PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 15:56:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,595 قیمت دیروز 1,602 تعداد معاملات 84 EPS 751
7     (%0.44) بیشترین قیمت 1,617 ارزش 493,596,612 P/E 2.1
قیمت آخرین معامله 1,593 کمترین قیمت 1,588 حجم 309,404 حداکثر قیمت مجاز 1,682
9     (%0.56) اولین قیمت 1,590 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,522
تاریخ آخرین معامله 1393/6/1 - 12:29:14   ارزش بازار (م ر) 1,276,000 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,131 1,589 1,593 112 1
1 2,518 1,588 1,615 13,100 1
1 1,000 1,586 1,619 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/1 1,595 1,588 1,617 84
309,404
493.597M
1393/5/29 1,602 1,585 1,640 158
887,812
1.422B
1393/5/28 1,647 1,610 1,670 142
665,887
1.096B
1393/5/27 1,623 1,593 1,649 114
639,978
1.039B
1393/5/26 1,586 1,574 1,620 141
950,822
1.508B
1393/5/25 1,621 1,585 1,670 182
1.327M
2.152B
1393/5/22 1,647 1,600 1,688 278
1.626M
2.678B
1393/5/21 1,653 1,585 1,690 504
4.067M
6.723B
1393/5/20 1,615 1,591 1,629 341
2.289M
3.696B
1393/5/19 1,558 1,547 1,599 155
1.024M
1.596B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/2 6 1393 751 364 839 387
1393/2/20 6 1393 933 193 839 304
1392/8/18 6 1392 2148 2148
1392/8/18 6 1393 2148 2148
1391/8/9 6 1392 634 634

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,439 (2.44%) 443
2.532M
6.263B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,920 (4.00%) 361
3.977M
7.654B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 2,962 (3.93%) 356
2.200M
6.432B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,312 (2.41%) 282
1.958M
4.563B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 2,011 (1.13%) 135
834,579
1.687B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,700 (2.41%) 92
777,269
1.326B
آ.س.پ (آ س پ) 1,593 (0.56%) 84
309,404
493.597M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,320 (1.57%) 82
509,994
675.578M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 2,057 (0.34%) 51
272,629
561.633M
س. توسعه وعمران استان كرمان (كرمان) 5,150 (1.27%) 50
181,359
942.098M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,898 (4.00%) 30
135,437
256.252M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 1,776 (3.90%) 29
181,584
325.731M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,630 (2.74%) 11
67,670
111.156M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 700 (0.28%) 4
38,360
26.852M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 3,096 (3.97%) 3
4,711
14.585M
سخت‌ آژند (ثاژن) 4,609 (3.98%) 3
6,300
29.036M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 630 (2.27%) 2
11,981
7.548M
عمران و سازندگي قزوين35%پرداخت (ثقزوي) 1,600 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 2,082 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,392 (0.35%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 3,113 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,160 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (ثخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 999 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 803 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 3,120 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای حمیدرضا امیری