PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پارس‌ مينو
پارس‌ مينو ( غپينو ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:53:32
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 8,830 قیمت دیروز 9,290 تعداد معاملات 3519 EPS 232
460     (%4.95) بیشترین قیمت 9,080 ارزش 355,034,152,280 P/E 38.2
قیمت پایانی 8,870 کمترین قیمت 8,830 حجم 40,048,463 حداکثر قیمت مجاز 9,750
420     (%4.52) اولین قیمت 8,830 حجم مبنا 5,000,000 حداقل قیمت مجاز 8,830
تاریخ آخرین معامله 1399/10/30 - 11:52:33   ارزش بازار (م ر) 58,740,750 تعداد سهام 6,622,407,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 8,830 9,686,545 323
0 0 0 8,840 12,438 2
0 0 0 8,850 39,373 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/29 9,290 9,080 9,080 114
2.751M
24.976B
1399/10/27 9,550 9,500 9,950 600
6.064M
57.891B
1399/10/24 10,000 9,990 10,150 3,929
46.179M
461.812B
1399/10/23 10,510 10,160 11,220 8,062
74.346M
781.207B
1399/10/22 10,690 10,240 10,750 3,823
33.031M
352.988B
1399/10/21 10,240 9,920 10,240 3,668
30.389M
311.058B
1399/10/20 9,760 9,370 9,840 7,380
57.314M
559.169B
1399/10/17 9,380 8,810 9,610 11,202
89.961M
844.263B
1399/10/16 9,160 8,570 9,470 16,271
132.087M
1,209.402B
1399/10/15 9,020 8,980 9,420 10,611
121.747M
1,098.712B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 605 518 343 764 304
1395/9/6 6 1395 605 518 138 764 163
1395/4/30 3 1395 701 514 81 764 108
1395/2/19 12 1395 708 504 764 764 503
1395/2/19 12 1394 688 503

