PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:51:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,092 قیمت دیروز 1,042 تعداد معاملات 133 EPS 150
50     (%4.80) بیشترین قیمت 1,094 ارزش 1,294,742,123 P/E 7.3
قیمت آخرین معامله 1,090 کمترین قیمت 1,040 حجم 1,186,068 حداکثر قیمت مجاز 1,094
48     (%4.61) اولین قیمت 1,040 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 990
تاریخ آخرین معامله 1395/4/6 - 12:29:15   ارزش بازار (م ر) 873,600 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 21,000 1,084 1,094 19,144 1
1 2,000 1,082 1,111 2,500 2
2 25,000 1,080 1,120 2,100 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/4/6 1,092 1,040 1,094 133
1.186M
1.295B
1395/4/5 1,042 1,031 1,077 40
247,827
258.168M
1395/4/2 1,068 1,026 1,087 143
1.029M
1.098B
1395/4/1 1,036 1,012 1,046 21
56,405
58.429M
1395/3/31 1,021 1,011 1,040 26
146,661
149.679M
1395/3/30 1,040 1,020 1,060 127
724,604
753.630M
1395/3/29 1,014 1,003 1,037 67
539,892
547.331M
1395/3/26 1,019 1,004 1,038 86
749,876
764.239M
1395/3/25 1,005 1,000 1,025 148
972,423
977.411M
1395/3/24 1,041 1,024 1,079 69
315,600
328.634M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/6/8 12 1395 250 200 140 140 706
1394/5/7 9 1394 166 751 106 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839
1393/7/1 12 1394 200 933 706 706 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,420 (4.99%) 931
2.449M
5.879B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,178 (4.99%) 543
2.853M
8.977B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,399 (4.95%) 532
7.249M
10.070B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,519 (4.98%) 422
3.245M
4.868B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,991 (4.96%) 421
3.151M
6.208B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 8,306 (4.99%) 274
695,697
5.706B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,160 (4.88%) 224
3.196M
3.669B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,880 (4.97%) 223
1.236M
2.314B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,492 (3.18%) 194
2.284M
3.390B
سخت‌ آژند (ثاژن) 5,763 (5.00%) 165
659,412
3.855B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,508 (4.94%) 161
1.164M
1.725B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,527 (4.99%) 157
1.294M
3.263B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,442 (4.95%) 142
869,864
1.239B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,262 (4.99%) 134
641,992
806.357M
آ.س.پ (آ س پ) 1,090 (4.61%) 133
1.186M
1.295B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,908 (4.95%) 81
740,287
1.406B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,140 (0%) 47
140,847
293.664M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,660 (4.93%) 42
515,365
850.889M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 2,951 (4.98%) 42
191,318
561.276M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,475 (4.96%) 39
631,494
1.563B
شركت كيسون (كيسون) 2,133 (8.16%) 38
773,714
1.665B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 3,132 (4.99%) 15
80,505
251.964M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,100 (13.40%) 5
37,009
36.507M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 450 (9.09%) 3
57,500
25.875M
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,101 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,051 (6.33%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 532 (0.19%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 790 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,100 (6.18%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 901 (19.70%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,751 (1.14%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 2,000 (25.00%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی