PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مهندسي‌نصيرماشين‌
مهندسي‌نصيرماشين‌ ( خنصير ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,480 قیمت دیروز 16,190 تعداد معاملات 2564 EPS 233
710     (%4.39) بیشترین قیمت 16,100 ارزش 154,916,876,760 P/E 66.4
قیمت آخرین معامله 15,390 کمترین قیمت 15,390 حجم 10,008,547 حداکثر قیمت مجاز 16,990
800     (%4.94) اولین قیمت 15,450 حجم مبنا 865,052 حداقل قیمت مجاز 15,390
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 19,048,518 تعداد سهام 1,230,524,420
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 15,390 1,419,898 46
0 0 0 15,440 330 1
0 0 0 15,450 12,301 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 15,480 15,390 16,100 2,564
10.009M
154.917B
1401/3/2 16,190 16,030 17,080 1,798
7.960M
128.897B
1401/3/1 16,870 16,660 17,640 2,990
10.233M
172.640B
1401/2/31 17,530 17,080 17,960 1,568
4.883M
85.616B
1401/2/28 17,340 17,050 18,100 2,185
7.777M
134.856B
1401/2/27 17,880 17,810 18,800 3,421
12.243M
218.860B
1401/2/26 18,740 18,280 19,100 2,055
7.203M
134.967B
1401/2/25 18,280 18,090 19,200 3,254
13.641M
249.318B
1401/2/24 19,040 18,940 20,040 1,225
4.304M
81.938B
1401/2/21 19,930 19,430 20,250 1,365
5.320M
106.037B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 186 491 132 444 262
1396/7/10 3 1396 194 403 93 444 195
1396/2/2 12 1396 442 403 444 444 170
1396/2/2 12 1395 491 170
1395/10/20 9 1395 491 163 349 170 94

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,245 (0.58%) 10848
409.718M
924.711B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 3,780 (0.71%) 8772
273.045M
1,038.788B
سايپا (خساپا) 2,045 (0.15%) 7934
288.407M
590.993B
ايران خودرو ديزل (خاور) 1,626 (2.93%) 4705
162.942M
265.670B
بنيان ديزل (خبنيان) 4,241 (2.59%) 4029
82.068M
341.680B
پارس‌ خودرو (خپارس) 1,173 (0.42%) 3598
134.272M
157.504B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,630 (3.43%) 3400
67.381M
385.956B
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 4,457 (4.99%) 3207
45.555M
209.930B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 1,860 (0.98%) 2790
74.479M
137.838B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,340 (1.10%) 2724
57.594M
198.570B
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 15,390 (4.94%) 2564
10.009M
154.917B
زامياد (خزاميا) 9,350 (0.21%) 2074
19.971M
186.829B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,275 (1.68%) 1766
28.767M
93.293B
فنرسازي‌زر (خزر) 3,215 (15.23%) 1763
46.517M
152.007B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 3,860 (5.11%) 1719
20.309M
79.254B
سايپا ديزل (خكاوه) 8,790 (1.12%) 1524
19.229M
171.309B
اختيارخ خودرو-2000-1401/03/04 (ضخود3057) 218 (14.17%) 1480
71,463
16.406B
رادياتور ايران‌ (ختور) 12,870 (4.10%) 1313
5.176M
67.474B
اختيارخ خودرو-2000-1401/04/08 (ضخود4011) 299 (10.75%) 1254
49,646
15.521B
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 23,150 (2.57%) 1063
2.577M
59.713B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,092 (3.06%) 1052
32.672M
68.243B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 5,800 (4.61%) 980
11.581M
67.224B
فنرسازي‌خاور (خفنر) 6,310 (4.97%) 903
12.380M
78.401B
سايپاآذين‌ (خاذين) 2,040 (1.29%) 893
19.953M
40.771B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,515 (2.99%) 836
20.935M
71.565B
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 6,400 (4.90%) 783
7.327M
47.287B
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 21,610 (3.74%) 740
2.713M
58.705B
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 14,570 (3.89%) 735
3.252M
47.963B
ايركا پارت صنعت (خكار) 2,722 (1.04%) 668
9.880M
26.792B
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 35,000 (0.81%) 591
808,354
28.207B
اختيارخ خساپا-2000-1401/03/25 (ضسپا3015) 140 (7.28%) 528
25,263
3.666B
اختيارخ خساپا-2500-1401/03/25 (ضسپا3016) 14 (16.67%) 516
30,180
479.598M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,730 (4.92%) 471
4.078M
31.722B
توليدمحورخودرو (خمحور) 2,630 (2.74%) 427
7.283M
19.028B
اختيارخ خودرو-2500-1401/03/04 (ضخود3058) 1 (50.00%) 406
21,881
21.881M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 35,250 (2.92%) 344
1.040M
36.677B
اختيارخ خودرو-2600-1401/04/08 (ضخود4014) 37 (28.85%) 277
15,634
654.690M
اختيارخ خودرو-2400-1401/04/08 (ضخود4013) 79 (19.39%) 273
16,430
1.394B
بهمن ديزل (خديزل) 10,550 (1.49%) 262
2.135M
22.589B
اختيارخ خودرو-2200-1401/04/08 (ضخود4012) 165 (11.29%) 204
9,539
1.646B
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 5,870 (2.98%) 171
1.672M
9.815B
اختيارخ خودرو-2800-1401/04/08 (ضخود4015) 22 (8.33%) 66
2,945
65.298M
اختيارخ خودرو-3250-1401/04/08 (ضخود4017) 13 (0%) 54
1,917
26.174M
اختيارخ خساپا-1600-1401/03/25 (ضسپا3013) 480 (3.23%) 45
2,125
1.019B
اختيارخ خساپا-3000-1401/08/25 (ضسپا8057) 86 (24.64%) 39
1,734
169.920M
اختيارخ خگستر-4000-1401/03/22 (ضستر3007) 105 (8.25%) 25
847
125.355M
اختيارخ خودرو-2400-1401/05/12 (ضخود5005) 150 (7.98%) 22
1,527
225.143M
اختيارخ خودرو-2000-1401/05/12 (ضخود5003) 410 (6.22%) 18
839
327.720M
اختيارخ خودرو-2200-1401/05/12 (ضخود5004) 245 (6.13%) 17
372
94.667M
اختيارخ خساپا-2000-1401/08/25 (ضسپا8052) 380 (4.97%) 15
865
320.390M
اختيارف خودرو-2200-1401/04/08 (طخود4012) 60 (1.64%) 14
523
31.380M
اختيارف خودرو-2500-1401/03/04 (طخود3058) 260 (34.02%) 13
505
120.680M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 9,790 (2.94%) 11
89,573
876.920M
اختيارخ خساپا-1500-1401/08/25 (ضسپا8047) 720 (3.36%) 9
520
376.930M
اختيارخ خساپا-3000-1401/03/25 (ضسپا3017) 3 (25.00%) 7
460
1.410M
صكوك مرابحه بهمن 052-3ماهه18% (صبهمن052) 950,000 (0%) 6
55,000
52.250B
اختيارخ خودرو-3500-1401/05/12 (ضخود5010) 10 (80.00%) 6
100
1,000,000
اختيارخ خودرو-1900-1401/05/12 (ضخود5002) 500 (6.84%) 5
24
12.190M
اختيارخ خودرو-1800-1401/03/04 (ضخود3056) 400 (33.33%) 5
51
20.699M
اختيارخ ورنا-4000-1401/04/22 (ضرنا4005) 1,950 (18.75%) 3
7
13.350M
اختيارخ خساپا-1800-1401/08/25 (ضسپا8050) 500 (1.96%) 3
70
35.660M
اختيارخ خساپا-1900-1401/08/25 (ضسپا8051) 440 (4.02%) 3
300
132.000M
اختيارخ خودرو-1700-1401/05/12 (ضخود5000) 680 (18.47%) 2
200
136.000M
اختيارف خساپا-2000-1401/03/25 (طسپا3015) 53 (8.62%) 2
200
10.300M
اختيارخ خودرو-2600-1401/05/12 (ضخود5006) 90 (0%) 2
200
18.000M
اختيارخ خگستر-5000-1401/03/22 (ضستر3009) 20 (33.33%) 2
16
320,000
اختيارخ خودرو-1800-1401/05/12 (ضخود5001) 590 (0.85%) 2
200
118.000M
اختيارخ خگستر-3750-1401/03/22 (ضستر3006) 350 (20.69%) 2
11
3.850M
اختيارخ خبهمن-1200-1401/03/11 (ضهمن3000) 635 (10.81%) 2
6
3.438M
اختيارخ خودرو-2800-1401/05/12 (ضخود5007) 50 (43.82%) 2
200
10.000M
صكوك مرابحه بهمن404-3ماهه 18% (صبهمن404) 980,220 (1.00%) 1
10
9.802M
اختيارخ خگستر-3250-1401/03/22 (ضستر3004) 500 (21.14%) 1
73
36.500M
اختيارخ خساپا-1400-1401/03/25 (ضسپا3012) 700 (0%) 1
7
4.900M
اختيارخ خگستر-3000-1401/03/22 (ضستر3003) 700 (37.61%) 1
3
2.100M
اختيارخ خبهمن-2500-1401/03/11 (ضهمن3005) 5 (90.38%) 1
20
100,000
اختيارخ خساپا-1800-1401/03/25 (ضسپا3014) 301 (2.27%) 1
100
30.100M
اختيارف خساپا-1000-1401/03/25 (طسپا3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خگستر-4636-02/01/30 (هگستر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1401/04/08 (طخود4016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-7500-1401/04/22 (طرنا4012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-5000-1401/03/22 (طستر3009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 950,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت بهمن-26391-02/07/17 (هبهمن207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-2400-1401/03/22 (طستر3000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 1,030,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1401/08/25 (طسپا8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-3750-1401/04/22 (طرنا4004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1000-1401/03/25 (ضسپا3010) 1,221 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1401/08/25 (طسپا8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-2952-02/01/06 (هخود201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-3750-1401/08/18 (ضستر8004) 1 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1401/03/04 (ضخود3060) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 245 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1401/03/25 (طسپا3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1200-1401/03/04 (ضخود3053) 1,497 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-3500-1401/03/11 (طهمن3007) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1401/05/12 (طخود5003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1401/03/25 (طسپا3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-1200-1401/03/11 (طهمن3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-2000-1401/03/11 (طهمن3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3250-1401/04/08 (طخود4017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-4500-1401/04/22 (طرنا4006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-5500-1401/08/18 (طستر8008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صايپا409-3ماهه 18% (صايپا409) 940,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-1600-1401/03/11 (طهمن3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2600-1401/08/25 (ضسپا8055) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18% (صخود041) 1,030,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1401/04/08 (طخود4010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه خودرو0411-3ماهه18% (صخود0411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-2600-1401/03/22 (ضستر3001) 1,500 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1401/04/08 (طخود4018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1600-1401/03/04 (ضخود3055) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1401/03/04 (طخود3056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1401/05/12 (طخود5010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-5500-1401/04/22 (ضرنا4008) 1,200 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 957,000 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت بهمن-26633-02/08/02 (ظبهمن208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-3750-1401/04/22 (ضرنا4004) 2,175 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1401/04/08 (طخود4013) 130 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-4500-1401/03/22 (طستر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1401/03/04 (طخود3057) 80 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3000-1401/08/18 (طستر8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1401/05/12 (طخود5008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1401/03/04 (طخود3054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-5000-1401/04/22 (طرنا4007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1401/08/25 (ضسپا8048) 655 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1401/08/25 (طسپا8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-7500-1401/04/22 (ضرنا4012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-4000-1401/08/18 (طستر8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1401/05/12 (طخود5002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-1400-1401/03/11 (طهمن3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-3000-1401/04/22 (طرنا4001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1400-1401/03/04 (ضخود3054) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2400-1401/08/25 (ضسپا8054) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-7000-1401/04/22 (طرنا4011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1401/08/25 (ضسپا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3250-1401/03/22 (طستر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-2400-1401/03/22 (ضستر3000) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1401/08/25 (طسپا8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-4000-1401/03/22 (طستر3007) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
اختيار خ ت خگستر-4723-02/02/30 (ظگستر202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-4500-1401/04/22 (ضرنا4006) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2200-1401/08/25 (ضسپا8053) 140 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-2800-1401/08/18 (طستر8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-6500-1401/04/22 (ضرنا4010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1401/03/25 (طسپا3013) 20 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-5500-1401/04/22 (طرنا4008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1401/08/25 (ضسپا8049) 565 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صايپا049-3ماهه 18% (صايپا049) 1,030,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-6000-1401/04/22 (طرنا4009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1401/05/12 (طخود5005) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1900-1401/04/08 (ضخود4010) 429 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1401/08/25 (طسپا8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-3250-1401/04/22 (طرنا4002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-3500-1401/04/22 (ضرنا4003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3000-1401/03/22 (طستر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-3250-1401/08/18 (ضستر8002) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1401/08/25 (طسپا8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-6000-1401/08/18 (ضستر8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سايپا-2750-01/08/16 (هساپا108) 289 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1401/04/08 (طخود4011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1401/03/04 (ضخود3059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1401/04/08 (طخود4009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3500-1401/03/22 (طستر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1200-1401/03/04 (طخود3053) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 975,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-3500-1401/04/22 (طرنا4003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-6500-1401/04/22 (طرنا4010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-3250-1401/04/22 (ضرنا4002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-5000-1401/08/18 (ضستر8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3500-1401/08/18 (طستر8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3250-1401/05/12 (طخود5009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1401/03/25 (طسپا3017) 850 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-2800-1401/08/18 (ضستر8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1401/05/12 (طخود5007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-5000-1401/08/18 (طستر8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-2800-1401/03/22 (ضستر3002) 1,020 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1401/03/04 (طخود3055) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه بهمن 502-3ماهه18% (صبهمن502) 950,000 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 13,480 (0.37%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2200-1401/05/12 (طخود5004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خبهمن-1800-1401/03/11 (ضهمن3003) 57 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1401/05/12 (ضخود5008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1401/06/16 (جاتو106) 247,306 (0.39%) 0
0
0
