PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 ( ضپال2002 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 09:21:50
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,500 قیمت دیروز 7,500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 7,500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/10/29 - 12:12:23   ارزش بازار (م ر) 7 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 1 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/29 7,500 7,500 7,500 1
1
7.500M
1400/9/17 6,500 6,500 6,500 1
1
6.500M
1400/8/25 8,900 8,900 8,900 1
3
26.700M
1400/8/12 8,900 8,900 8,900 1
1
8.900M
1400/7/10 8,900 8,900 8,900 1
1
8.900M
1400/7/7 9,500 9,500 9,500 1
2
19.000M
1400/7/6 9,000 9,000 9,000 2
2
18.000M
1400/6/31 8,700 8,700 8,700 1
1
8.700M
1400/4/15 13,000 13,000 13,000 1
10
130.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1,063 (1.63%) 10730
571.023M
617.207B
باما (كاما) 4,960 (4.98%) 509
7.618M
38.191B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 28,200 (1.47%) 103
164,691
4.682B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 22,890 (1.93%) 91
557,821
12.759B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 20,500 (4.47%) 86
359,314
7.502B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 10,280 (0.78%) 79
350,580
3.619B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 8,940 (0%) 64
878,869
7.877B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 7,600 (4.52%) 48
346,177
2.661B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 18,000 (2.39%) 36
524,559
9.442B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 21,460 (3.12%) 32
47,317
1.032B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 45,500 (2.36%) 18
19,546
884.291M
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 19,800 (2.41%) 12
4,771
93.926M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 49,700 (2.05%) 1
200
9.940M
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/11/17 (ضگل1151) 12,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/11/17 (طگل1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1401/02/05 (ضچاد2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-50000-14001201 (ضكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/11/17 (ضگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/11/17 (ضگل1154) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1401/02/05 (ضچاد2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-65000-14001201 (ضكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-12000-1401/02/12 (ضپال2000) 13,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي كگهر020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1401/02/05 (طچاد2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/11/17 (ضگل1153) 5,560 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-45000-14001201 (طكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16000-1401/02/12 (طپال2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-48000-1401/02/05 (ضچاد2017) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/11/17 (ضگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-12000-1401/02/12 (طپال2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 108 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1401/02/05 (طچاد2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 (ضپال2007) 89 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/11/17 (طگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-50000-14001201 (طكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1401/02/05 (طچاد2015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1401/02/05 (ضچاد2011) 6,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-55000-14001201 (ضكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1401/02/05 (طچاد2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي كگهر020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28000-1401/02/12 (طپال2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1401/02/05 (ضچاد2010) 7,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24000-1401/02/12 (ضپال2005) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/11/17 (ضگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 (ضپال2002) 7,500 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/11/17 (طگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/11/17 (طگل1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14000-1401/02/12 (طپال2001) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 55,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20000-1401/02/12 (ضپال2004) 7,200 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-65000-14001201 (طكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1401/02/05 (طچاد2012) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-40000-1401/02/05 (طچاد2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-38000-14001201 (طكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 (ضپال2001) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-55000-14001201 (طكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/11/17 (ضگل1156) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-45000-14001201 (ضكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/11/17 (طگل1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-40000-1401/02/05 (ضچاد2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18000-1401/02/12 (طپال2003) 2,024 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-48000-1401/02/05 (طچاد2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1401/02/05 (طچاد2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1401/02/05 (ضچاد2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/11/17 (طگل1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1401/02/05 (ضچاد2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20000-1401/02/12 (طپال2004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/11/17 (طگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32000-1401/02/12 (طپال2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-38000-14001201 (ضكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1401/02/05 (ضچاد2015) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1401/02/05 (طچاد2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-40000-14001201 (ضكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24000-1401/02/12 (طپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-60000-14001201 (طكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28000-1401/02/12 (ضپال2006) 449 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,076,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/11/17 (طگل1157) 8,874 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-60000-14001201 (ضكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18000-1401/02/12 (ضپال2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-40000-14001201 (طكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/11/17 (ضگل1155) 886 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده