PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عمران و مسكن سازان شمالغرب
عمران و مسكن سازان شمالغرب ( مسكن شمالغرب ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:32:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 8,000 تعداد سهام 8,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 797 (5.28%) 2783
113.128M
88.801B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 8,250 (0.24%) 1635
19.887M
166.991B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,418 (3.81%) 1435
13.791M
19.398B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 866 (1.76%) 1025
38.166M
32.992B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 105,680 (5.00%) 995
2.176M
229.711B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,480 (0.93%) 956
4.249M
36.053B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 7,070 (4.28%) 830
5.952M
41.860B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,243 (4.96%) 541
15.234M
33.950B
شركت كيسون (كيسون) 1,261 (2.94%) 518
19.634M
24.721B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 6,060 (5.94%) 429
5.045M
30.459B
آ.س.پ (آ س پ) 4,350 (3.79%) 380
2.844M
12.311B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,164 (4.98%) 357
7.192M
22.696B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 5,660 (2.95%) 349
5.097M
28.773B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 6,130 (5.87%) 329
1.266M
7.668B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,750 (4.96%) 328
5.792M
15.785B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 2,873 (5.98%) 328
8.120M
23.191B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 6,580 (3.79%) 306
1.970M
12.887B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 5,570 (2.20%) 288
2.316M
12.711B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 24,710 (4.97%) 284
582,557
14.286B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,400 (0.54%) 275
2.610M
19.814B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 14,080 (2.96%) 247
818,977
11.674B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 15,600 (2.97%) 244
968,440
15.096B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 23,100 (2.74%) 201
299,458
6.966B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,905 (5.34%) 197
1.550M
6.021B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 4,880 (1.41%) 189
1.286M
6.319B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 12,190 (5.00%) 173
1.278M
15.556B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,291 (0.52%) 155
3.326M
11.074B
سخت آژند (ثاژن) 3,499 (0.95%) 151
1.602M
5.581B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 5,900 (3.15%) 117
956,020
5.635B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 12,300 (2.07%) 108
400,286
4.889B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 19,400 (2.97%) 90
260,600
5.056B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,350 (2.20%) 61
41,352
1.405B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 10,350 (3.00%) 31
47,436
490.963M
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,367 (0.51%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سخت آژند-سهامي عام- 7,600,000 95.000

چکیده