PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:56:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,036 قیمت دیروز 1,021 تعداد معاملات 123 EPS 150
15     (%1.47) بیشترین قیمت 1,052 ارزش 991,665,361 P/E 6.9
قیمت آخرین معامله 1,052 کمترین قیمت 1,020 حجم 956,786 حداکثر قیمت مجاز 1,072
31     (%3.04) اولین قیمت 1,025 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله 1395/5/2 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 828,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 3,486 1,030 1,052 43,606 3
1 700 1,025 1,053 54,400 3
1 49,305 1,023 1,054 38,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/5/2 1,036 1,020 1,052 123
956,786
991.665M
1395/4/30 1,021 1,011 1,029 45
312,036
318.549M
1395/4/29 1,012 1,002 1,022 54
401,107
405.779M
1395/4/28 1,007 1,002 1,025 67
471,018
474.537M
1395/4/27 1,015 1,005 1,030 41
241,987
245.670M
1395/4/26 1,012 1,005 1,029 31
139,804
141.423M
1395/4/23 1,012 1,001 1,030 36
271,965
275.306M
1395/4/22 1,004 1,001 1,011 78
501,430
503.378M
1395/4/21 1,008 1,002 1,043 48
317,417
319.988M
1395/4/20 1,010 1,002 1,038 103
1.067M
1.078B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/3/5 6 1395 150 14 140 95
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/6/8 12 1395 250 200 140 140 706
1394/5/7 9 1394 166 751 105 706 364
1393/7/2 12 1393 751 839

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 9,098 (1.39%) 504
2.220M
20.945B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,404 (3.93%) 330
1.279M
3.051B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,300 (1.56%) 206
1.995M
2.572B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 2,700 (3.54%) 180
1.891M
5.110B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,390 (2.96%) 157
1.007M
1.391B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 3,050 (1.29%) 155
1.544M
4.679B
آ.س.پ (آ س پ) 1,052 (3.04%) 123
956,786
991.665M
سخت‌ آژند (ثاژن) 5,200 (2.37%) 83
69,325
364.497M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,710 (0.18%) 81
340,992
590.664M
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,051 (1.68%) 53
241,854
258.032M
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,205 (0.42%) 47
289,447
346.304M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,392 (2.59%) 45
430,629
596.970M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,423 (1.93%) 39
245,025
349.487M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 2,830 (4.36%) 10
5,298
15.005M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 450 (9.09%) 7
70,493
31.443M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 3,510 (29.04%) 3
110,500
385.150M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,700 (0.93%) 3
2,468
4.196M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,000 (3.47%) 1
100
100,000
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,740 (1.52%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 901 (19.70%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,949 (1.62%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 790 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 2,100 (6.49%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,470 (0.34%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 3,101 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,870 (1.36%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,050 (6.42%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 520 (2.07%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,710 (6.88%) 0
0
0
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,004 (4.43%) 0
0
0
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,250 (2.47%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,005 (3.61%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی