PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه و عمران اميد
توسعه و عمران اميد ( ثاميد ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:16:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,910 قیمت دیروز 3,060 تعداد معاملات 556 EPS 30
150     (%4.90) بیشترین قیمت 2,910 ارزش 21,891,412,020 P/E 99.7
قیمت پایانی 2,990 کمترین قیمت 2,910 حجم 7,522,822 حداکثر قیمت مجاز 3,210
70     (%2.29) اولین قیمت 2,910 حجم مبنا 15,873,016 حداقل قیمت مجاز 2,910
تاریخ آخرین معامله 1399/8/5 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 105,597,830 تعداد سهام 35,317,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
14 47,189 2,910 2,910 386,622,621 1379
0 0 0 2,920 889,715 415
0 0 0 2,930 605,455 167


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 3,060 3,000 3,000 639
9.788M
29.363B
1399/7/28 3,150 3,070 3,070 671
7.304M
22.422B
1399/7/27 3,230 3,230 3,230 4,798
37.766M
121.983B
1399/7/23 3,390 3,260 3,400 84,938
315.779M
1,070.383B
1399/7/22 3,240 3,130 3,260 69,768
214.024M
694.187B
1399/7/21 3,110 2,950 3,130 104,749
432.136M
1,345.126B
1399/7/20 2,990 2,880 3,000 41,641
155.868M
466.536B
1399/7/19 2,860 2,650 2,910 61,737
276.406M
790.251B
1399/7/16 2,780 2,650 2,780 48,128
299.943M
832.944B
1399/7/15 2,650 2,650 2,650 26,962
34.829M
92.296B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 31,469 (5.00%) 4948
30.456M
958.016B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 44,800 (4.64%) 1289
2.953M
132.354B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 137,470 (5.00%) 916
394,046
54.759B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 30,495 (3.00%) 749
2.473M
74.539B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,230 (4.72%) 640
13.350M
43.122B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,910 (4.90%) 556
7.523M
21.891B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 13,861 (5.00%) 541
2.400M
33.613B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 35,890 (4.98%) 225
288,021
10.337B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 7,880 (4.95%) 185
1.395M
10.994B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 4,100 (4.87%) 173
1.193M
4.891B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 34,764 (3.00%) 121
452,197
15.720B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 6,886 (4.99%) 116
1.781M
12.266B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,980 (4.93%) 106
652,082
3.899B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 9,190 (4.96%) 66
1.507M
13.847B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 32,680 (5.00%) 43
33,262
1.087B
سخت آژند (ثاژن) 8,942 (1.99%) 20
429,920
3.844B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 17,826 (5.00%) 19
70,047
1.249B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,022 (3.00%) 18
11,793
389.428M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,097 (5.00%) 16
33,558
372.393M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 26,946 (3.00%) 16
11,404
307.292M
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 5,586 (4.98%) 14
42,952
239.930M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 42,769 (3.00%) 14
22,561
964.911M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 20,430 (5.00%) 13
76,442
1.562B
آ.س.پ (آ س پ) 12,073 (5.00%) 13
22,635
273.272M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 5,620 (4.91%) 10
56,969
320.166M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 12,933 (5.00%) 3
1,289
16.671M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,570 (4.97%) 3
700
21.399M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 21,410 (4.97%) 3
11,879
254.329M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 31,665 (3.00%) 2
360
11.399M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 70,073 (5.00%) 2
165
11.562M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 97,343 (5.00%) 2
500
48.672M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 11,970 (4.99%) 1
500
5.985M
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 19,242 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 80,173 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,223 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه توسعه ساختمان تدبير-سهامي خاص- 27,719,242,104 78.480
شركت گروه توسعه اقتصادي تدبير-سهامي خاص- 2,235,004,137 6.320

چکیده