PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران ( پلاستح ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,240 قیمت دیروز 3,238 تعداد معاملات 90 EPS
2     (%0.06) بیشترین قیمت 3,300 ارزش 3,876,514,070 P/E
قیمت آخرین معامله 3,270 کمترین قیمت 3,222 حجم 1,196,389 حداکثر قیمت مجاز 3,335
32     (%0.99) اولین قیمت 3,222 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 3,141
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 1,433,376 تعداد سهام 442,400,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 47,500 3,243 3,270 30,213 1
1 65,000 3,241 3,289 50,000 1
1 50,000 3,230 3,290 128,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 3,240 3,222 3,300 90
1.196M
3.877B
1400/11/5 3,238 3,172 3,300 120
799,790
2.589B
1400/11/4 3,225 3,125 3,241 113
1.229M
3.965B
1400/11/3 3,147 2,997 3,181 188
2.030M
6.388B
1400/11/2 3,089 3,060 3,110 93
1.162M
3.589B
1400/10/29 3,130 3,075 3,181 50
305,010
954.751M
1400/10/28 3,167 3,085 3,223 196
1.881M
5.956B
1400/10/27 3,130 3,067 3,141 103
1.056M
3.307B
1400/10/26 3,050 2,970 3,099 138
1.734M
5.290B
1400/10/25 3,009 2,975 3,076 119
2.067M
6.220B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 39,000 (1.52%) 1048
659,236
25.885B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,428 (2.29%) 616
13.919M
19.553B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 10,700 (2.90%) 474
3.072M
32.351B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 15,600 (2.99%) 355
1.019M
15.825B
كوير تاير (پكوير) 4,608 (0.11%) 327
2.164M
9.992B
پلاسكوكار (پلاسك) 3,590 (4.55%) 292
5.574M
19.967B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 6,660 (4.99%) 273
1.687M
11.266B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 18,010 (2.74%) 241
1.261M
21.640B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 24,810 (0.85%) 109
221,108
5.529B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 3,270 (0.99%) 90
1.196M
3.877B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 6,130 (2.85%) 65
300,982
1.847B
گازلوله‌ (پلوله) 19,400 (2.76%) 18
46,686
905.708M
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 6,900 (2.99%) 1
10
69,000
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده