PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 ( افاد4 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:33:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,032,000 قیمت دیروز 1,032,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,032,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,083,600
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 980,400
تاریخ آخرین معامله 1399/10/13 - 12:29:35   ارزش بازار (م ر) 51,681,528 تعداد سهام 50,079,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 980,400 0 0 0
1 7,700 900,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/13 1,032,000 1,032,000 1,032,000 1
1,000
1.032B
1399/9/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
1,000
1,000.000M
1399/9/26 1,050,000 1,021,000 1,064,500 2
1,500
1.575B
1399/9/22 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1
500
510.000M
1399/9/9 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1
500
515.000M
1399/8/28 1,019,335 1,019,335 1,019,335 1
500
509.668M
1399/8/27 1,025,335 1,025,335 1,025,335 1
1,000
1.025B
1399/8/5 1,047,535 1,047,535 1,047,535 1
500
523.768M
1399/7/29 1,025,535 1,025,535 1,025,535 1
500
512.768M
1399/6/23 1,004,535 1,004,535 1,004,535 1
500
502.268M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مرابحه عام دولت69-ش.خ0310 (اراد69) 997,500 (0.25%) 120
1.999M
1,997.385B
مرابحه عام دولت5-ش.خ0302 (اراد50) 1,000,001 (0.00%) 28
675,000
675.000B
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 999,999 (1.52%) 15
168,000
165.313B
مرابحه عام دولتي6-ش.خ0210 (اراد60) 926,340 (0.05%) 11
2.120M
1,963.841B
مرابحه عام دولتي65-ش.خ0210 (اراد65) 926,220 (0.06%) 4
700,000
648.354B
مرابحه عام دولتي64-ش.خ0111 (اراد64) 943,680 (0.02%) 4
500,000
471.840B
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206 (اراد49) 986,000 (0%) 3
61,000
60.146B
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 940,001 (1.33%) 2
900
846.000M
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 1,000,000 (0%) 2
50,000
50.000B
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105 (اراد38) 1,013,727 (1.60%) 1
2,000
2.027B
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007 (اراد44) 1,050,000 (2.24%) 1
2,000
2.100B
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104 (اراد36) 950,400 (3.02%) 1
5,000
4.752B
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 (اراد34) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت61-ش.خ0309 (اراد61) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 800,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 1,015,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207 (اراد40) 999,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205 (اراد43) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولتي5-ش.خ 0309 (اراد59) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302 (اراد46) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 999,999 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0107 (اراد45) 980,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110 (اراد58) 944,060 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,034,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0008 (اراد47) 980,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 971,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت68-ش.خ0310 (اراد68) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0010 (اراد51) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 762,000 (0%) 0
0
0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 990,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت67-ش.خ0310 (اراد67) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005 (اراد37) 1,049,977 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت66-ش.خ0310 (اراد66) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 924,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 625,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308 (اراد56) 970,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 660,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209 (اراد55) 927,170 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 1,025,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204 (اراد39) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 1,020,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109 (اراد54) 964,500 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت62-ش.خ0309 (اراد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309 (اراد57) 905,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106 (اراد42) 1,090,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 846,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 962,482 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 985,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت71-ش.خ0311 (اراد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103 (اراد35) 950,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره6- اوراق منفعت دولت (مظنه6) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 642,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 (اراد32) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0108 (اراد52) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 979,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره5- اوراق منفعت دولت (مظنه5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 (اراد31) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 1,032,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 991,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت70-ش.خ0112 (اراد70) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207 (اراد53) 960,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت63-ش.خ0309 (اراد63) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 835,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 999,982 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009 (اراد48) 1,046,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 (اراد33) 910,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006 (اراد41) 1,024,430 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 885,000 (0%) 0
0
0


چکیده