PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 ( همپنا912 ) -  وضعیت : مجاز-محفوظ -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:22:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,242 قیمت دیروز 3,242 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 3,242 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,706
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/7/30 - 12:26:00   ارزش بازار (م ر) 25,936 تعداد سهام 8,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/30 3,242 3,242 3,242 30
105,000
340.410M
1399/7/29 2,451 2,451 2,451 28
100,000
245.100M
1399/7/28 1,420 1,420 1,420 21
61,785
87.735M
1399/7/27 339 339 339 30
102,000
34.578M
1399/7/23 1 1 1 16
100,000
100,000
1399/7/22 1 1 1 10
105,000
105,000
1399/7/21 1 1 1 13
95,594
95,594
1399/7/20 1 1 1 18
100,000
100,000
1399/7/19 540 540 540 40
100,000
54.000M
1399/7/8 4,487 4,487 4,487 33
29,774
133.596M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 28,274 (5.00%) 1137
4.303M
121.227B
جنرال مكانيك (رنيك) 23,203 (4.90%) 1095
5.987M
131.843B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 17,270 (4.95%) 522
3.588M
62.006B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 27,790 (4.98%) 321
386,541
10.834B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 15,440 (4.98%) 38
41,550
641.532M
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 3,300 (40.00%) 4
100
577.738M
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 3,242 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,773 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 11,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده