PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:26:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,302 قیمت دیروز 1,317 تعداد معاملات 77 EPS 200
15     (%1.14) بیشترین قیمت 1,360 ارزش 578,645,575 P/E 6.6
قیمت پایانی 1,316 کمترین قیمت 1,301 حجم 439,607 حداکثر قیمت مجاز 1,382
1     (%0.08) اولین قیمت 1,358 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,252
تاریخ آخرین معامله 1394/1/30 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 1,052,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 1,301 1,339 1,387 1
6 16,642 1,300 1,343 3,500 1
3 16,575 1,295 1,346 1,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/1/29 1,317 1,305 1,370 98
617,671
813.739M
1394/1/26 1,372 1,342 1,400 187
1.070M
1.468B
1394/1/25 1,355 1,310 1,368 177
753,214
1.021B
1394/1/24 1,313 1,283 1,339 88
407,271
534.594M
1394/1/23 1,303 1,296 1,324 148
1.048M
1.365B
1394/1/22 1,364 1,345 1,400 116
739,749
1.009B
1394/1/19 1,413 1,387 1,440 142
891,531
1.260B
1394/1/18 1,421 1,338 1,439 487
4.382M
6.226B
1394/1/17 1,371 1,361 1,411 302
2.720M
3.730B
1394/1/16 1,432 1,371 1,439 341
3.169M
4.540B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/7/2 6 1393 751
1393/7/2 6 1394 200 751
1393/5/2 6 1393 751 364 839 387
1393/2/20 6 1393 933 193 839 304
1392/8/18 6 1392 2148

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,120 (2.38%) 569
3.709M
11.684B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,395 (1.55%) 473
4.086M
5.740B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,830 (2.82%) 472
2.751M
7.878B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,609 (0.06%) 404
4.001M
14.833B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 2,100 (2.46%) 366
2.482M
5.327B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,620 (3.34%) 303
2.526M
4.097B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,559 (3.98%) 166
751,241
1.975B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 3,800 (0.13%) 163
1.141M
4.344B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,640 (0.31%) 129
1.626M
2.670B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,458 (4.00%) 121
336,637
1.178B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 3,580 (2.43%) 85
234,367
849.495M
آ.س.پ (آ س پ) 1,302 (1.14%) 77
439,607
578.646M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,591 (3.98%) 48
227,130
364.840M
سخت‌ آژند (ثاژن) 3,529 (4.00%) 27
142,576
503.180M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 2,248 (3.97%) 18
121,816
273.882M
شركت كيسون (كيسون) 1,000 (1.48%) 16
1.395M
1.405B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 2,784 (4.00%) 14
28,613
79.659M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 2,184 (3.15%) 4
5,500
12.223M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 550 (4.76%) 1
3,673
2.020M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 1,600 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 2,245 (0.27%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 2,100 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه وعمران استان كرمان (كرمان) 8,589 (1.02%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 984 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 1,200 (4.26%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه عمران چهارمحال بختياري (ثزاگرس) 990 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 520 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای محسن ژاله قالیباف
مدیر روابط عمومی: آقای بهروز روحانی