PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ ( وتوسم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,430 قیمت دیروز 16,610 تعداد معاملات 3316 EPS 1464
820     (%4.94) بیشترین قیمت 17,440 ارزش 526,000,570,780 P/E 11.9
قیمت آخرین معامله 17,440 کمترین قیمت 17,300 حجم 30,172,451 حداکثر قیمت مجاز 17,440
830     (%5.00) اولین قیمت 17,440 حجم مبنا 2,868,617 حداقل قیمت مجاز 15,780
تاریخ آخرین معامله 1399/4/11 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 78,435,000 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
78 312,298 17,440 17,440 11,979 7
7 12,901 17,430 17,650 15,000 1
1 794 17,420 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/11 17,430 17,300 17,440 3,316
30.172M
526.001B
1399/4/10 16,610 16,450 16,620 1,925
9.939M
165.110B
1399/4/9 15,830 15,450 16,510 3,888
15.330M
242.615B
1399/4/8 16,260 16,020 16,900 3,661
19.916M
323.784B
1399/4/7 16,860 16,860 16,860 1,280
6.616M
111.548B
1399/4/4 16,060 14,950 16,250 3,073
17.923M
287.910B
1399/4/3 15,480 14,820 15,550 2,797
18.345M
283.949B
1399/4/2 14,810 14,070 14,980 3,244
15.682M
232.318B
1399/4/1 14,270 14,020 14,800 3,754
12.905M
184.170B
1399/3/31 14,480 14,080 14,530 3,466
16.569M
239.927B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/7/6 9 1389 221 80 221 100 77
1389/6/13 6 1389 186 66 105 100 85
1389/3/23 5 1389 155 100
1389/1/9 2 1389 119 100
1388/11/17 12 1388 96

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 30,857 (5.00%) 32269
33.680M
1,037.940B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 14,604 (1.21%) 8859
39.973M
570.126B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 21,100 (10.61%) 7782
24.435M
511.730B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 14,780 (29.08%) 7212
50.763M
768.179B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 15,000 (2.03%) 6242
25.684M
397.370B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 19,200 (4.98%) 5238
28.689M
549.634B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 8,530 (4.92%) 5234
45.747M
388.237B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 11,080 (2.81%) 5152
21.059M
239.289B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 8,430 (2.09%) 4733
32.797M
279.301B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 12,300 (1.57%) 4172
15.651M
191.341B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 18,990 (4.98%) 3718
11.971M
226.555B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 17,440 (5.00%) 3316
30.172M
526.001B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 19,620 (4.98%) 3291
14.622M
286.370B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 16,388 (3.17%) 2803
8.794M
143.086B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 24,862 (5.00%) 2793
12.556M
311.327B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 4,402 (4.98%) 2634
1.543M
6.794B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 17,288 (2.99%) 2082
6.999M
119.415B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 7,839 (2.99%) 1955
11.875M
93.229B
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 6,067 (5.00%) 1950
16.766M
102.012B
تكادو (وكادو) 27,540 (2.33%) 1792
4.694M
129.223B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 12,350 (2.12%) 1654
3.608M
44.615B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 43,570 (0.11%) 1400
2.331M
101.311B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 23,050 (3.10%) 1212
2.895M
69.130B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 14,340 (4.98%) 838
6.011M
86.198B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 24,850 (4.99%) 691
6.367M
158.212B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 20,134 (3.00%) 462
7.759M
156.226B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 27,590 (4.98%) 408
4.151M
114.532B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 24,370 (2.00%) 317
586,828
14.448B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 8,004 (5.00%) 300
1.227M
9.821B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 14,940 (4.99%) 295
2.510M
37.504B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 14,630 (3.00%) 142
621,244
9.089B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 27,320 (5.00%) 142
1.868M
51.041B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 112,797 (5.00%) 116
561,356
63.319B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 9,095,626 (1.00%) 39
7,690
69.945B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 9,095,626 (1.00%) 20
1,360
12.370B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 9,095,626 (1.00%) 19
1,400
12.734B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 7,728 (1.99%) 19
60,892
470.573M
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 9,095,626 (1.00%) 14
2,330
21.193B
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
وامين (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
ولقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 21,735 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 16,990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 13,610 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام- 2,702,122,145 60.040
بانك ملي ايران 1,175,124,980 26.110

چکیده
خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس

پست الکترونیک شرکت: info@tmico.ir
وب سایت شرکت: http://www.tmico.ir
مدیر عامل: آقای فواد فتح اللهی
خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس
مدیر مالی: آقای علی اکبر وصله چی
وب سایت امور سهام: http://saham.tmico.ir/
تلفن امور سهام: 85549300
تلفن شرکت: 85549000
نمابر امور سهام: 88628713
نمابر شرکت: 88628713
آدرس شرکت: تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک- خیابان شهیدخدامی- پ 89- طبقه سوم- کدپستی 1958698856