PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 13:41:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 968 قیمت دیروز 956 تعداد معاملات 69 EPS 199
12     (%1.26) بیشترین قیمت 984 ارزش 343,888,774 P/E 4.9
قیمت پایانی 969 کمترین قیمت 954 حجم 354,747 حداکثر قیمت مجاز 1,003
13     (%1.36) اولین قیمت 971 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 909
تاریخ آخرین معامله 1395/10/29 - 12:29:32   ارزش بازار (م ر) 775,200 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 34,000 961 980 10,000 1
1 11,000 950 993 5,100 1
1 3,000 945 997 4,100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/10/27 953 935 961 55
355,414
338.564M
1395/10/26 942 940 960 28
197,501
186.046M
1395/10/25 947 927 960 28
123,898
117.341M
1395/10/22 936 927 963 88
736,179
689.026M
1395/10/20 953 941 963 35
183,270
174.645M
1395/10/19 935 931 966 42
231,340
216.404M
1395/10/18 944 935 978 52
331,850
313.182M
1395/10/15 960 950 980 65
412,300
395.790M
1395/10/14 975 965 980 29
118,113
115.116M
1395/10/13 980 970 999 87
633,484
620.500M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/6/15 12 1396 199 250 24 24 88
1395/6/15 12 1395 144 88
1395/3/5 6 1395 150 14 88 95
1394/6/8 12 1394 166 706
1394/6/8 12 1395 250 200 88 88 706

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,940 (0.26%) 585
6.110M
12.219B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,759 (2.63%) 516
3.658M
6.543B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,617 (1.76%) 415
8.742M
14.451B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 13,000 (3.77%) 386
1.642M
21.447B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,001 (1.06%) 347
2.235M
4.573B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 1,051 (3.14%) 266
2.699M
2.862B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 900 (1.47%) 252
2.544M
2.316B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,204 (0.50%) 212
1.383M
1.694B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,297 (4.94%) 111
955,695
1.215B
آ.س.پ (آ س پ) 968 (1.26%) 69
354,747
343.889M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,340 (2.92%) 58
347,274
470.757M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 2,500 (6.56%) 34
254,370
635.960M
شركت كيسون (كيسون) 1,875 (5.22%) 22
890,029
1.606B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 2,200 (1.08%) 2
3,122
6.868M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 500 (0%) 1
3,643
1.822M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,545 (4.60%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,500 (0.13%) 0
0
0
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,213 (0.18%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 550 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 3,181 (4.64%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 1,181 (0.92%) 0
0
0
سخت‌ آژند (ثاژن) 3,676 (1.55%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,290 (0.17%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 690 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,128 (0.51%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 2,900 (0.28%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,054 (0.48%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 1,970 (10.30%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 900 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 404 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 333 (0.30%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی