PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معدني‌وصنعتي‌چادرملو
معدني‌وصنعتي‌چادرملو ( كچاد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:50:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,110 قیمت دیروز 13,550 تعداد معاملات 3027 EPS 1199
560     (%4.13) بیشترین قیمت 14,220 ارزش 325,266,803,010 P/E 11.8
قیمت آخرین معامله 14,220 کمترین قیمت 13,210 حجم 23,055,581 حداکثر قیمت مجاز 14,220
670     (%4.94) اولین قیمت 13,600 حجم مبنا 8,504,607 حداقل قیمت مجاز 12,880
تاریخ آخرین معامله 1399/8/7 - 12:29:44   ارزش بازار (م ر) 783,105,000 تعداد سهام 55,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
124 4,664,202 14,220 14,830 600 1
3 3,091 14,210 14,870 1,800 1
1 360 14,200 15,550 230 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/7 14,110 13,210 14,220 3,027
23.056M
325.267B
1399/8/6 13,550 13,470 14,380 2,538
25.660M
347.748B
1399/8/5 14,170 14,090 14,790 3,508
27.547M
390.445B
1399/8/3 14,830 14,770 15,500 1,631
13.357M
198.045B
1399/7/30 15,540 14,900 16,230 2,957
10.747M
166.982B
1399/7/29 15,480 15,420 16,200 2,062
19.575M
302.954B
1399/7/28 16,230 16,230 16,460 1,383
12.622M
204.884B
1399/7/27 17,080 17,030 17,900 2,735
20.214M
345.317B
1399/7/23 17,920 17,770 18,560 2,683
9.932M
178.013B
1399/7/22 18,570 18,360 19,680 4,110
17.886M
332.177B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/1 6 1396 231 217 116 271 130
1396/4/21 3 1396 224 175 64 271 106
1395/12/15 12 1396 236 118 271 271 310
1395/12/15 12 1395 231 310
1395/10/23 9 1395 231 380 186 310 227

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 159,900 (0.87%) 6656
4.872M
766.719B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 14,220 (4.94%) 3027
23.056M
325.267B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,990 (3.67%) 3023
15.211M
221.637B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,800 (3.73%) 2162
47.861M
463.360B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,700 (0.34%) 1419
4.489M
116.244B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 34,530 (0.09%) 1120
2.663M
89.149B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 35,200 (1.29%) 644
1.011M
34.474B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 39,830 (1.02%) 556
1.383M
53.471B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 104,200 (2.23%) 554
651,216
67.345B
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 2,300 (1.91%) 138
5,157
11.644B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,344 (0.13%) 136
293,121
687.076M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 3,900 (56.00%) 49
1,670
5.652B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 96,090 (3.00%) 45
14,989
1.440B
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 850 (18.89%) 29
183
135.891M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,200 (4.22%) 13
444
997.560M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 970,000 (2.02%) 7
317
307.490M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 5,900 (18.00%) 5
37
216.300M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,990 (1.13%) 4
314
313.427M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 3,900 (25.81%) 3
31
86.400M
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 2,100 (0%) 2
50
105.000M
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 4,100 (69.67%) 1
1
4.100M
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 900 (89,900.00%) 1
1
900,000
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 990 (61.50%) 1
9
8.910M
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 3,500 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 200,370 (3.64%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 11 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 315,419 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 9 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 300 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 15,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
اكتشاف و بهره برداري از معادن سنگ آهن و تولي كنستانتره. در اين راستا شركت قادر به واردات و تهيه تجهيزات مورد نياز و انجام كارهاي سرمايه گذاري، شركت و ساير فعاليت هاي فني و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 88883102-88882858
وب سایت شرکت: http://www.chadormalu.com
آدرس شرکت: تهران - خيابان وليعصر- بالاتر از ميرداماد-بلوار اسفنديار- پلاك 66
نمابر امور سهام: 88650299
پست الکترونیک شرکت: info@chadormalu.com
مدیر عامل: آقای محمود نوریان
اكتشاف و بهره برداري از معادن سنگ آهن و تولي كنستانتره. در اين راستا شركت قادر به واردات و تهيه تجهيزات مورد نياز و انجام كارهاي سرمايه گذاري، شركت و ساير فعاليت هاي فني و بازرگاني مرتبط است.
تلفن امور سهام: 42604101--42604102--42604106
مدیر سهام: آقای امیر غلامی
مدیر مالی: آقای سید محمود سیدی