PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه و عمران اميد
توسعه و عمران اميد ( ثاميد ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:09:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,770 قیمت دیروز 1,860 تعداد معاملات 3213 EPS 30
90     (%4.84) بیشترین قیمت 1,830 ارزش 67,638,897,060 P/E 59.0
قیمت آخرین معامله 1,770 کمترین قیمت 1,770 حجم 38,129,429 حداکثر قیمت مجاز 1,950
90     (%4.84) اولین قیمت 1,780 حجم مبنا 26,041,667 حداقل قیمت مجاز 1,770
تاریخ آخرین معامله 1399/10/29 - 10:45:02   ارزش بازار (م ر) 62,511,090 تعداد سهام 35,317,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 1,770 67,734,579 6177
0 0 0 1,780 787,743 90
0 0 0 1,790 98,543 36


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/29 1,770 1,770 1,830 3,213
38.129M
67.639B
1399/10/27 1,860 1,830 1,980 14,160
124.738M
232.275B
1399/10/24 1,920 1,870 1,980 21,557
139.954M
268.171B
1399/10/23 1,960 1,940 2,060 15,324
122.983M
241.425B
1399/10/22 2,040 1,980 2,140 22,680
180.902M
369.793B
1399/10/21 2,060 2,010 2,070 25,138
214.801M
443.205B
1399/10/20 1,980 1,860 2,020 30,938
257.950M
510.628B
1399/10/17 1,930 1,920 1,980 23,990
183.046M
353.027B
1399/10/16 2,020 1,970 2,100 27,416
182.829M
368.481B
1399/10/15 2,020 1,910 2,040 29,685
206.590M
416.627B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,030 (4.72%) 4019
49.271M
150.269B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,770 (4.84%) 3213
38.129M
67.639B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 14,386 (2.99%) 1000
12.606M
181.538B
آ.س.پ (آ س پ) 14,732 (5.00%) 902
3.208M
47.600B
سخت آژند (ثاژن) 9,931 (1.99%) 713
4.193M
41.963B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,820 (4.97%) 701
2.068M
43.442B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 59,747 (3.00%) 646
1.702M
101.379B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 14,473 (5.00%) 525
2.540M
37.010B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 80,104 (5.00%) 361
444,131
35.577B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 19,210 (5.00%) 158
483,537
9.289B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 19,645 (5.00%) 110
796,285
15.643B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 46,510 (4.98%) 98
646,661
30.076B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 44,279 (3.00%) 67
273,665
12.118B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,170 (4.96%) 67
322,735
1.669B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 23,250 (4.99%) 58
1.220M
28.364B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,345 (5.00%) 55
116,590
2.139B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 119,340 (5.00%) 55
187,354
22.359B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 8,637 (4.99%) 48
172,978
1.494B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,635 (4.99%) 27
88,754
1.121B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,828 (5.00%) 11
28,036
135.358M
شركت كيسون (كيسون) 14,780 (3.00%) 11
65,253
964.439M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,638 (3.42%) 1
193
9.773M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 50,692 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,570 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,770 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 13,110 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 16,760 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,810 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 60,940 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 51,384 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 19,460 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,860 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 38,606 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 12,517 (0%) 0
0
0


چکیده