PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ فخوز-51470-1399/07/20
اختيارخ فخوز-51470-1399/07/20 ( ضخوز7030 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:46:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/7/14 - 11:23:54   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/14 10 10 10 3
5
50,000
1399/7/6 101 101 101 3
45
4.545M
1399/7/1 1,600 1,600 1,600 1
1
1.600M
1399/6/31 3,317 3,001 3,750 3
5
16.587M
1399/6/30 3,000 3,000 3,000 1
2
6.000M
1399/6/26 7,500 7,500 7,500 1
4
30.000M
1399/6/23 4,147 3,999 5,500 6
17
70.496M
1399/6/22 7,777 7,777 7,777 1
1
7.777M
1399/6/16 7,777 7,777 7,777 1
1
7.777M
1399/6/4 7,957 7,000 8,000 5
47
374.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 12,910 (3.28%) 46437
284.033M
3,532.876B
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 21,290 (2.41%) 30277
100.296M
2,064.206B
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 4,610 (4.99%) 18954
252.228M
1,125.310B
فولاد خوزستان (فخوز) 33,630 (5.00%) 6080
34.222M
1,143.677B
ذوب روي اصفهان (فروي) 46,299 (1.94%) 4989
7.274M
330.613B
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 19,710 (4.95%) 4257
22.317M
431.093B
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 12,411 (5.00%) 3366
16.105M
195.688B
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 11,406 (5.00%) 2067
14.764M
164.821B
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 55,680 (5.00%) 1676
3.616M
200.398B
توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كوير) 13,930 (4.46%) 1518
5.298M
73.595B
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 22,950 (4.53%) 1084
3.233M
73.999B
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 49,500 (2.81%) 1044
1.499M
73.244B
غلتك سازان سپاهان (فسازان) 28,200 (2.99%) 1018
3.987M
111.057B
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 38,460 (5.00%) 836
2.826M
107.533B
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 9,560 (3.34%) 836
4.340M
41.405B
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 22,680 (0.78%) 833
7.363M
166.122B
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 18,630 (4.51%) 636
3.502M
65.223B
معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا) 23,082 (5.00%) 396
1.345M
31.071B
كالسيمين‌ (فاسمين) 15,150 (4.96%) 327
2.747M
41.621B
فولاد خراسان (فخاس) 33,300 (2.00%) 276
469,504
15.336B
سپنتا (فپنتا) 361,890 (5.00%) 212
50,457
18.260B
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 125,390 (4.99%) 92
162,178
20.335B
اختيارخ فملي-20000-1399/11/05 (ضملي1148) 4,300 (34.63%) 88
1,431
5.643B
زرين معدن آسيا (فزرين) 18,845 (5.00%) 83
186,002
3.505B
اختيارخ فملي-40000-1399/11/05 (ضملي1153) 840 (5.40%) 57
1,816
1.576B
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 21,840 (4.96%) 50
159,273
3.479B
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 21,840 (4.96%) 49
55,866
1.220B
اختيارخ فولاد-16775-1399/08/28 (ضفلا8085) 470 (100.85%) 28
183
69.293M
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 149,040 (4.99%) 23
99,276
14.796B
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 49,426 (5.00%) 22
18,389
908.895M
اختيارخ فولاد-13775-1399/08/28 (ضفلا8082) 801 (28.37%) 18
40
32.980M
فولاد كاويان (فوكا) 20,428 (3.00%) 15
15,003
306.481M
اختيارخ فملي-36000-1399/11/05 (ضملي1152) 1,250 (20.77%) 12
210
293.360M
ماداكتو استيل كرد (فماك) 28,000 (6.29%) 12
500,000
14.000B
صنايع تجهيزات نفت (فنفت) 14,170 (3.00%) 11
5,745
81.407M
اختيارخ فولاد-8775-1399/08/28 (ضفلا8076) 5,000 (58.48%) 10
98
470.680M
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 33,770 (4.98%) 8
2,210
74.632M
اختيارخ فولاد-12775-1399/08/28 (ضفلا8081) 1,500 (39.93%) 8
30
33.216M
صنعت روي زنگان (زنگان) 153,254 (5.00%) 7
10,363
1.588B
اختيارخ فولاد-10775-1399/08/28 (ضفلا8079) 2,500 (108.33%) 5
38
74.299M
اختيارخ فولاد-5775-1399/08/28 (ضفلا8070) 6,000 (20.00%) 4
15
90.200M
اختيارخ فولاد-17775-1399/08/28 (ضفلا8086) 300 (21.95%) 4
4
948,000
اختيارخ فولاد-6775-1399/08/28 (ضفلا8072) 5,500 (26.67%) 3
13
67.500M
اختيارخ فخوز-32000-1399/10/16 (ضخوز1014) 6,450 (17.27%) 3
16
98.750M
اختيارخ فملي-28000-1399/11/05 (ضملي1150) 2,000 (2.82%) 2
10
20.000M
اختيارخ فولاد-18775-1399/08/28 (ضفلا8087) 51 (0%) 2
3
153,000
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 47,335 (3.00%) 2
212
10.035M
اختيارخ فخوز-28000-1399/10/16 (ضخوز1013) 8,500 (126.67%) 2
6
50.000M
اختيارخ فولاد-9775-1399/08/28 (ضفلا8078) 3,000 (11.32%) 2
7
20.700M
اختيارخ فولاد-4751-1399/08/28 (ضفلا8068) 7,500 (5.35%) 2
4
47.275M
اختيارخ فولاد-14775-1399/08/28 (ضفلا8083) 790 (0%) 2
4
3.160M
اختيارخ فولاد-3507-1399/08/28 (ضفلا8060) 8,999 (26.75%) 2
7
81.201M
آلومتك‌ (فالوم) 33,790 (3.00%) 1
200
6.758M
آلومراد (فمراد) 142,440 (5.00%) 1
50
7.122M
اختيارخ فخوز-36000-1399/10/16 (ضخوز1015) 5,500 (50.00%) 1
1
5.500M
اختيارخ فولاد-23775-1399/08/28 (ضفلا8090) 2 (60.00%) 1
7
14,000