اختيارف خگستر-2600-1401/03/22 (طستر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3010-02/02/06 (ظخود202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-4500-1401/08/18 (طستر8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1401/04/08 (طخود4015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1401/04/08 (ضخود4009) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1401/08/25 (طسپا8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1401/05/12 (طخود5006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-2874-01/08/18 (ظخود108) 1 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1401/08/25 (طسپا8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-3500-1401/03/22 (ضستر3005) 349 (0%) 0
0
0
چرخشگر (خچرخش) 14,010 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-2800-1401/04/22 (طرنا4000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-6000-1401/04/22 (ضرنا4009) 410 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1401/04/08 (ضخود4016) 35 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1700-1401/05/12 (طخود5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3250-1401/08/18 (طستر8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1401/04/08 (طخود4014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1401/08/25 (طسپا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خبهمن-3500-1401/03/11 (ضهمن3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-4500-1401/08/18 (ضستر8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خبهمن-1600-1401/03/11 (ضهمن3002) 311 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1401/03/04 (طخود3059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-4000-1401/08/18 (ضستر8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-5000-1401/04/22 (ضرنا4007) 1,350 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3750-1401/08/18 (طستر8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خبهمن-2000-1401/03/11 (ضهمن3004) 300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-4500-1401/03/22 (ضستر3008) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1401/03/25 (ضسپا3011) 899 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1401/03/25 (طسپا3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-3000-1401/03/11 (طهمن3006) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18% (صخود401) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خبهمن-1400-1401/03/11 (ضهمن3001) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1401/03/04 (طخود3060) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خبهمن-3000-1401/03/11 (ضهمن3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-2850-01/08/03 (هخود108) 343 (0%) 0
0
0
اختيارف ورنا-4000-1401/04/22 (طرنا4005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-2800-1401/04/22 (ضرنا4000) 3,073 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-3000-1401/08/18 (ضستر8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-6000-1401/08/18 (طستر8009) 1 (0%) 0
0
0
فرمان خودرو سپاهان (خفرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-3000-1401/04/22 (ضرنا4001) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1401/08/25 (طسپا8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ورنا-7000-1401/04/22 (ضرنا4011) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-2800-1401/03/22 (طستر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1401/04/08 (ضخود4018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-3500-1401/08/18 (ضستر8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-2500-1401/03/11 (طهمن3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1401/03/25 (طسپا3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خبهمن-1800-1401/03/11 (طهمن3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خگستر-3750-1401/03/22 (طستر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت سايپا-2774-01/09/01 (ظساپا108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3250-1401/05/12 (ضخود5009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1401/05/12 (طخود5001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خگستر-5500-1401/08/18 (ضستر8008) 200 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1401/08/25 (طسپا8057) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت انجام سرمايه گذاري مشترك با شركت كره اي سنوكيانگ در زمينه مونتاژ و توليد قطعات خودرو و ساير امور بازرگاني است. در حال حاضر فعاليت اصلي شركت توليد ميل لنگ پرايد و نيسان است.

تلفن شرکت: 88789066
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از بلوار میرداماد-خیابان قبادیان- کوچه نور - جنی تابان غربی- پلاک12 - مجتمع نور-طبقه چهارم - واحد 23
نمابر شرکت: 88671299
تلفن کارخانه: 4223227-0332
نمابر کارخانه: 4223065-0332
پست الکترونیک شرکت: info@nasirmachine.com
وب سایت شرکت: http://www.nasirmachine.com
مدیر عامل: آقای علی پور کنی صالحان
عمده فعاليت این شرکت تولید انواع خودرو خصوصا میل لنگ ،میل بادامک ، شاتون و همچنین سرمایه گذاری حهت تامین چرخه مواد اولیه و ساخت و راه اندازی خطوط تولید و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در فعالیتهای سود آور تولیدی وتجاری میباشد.شرکت مهندسی نصیر ماشین از سال 1373تاسیس گردیده است.هم اکنون این شرکت و زیر مجموعه های آن به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات یاد شده فوق چه از نظر تیراز و چه تنوع تولید در خاور میانه محسوب میگردد.
مدیر مالی: آقای امیر حسین اکبریان
مدیر سهام: خانم شعبانی