PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه و عمران اميد
توسعه و عمران اميد ( ثاميد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,580 قیمت دیروز 1,580 تعداد معاملات 253 EPS 58
0     (%0) بیشترین قیمت 1,550 ارزش 4,743,654,100 P/E 27.2
قیمت آخرین معامله 1,550 کمترین قیمت 1,550 حجم 3,060,422 حداکثر قیمت مجاز 1,670
30     (%1.90) اولین قیمت 1,550 حجم مبنا 31,645,570 حداقل قیمت مجاز 1,550
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 55,800,860 تعداد سهام 35,317,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 28,000 1,380 1,550 20,412,497 5442
0 0 0 1,560 581,517 118
0 0 0 1,570 39,892 30


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 1,580 1,550 1,550 253
3.060M
4.744B
1400/1/24 1,580 1,560 1,560 981
10.684M
16.667B
1400/1/23 1,590 1,560 1,560 240
3.683M
5.746B
1400/1/22 1,590 1,570 1,600 806
29.130M
46.469B
1400/1/16 1,610 1,590 1,590 527
7.552M
12.008B
1400/1/15 1,620 1,590 1,590 212
2.046M
3.253B
1400/1/14 1,620 1,600 1,620 1,205
13.494M
21.605B
1400/1/11 1,630 1,630 1,650 3,590
33.193M
54.151B
1400/1/10 1,660 1,630 1,690 6,310
61.350M
101.689B
1400/1/8 1,660 1,610 1,700 8,610
93.543M
155.280B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,778 (2.00%) 722
3.431M
72.730B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 48,730 (1.99%) 448
1.603M
78.110B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,460 (1.99%) 370
4.718M
11.615B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,359 (1.99%) 327
887,978
14.634B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,550 (1.90%) 253
3.060M
4.744B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,160 (1.90%) 105
773,829
4.002B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,330 (1.98%) 50
91,711
1.589B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,510 (2.00%) 22
53,356
4.456B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,606 (2.00%) 19
155,274
1.492B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (1.99%) 17
66,920
659.162M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,160 (1.99%) 14
17,478
929.130M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (2.00%) 10
4,130
112.464M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,639 (5.00%) 7
11,162
609.881M
شركت كيسون (كيسون) 11,473 (2.00%) 6
87,345
1.002B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 5
3,580
35.646M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 5
11,075
149.956M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (2.00%) 5
3,710
47.455M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,216 (2.00%) 4
1,093
34.119M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,625 (2.00%) 3
4,200
132.825M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,803 (2.00%) 2
11,550
90.125M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 2
961
12.272M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
6,180
144.859M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,113 (5.00%) 2
385
25.839M
سخت آژند (ثاژن) 9,510 (2.00%) 2
4,144
39.409M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,503 (2.00%) 1
110
5.115M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (1.89%) 1
7,373
49.841M
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,260 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 15,817 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,326 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,465 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 65,899 (0%) 0
0
0


چکیده