اختيارخ فولاد-11775-1399/08/28 (ضفلا8080) 1,200 (12.25%) 1
5
6.000M
اختيارخ فولاد-19775-1399/08/28 (ضفلا8088) 11 (60.71%) 1
2
22,000
اختيارخ فولاد-21775-1399/08/28 (ضفلا8089) 39 (0%) 1
16
624,000
اختيارخ فولاد-25775-1399/08/28 (ضفلا8091) 50 (31.51%) 1
2
100,000
اختيارف فملي-36000-1399/11/05 (طملي1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3818-1399/08/28 (ضفلا8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-64000-1399/10/16 (ضخوز1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-25750-1399/08/06 (طملي8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-9775-1399/08/28 (طفلا8078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-4750-1399/08/06 (طملي8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-39750-1399/08/06 (طملي8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-8750-1399/08/06 (طملي8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-35750-1399/08/06 (طملي8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-64000-1399/10/16 (طخوز1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-55750-1399/08/06 (ضملي8086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-21750-1399/08/06 (طملي8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-24000-1399/11/05 (ضملي1149) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2513-1399/08/28 (ضفلا8055) 17,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-19750-1399/08/06 (طملي8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-27750-1399/08/06 (طملي8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2387-1399/08/28 (ضفلا8054) 14,500 (0%) 0
0
0
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان (عفولاد4) 884,225 (0%) 0
0
0
آتي ش فلزات اساسي-1399/12/13 (جفلز912) 906,313 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-48000-1399/11/05 (طملي1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -5750-1399/08/06 (ضملي8054) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2264-1399/08/28 (طفلا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4440-1399/08/28 (طفلا8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-13775-1399/08/28 (طفلا8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-5250-1399/08/06 (طملي8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كوير-16000-99/10/02 (هكوير910) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-12775-1399/08/28 (طفلا8081) 1 (0%) 0
0
0
فولاد سيرجان (سيرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-32000-1399/11/05 (ضملي1151) 4,150 (0%) 0
0
0
اوراق سلف شمش فولاد كاوه كيش (عكاوه2) 4,029,069 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -12750-1399/08/06 (ضملي8065) 6,260 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-10750-1399/08/06 (طملي8063) 1 (0%) 0
0
0
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 5,070 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -14750-1399/08/06 (ضملي8067) 4,498 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -4750-1399/08/06 (ضملي8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-9250-1399/08/06 (طملي8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1889-1399/08/28 (ضفلا8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-40000-1399/10/16 (ضخوز1016) 8,200 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-15750-1399/08/06 (طملي8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2760-1399/08/28 (طفلا8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -6250-1399/08/06 (ضملي8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-36000-1399/10/16 (طخوز1015) 1 (0%) 0
0
0
فولاد سيرجان ايرانيان (سيسكو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -21750-1399/08/06 (ضملي8073) 3 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-56000-1399/10/16 (ضخوز1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-32000-1399/11/05 (طملي1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4440-1399/08/28 (ضفلا8067) 1 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-48000-1399/11/05 (ضملي1154) 780 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-16750-1399/08/06 (طملي8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -19750-1399/08/06 (ضملي8072) 305 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -9750-1399/08/06 (ضملي8062) 9,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4129-1399/08/28 (ضفلا8066) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -13750-1399/08/06 (ضملي8066) 5,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-27775-1399/08/28 (ضفلا8092) 501 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -27750-1399/08/06 (ضملي8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-20000-1399/11/05 (طملي1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-9275-1399/08/28 (طفلا8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-43750-1399/08/06 (طملي8083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-59750-1399/08/06 (طملي8087) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-43750-1399/08/06 (ضملي8083) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-35750-1399/08/06 (ضملي8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -5250-1399/08/06 (ضملي8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2138-1399/08/28 (ضفلا8064) 1 (0%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 932 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-51750-1399/08/06 (ضملي8085) 1 (0%) 0
