PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آ.س.پ
آ.س.پ ( آ س پ ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:28:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,730 قیمت دیروز 1,818 تعداد معاملات 285 EPS 751
88     (%4.84) بیشترین قیمت 1,837 ارزش 2,471,455,156 P/E 2.4
قیمت پایانی 1,771 کمترین قیمت 1,728 حجم 1,395,593 حداکثر قیمت مجاز 1,908
47     (%2.59) اولین قیمت 1,800 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,728
تاریخ آخرین معامله 1393/7/29 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 1,416,800 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,800 1,670 1,730 6,000 1
1 25,000 1,664 1,750 10,000 1
0 0 0 1,770 21,500 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/7/28 1,818 1,755 1,838 324
2.622M
4.767B
1393/7/27 1,751 1,691 1,759 484
2.865M
5.017B
1393/7/26 1,676 1,650 1,735 179
1.370M
2.296B
1393/7/23 1,689 1,666 1,708 101
470,041
794.130M
1393/7/22 1,705 1,651 1,739 410
2.037M
3.473B
1393/7/20 1,659 1,622 1,673 230
1.588M
2.635B
1393/7/19 1,617 1,600 1,630 104
545,911
882.567M
1393/7/16 1,594 1,560 1,605 126
947,232
1.510B
1393/7/15 1,579 1,563 1,600 59
401,242
633.623M
1393/7/14 1,584 1,562 1,601 111
487,638
772.285M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/7/2 6 1393 751
1393/7/2 6 1394 200 751
1393/5/2 6 1393 751 364 839 387
1393/2/20 6 1393 933 193 839 304
1392/8/18 6 1392 2148

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,420 (3.70%) 1151
7.862M
19.420B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 4,900 (0.97%) 820
3.503M
17.231B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,634 (3.98%) 817
13.042M
47.365B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,771 (3.96%) 619
5.823M
10.460B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,430 (2.99%) 612
3.867M
9.552B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 3,391 (4.99%) 522
3.351M
11.465B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,820 (1.97%) 460
3.609M
17.694B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,989 (3.40%) 413
3.001M
6.108B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 3,700 (3.92%) 349
1.232M
4.602B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,410 (3.97%) 335
3.452M
8.318B
آ.س.پ (آ س پ) 1,730 (4.84%) 285
1.396M
2.471B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,650 (1.90%) 284
2.074M
3.459B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 2,300 (5.00%) 181
800,357
1.875B
سخت‌ آژند (ثاژن) 7,377 (3.99%) 146
314,106
2.285B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 2,504 (0.87%) 98
754,303
1.875B
س. توسعه وعمران استان كرمان (كرمان) 7,095 (4.99%) 72
533,125
3.783B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,810 (3.42%) 43
254,931
470.809M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 3,095 (1.11%) 9
15,635
48.699M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 1,100 (0%) 2
180,999
199.099M
شركت كيسون (كيسون) 3,150 (21.15%) 1
20,000
63.000M
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (ثخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 751 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 999 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 2,198 (1.29%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 2,082 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 715 (0%) 0
0
0
عمران و سازندگي قزوين35%پرداخت (ثقزوي) 1,600 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه عمران چهارمحال بختياري (ثزاگرس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران - تهران- خیابان ولیعصر - خیابان شهید عباسپور (توانیر)بالاتر از بیمارستان دی پلاک 16
تلفن شرکت: 88770852-88881362
نمابر شرکت: 88774182
پست الکترونیک امور سهام: saham @asp-co.ir
وب سایت شرکت: http://www.asp-co.ir
مدیر عامل: آقای سعید محمود کلایه
مدیر مالی: آقای حمیدرضا امیری
مدیر سهام: آقای بهروز روحانی