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شوكو پارس (غشوكوح) 35,865 (0%) 0
0
0
ح.كيوان (غيوانح) 1,000 (0%) 0
0
0
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) (كشم0001پ01) 542,887 (0%) 0
0
0
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف0008پ15) 90,101 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيليح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيلي) 5,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت صنايع شيرايران 958,863,687 82.670
شخص حقیقی 11,671,829 1.000

چکیده

وب سایت شرکت: http://www.pegah-fars.com/fa/
مدیر عامل: آقای محمد امین حنیف پور