0
0
ح . ماداكتو استيل كرد (فماكح) 2,301 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -7250-1399/08/06 (ضملي8057) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-33750-1399/08/06 (ضملي8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-7275-1399/08/28 (ضفلا8073) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-8275-1399/08/28 (ضفلا8075) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-72000-1399/10/16 (طخوز1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-14750-1399/08/06 (طملي8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-28000-1399/10/16 (طخوز1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4129-1399/08/28 (طفلا8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-9275-1399/08/28 (ضفلا8077) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-7775-1399/08/28 (طفلا8074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-33750-1399/08/06 (طملي8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -8750-1399/08/06 (ضملي8060) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1889-1399/08/28 (طفلا8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-18000-1399/11/05 (طملي1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ذوب991224 (ذوب تبعي9912) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2264-1399/08/28 (ضفلا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -17750-1399/08/06 (ضملي8070) 1,270 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-29775-1399/08/28 (طفلا8093) 1 (0%) 0
0
0
نورد و لوله اهواز (فاهواز) 19,811 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-7750-1399/08/06 (طملي8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3197-1399/08/28 (طفلا8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -6750-1399/08/06 (ضملي8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-6250-1399/08/06 (طملي8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-56000-1399/10/16 (طخوز1018) 1 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 26,117 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد زرند ايرانيان (زيسكو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-5750-1399/08/06 (طملي8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-11775-1399/08/28 (طفلا8080) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف ورق گرم فولاد مباركه (عفولاد2) 568,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-17775-1399/08/28 (طفلا8086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-6275-1399/08/28 (ضفلا8071) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -18750-1399/08/06 (ضملي8071) 10,700 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-6275-1399/08/28 (طفلا8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-51750-1399/08/06 (طملي8085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-40000-1399/10/16 (طخوز1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2138-1399/08/28 (طفلا8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -16750-1399/08/06 (ضملي8069) 2,400 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-8775-1399/08/28 (طفلا8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -15750-1399/08/06 (ضملي8068) 3,251 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-23750-1399/08/06 (طملي8074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-10775-1399/08/28 (طفلا8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-31750-1399/08/06 (طملي8078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-29750-1399/08/06 (طملي8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-55750-1399/08/06 (طملي8086) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي ورق گرم فولاد (عفولاد3) 850,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-5775-1399/08/28 (طفلا8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3507-1399/08/28 (طفلا8060) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاوه-25477-99/11/18 (هكاوه911) 4,974 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-24000-1399/11/05 (طملي1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2760-1399/08/28 (ضفلا8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -25750-1399/08/06 (ضملي8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2014-1399/08/28 (طفلا8063) 1 (0%) 0
0
0
فولاد زرند (زرند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-21775-1399/08/28 (طفلا8089) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-40000-1399/11/05 (طملي1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2014-1399/08/28 (ضفلا8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -9250-1399/08/06 (ضملي8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-9750-1399/08/06 (طملي8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -7750-1399/08/06 (ضملي8058) 11,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-47750-1399/08/06 (ضملي8084) 1 (0%) 0
0
0
ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-6750-1399/08/06 (طملي8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-32000-1399/10/16 (طخوز1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -11750-1399/08/06 (ضملي8064) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-37750-1399/08/06 (طملي8081) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-17750-1399/08/06 (طملي8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي خاورميانه970904 (ميدكوتبعي9709) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-37750-1399/08/06 (ضملي8081) 8 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-8275-1399/08/28 (طفلا8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -23750-1399/08/06 (ضملي8074) 13,510 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-5275-1399/08/28 (ضفلا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-29775-1399/08/28 (ضفلا8093) 20 (0%) 0
0
0
لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته (فسديد) 114,488 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2636-1399/08/28 (طفلا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-39750-1399/08/06 (ضملي8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-48000-1399/10/16 (طخوز1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4751-1399/08/28 (طفلا8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -10750-1399/08/06 (ضملي8063) 29,304 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-28000-1399/11/05 (طملي1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-15775-1399/08/28 (طفلا8084) 1 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-8250-1399/08/06 (طملي8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-12750-1399/08/06 (طملي8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-19775-1399/08/28 (طفلا8088) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-18000-1399/11/05 (ضملي1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-5275-1399/08/28 (طفلا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-27775-1399/08/28 (طفلا8092) 9,924 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-7775-1399/08/28 (ضفلا8074) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-18750-1399/08/06 (طملي8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2513-1399/08/28 (طفلا8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-14775-1399/08/28 (طفلا8083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-25775-1399/08/28 (طفلا8091) 7,924 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -29750-1399/08/06 (ضملي8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-18775-1399/08/28 (طفلا8087) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-23775-1399/08/28 (طفلا8090) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-15775-1399/08/28 (ضفلا8084) 202 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-16000-1399/11/05 (طملي1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2886-1399/08/28 (طفلا8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-7275-1399/08/28 (طفلا8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2886-1399/08/28 (ضفلا8058) 1 (0%) 0
0
0
ح. نورد و لوله اهواز (فاهوازح) 3 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-72000-1399/10/16 (ضخوز1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -8250-1399/08/06 (ضملي8059) 10,815 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2636-1399/08/28 (ضفلا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-47750-1399/08/06 (طملي8084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-16000-1399/11/05 (ضملي1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-31750-1399/08/06 (ضملي8078) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-16775-1399/08/28 (طفلا8085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-48000-1399/10/16 (ضخوز1017) 3,500 (0%) 0
0
0
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3818-1399/08/28 (طفلا8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-13750-1399/08/06 (طملي8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-7250-1399/08/06 (طملي8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-6775-1399/08/28 (طفلا8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3197-1399/08/28 (ضفلا8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2387-1399/08/28 (طفلا8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-59750-1399/08/06 (ضملي8087) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-11750-1399/08/06 (طملي8064) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده