PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود ( ثرود ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:58:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,720 قیمت دیروز 13,767 تعداد معاملات 116 EPS 42
47     (%0.34) بیشترین قیمت 13,079 ارزش 3,222,521,731 P/E 326.7
قیمت آخرین معامله 13,079 کمترین قیمت 13,079 حجم 246,389 حداکثر قیمت مجاز 14,455
688     (%5.00) اولین قیمت 13,079 حجم مبنا 3,622,139 حداقل قیمت مجاز 13,079
تاریخ آخرین معامله 1399/11/6 - 12:28:23   ارزش بازار (م ر) 6,860,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 13,079 2,172,157 264
0 0 0 13,490 1,000 1
0 0 0 13,500 21,023 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/6 13,720 13,079 13,079 116
246,389
3.223B
1399/11/5 13,767 13,595 14,290 793
3.005M
41.039B
1399/11/4 14,310 13,853 14,494 2,236
10.492M
150.147B
1399/10/27 13,808 12,983 14,349 4,362
19.107M
263.836B
1399/10/24 13,666 12,900 13,994 2,375
13.185M
180.180B
1399/10/23 13,328 12,440 13,530 1,729
10.957M
146.037B
1399/10/22 12,886 12,130 13,039 2,839
14.483M
186.628B
1399/10/21 12,419 12,190 13,200 3,178
14.083M
174.896B
1399/10/20 12,831 12,200 13,141 4,139
23.593M
302.722B
1399/10/17 12,516 11,610 12,771 2,741
14.734M
184.406B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/1 12 1397 72 142 38 38 101
1396/7/1 12 1396 37 101
1395/7/3 12 1396 142 306 101 101 345
1395/7/3 12 1395 143 345
1395/5/16 9 1395 129 337 83 345 223

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 67,610 (4.98%) 14346
19.375M
1,328.783B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,930 (4.93%) 12818
167.038M
323.101B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,060 (4.97%) 10581
166.981M
513.569B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,490 (10.28%) 9937
166.168M
589.464B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 18,230 (4.95%) 7469
32.018M
591.418B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,900 (4.05%) 4309
7.304M
291.864B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 56,000 (6.53%) 3406
5.251M
296.393B
آ.س.پ (آ س پ) 14,420 (1.23%) 2704
17.152M
242.655B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,230 (3.26%) 2573
25.933M
167.404B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,740 (4.99%) 2482
5.862M
318.436B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 11,605 (4.99%) 1517
9.204M
107.404B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,740 (5.00%) 1471
5.061M
117.850B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 22,597 (5.00%) 1248
5.398M
120.026B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 17,469 (5.00%) 1127
3.729M
65.191B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 110,900 (5.00%) 1093
1.427M
157.048B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,240 (2.24%) 933
9.644M
50.473B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 14,200 (4.95%) 831
6.890M
97.847B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 12,635 (2.99%) 692
2.596M
33.739B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 51,636 (5.00%) 489
2.108M
106.977B
سخت آژند (ثاژن) 9,047 (3.99%) 310
2.241M
20.281B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 11,780 (4.92%) 301
2.065M
24.320B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 13,116 (3.00%) 283
3.871M
50.777B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,710 (4.97%) 154
1.498M
29.523B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 36,470 (3.00%) 154
203,020
7.404B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,734 (5.00%) 140
942,244
7.287B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,079 (5.00%) 116
246,389
3.223B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 69,998 (3.00%) 110
327,064
22.894B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 17,482 (3.00%) 39
64,885
1.134B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,761 (4.99%) 30
117,494
1.382B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 62,353 (5.00%) 19
13,994
872.568M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,871 (0%) 4
2,800
142.439M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,444 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 50,692 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام- 338,807,570 67.760
شخص حقیقی 6,380,430 1.270

چکیده

وب سایت شرکت: http://zayandehrood.hic-iran.com
آدرس شرکت: اصفهان، خیابان استانداری ، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر ( خورشید سابق ) انتهای کوچه شهید عمرانی
تلفن شرکت: 031-32209210 - 031-32209921
پست الکترونیک شرکت: Esfahan@hic-iran.com
مدیر عامل: آقای علی مدرس هاشمی
مدیر مالی: آقای مجید سفاری
نمابر شرکت: 031-32211170
تلفن شرکت: 031-32206316
مدیر سهام: حسین ذوالفقاری
نمابر شرکت: 031-32219531