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي زر ماكارون (غزر) 23,900 (4.96%) 20804
6.500M
152.939B
صنعتي مينو (غصينو) 82,100 (0.36%) 4929
7.428M
599.151B
سالمين‌ (غسالم) 4,250 (4.71%) 3928
47.567M
204.207B
پارس‌ مينو (غپينو) 8,830 (4.95%) 3519
40.048M
355.034B
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 24,770 (4.99%) 3236
13.341M
333.558B
شيرپاستوريزه پگاه گيلان (غگيلا) 22,564 (5.00%) 2981
42,741
964.408M
نوش‌ مازندران‌ (غنوش) 68,590 (4.99%) 2896
6.806M
467.929B
شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر) 73,156 (5.00%) 2813
3.635M
264.309B
گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك) 16,613 (5.00%) 2750
9.164M
153.774B
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) 4,066 (5.00%) 2521
32.320M
131.720B
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا) 34,474 (3.00%) 2327
12.998M
448.083B
شركت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو) 17,110 (2.04%) 2156
10.978M
184.596B
بهنوش‌ ايران‌ (غبهنوش) 87,720 (4.99%) 1869
2.179M
191.463B
لبنيات‌ كالبر (غالبر) 14,670 (2.37%) 1721
7.233M
104.760B
پاكديس (غديس) 11,180 (1.35%) 1451
7.466M
80.987B
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا) 68,070 (0.79%) 1408
1.644M
109.864B
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 35,040 (1.71%) 1398
2.899M
100.674B
مارگارين‌ (غمارگ) 32,150 (4.99%) 1326
3.986M
128.337B
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 13,500 (5.00%) 1252
13.110M
178.370B
لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 13,090 (4.97%) 1192
8.815M
111.946B
شهد ايران ‌ (غشهد) 7,100 (4.95%) 1141
10.698M
76.253B
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين) 72,460 (5.00%) 1137
1.814M
131.986B
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 7,440 (4.98%) 1088
9.301M
69.561B
صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) 23,940 (5.00%) 828
4.333M
103.826B
دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) 253,030 (5.00%) 632
258,061
64.541B
صنعتي بهپاك (بهپاك) 42,193 (5.00%) 615
1.758M
74.751B
خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 462,860 (5.00%) 391
85,447
39.550B
نوش پونه مشهد (غپونه) 20,827 (3.00%) 380
1.724M
35.971B
شوكو پارس (غشوكو) 47,107 (3.00%) 247
404,016
19.032B
توليدي‌مهرام‌ (غمهرا) 73,810 (4.99%) 172
160,603
11.854B
بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 24,940 (4.99%) 121
272,379
6.793B
شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا) 27,329 (5.00%) 104
1.140M
31.166B
كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر) 53,880 (4.99%) 97
313,668
16.900B
كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) 44,881 (3.00%) 91
270,350
12.134B
شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس) 12,110 (5.00%) 86
387,868
4.697B
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) (زعف0008پ10) 127,798 (0.78%) 76
22,310
2.841B
زعفران0008نگين زرين(پ) (زعف0008پ05) 124,000 (0.86%) 25
14,388
1.786B
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) (زعف0008پ11) 126,199 (0.22%) 6
8,520
1.071B
رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) (رطب0002پ02) 215,000 (115.00%) 4
110
23.650M
زعفران0008نگين بيرجند(پ) (زعف0008پ16) 124,000 (0.34%) 3
2,040
253.000M
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) (پست0008پ08) 1,282,799 (4.66%) 2
100
128.280M
زعفران0008نگين روستا(پ) (زعف0008پ08) 124,000 (0.72%) 2
2,000
248.000M
زعفران0008نگين نوين(پ) (زعف0008پ09) 124,000 (0.93%) 1
3,000
372.000M
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) (پست0008پ04) 1,282,799 (1.32%) 1
5
6.414M
زعفران0008نگين بهرامن(پ) (زعف0008پ18) 126,803 (1.44%) 1
50
6.340M
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) (رطب0002پ01) 200,264 (5.00%) 1
35
7.009M
زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) (زعف0008پ19) 10,000 (0%) 0
0
0
زيره سبز0003كيميابذر(پ) (زير0003پ01) 464,309 (1.83%) 0
0
0
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيلي) 17,010 (0%) 0
0
0
گلوكوزان‌ (غگل) 4,000 (0.50%) 0
0
0
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) (زير0003پ04) 464,309 (2.09%) 0
0
0
ح.كيوان (غيوانح) 1,000 (0%) 0
0
0
زيره سبز0003 دانش(پ) (زير0003پ02) 464,309 (1.61%) 0
0
0
كولاك‌ شرق‌ (غكولاك) 1,000 (0%) 0
0
0
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف0008پ12) 83,009 (0%) 0
0
0
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف0008پ15) 84,000 (0%) 0
0
0
پسته فندقي32-30طلاسبززرند0008 (پست0008پ02) 1,214,461 (0%) 0
0
0
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) (كشم0001پ01) 515,335 (8.48%) 0
0
0
ح . شوكو پارس (غشوكوح) 35,865 (0%) 0
0
0
گز سكه (غگز) 23,000 (0%) 0
0
0
ح.روغن‌ نباتي‌ ناب (غنابح) 1,000 (0%) 0
0
0
زعفران0008نگين وحدت جام(پ) (زعف0008پ20) 10,000 (0%) 0
0
0
پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) (پست0008پ09) 1,425,000 (2.40%) 0
0
0
صنعت غذايي كورش (غكورش) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع تبديلي گلستان (صنايع گلستان) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع شير سرو بي خزان (صنايع شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت بين الملل چين چين (چين چين) 1,000 (0%) 0
0
0
آرد تجارت (آرد تجارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ويتانا (غويتا) 19,686 (0%) 0
0
0
روغن‌ نباتي‌ ناب (غناب) 1,000 (0%) 0
0
0
كيوان (غيوان) 15,489 (0%) 0
0
0


چکیده
مبادرت به کلیه فعالیت های صنعتی ، تولیدی و تجاری و انجام کلیه امور مربوط

تلفن شرکت: 48831526
نمابر شرکت: 44543163
وب سایت شرکت: http://www.parsminoo.org
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
مدیر عامل: خانم طاهره سخت باز
مبادرت به کلیه فعالیت های صنعتی ، تولیدی و تجاری و انجام کلیه امور مربوط