PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 ( ضپار8044 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:20:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,260 (1.88%) 90355
2.495B
8,278.212B
سايپا (خساپا) 2,440 (4.69%) 60528
1.562B
3,948.678B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 4,530 (4.83%) 15910
187.038M
863.718B
پارس‌ خودرو (خپارس) 8,200 (4.98%) 5362
56.028M
460.990B
رادياتور ايران‌ (ختور) 40,950 (5.00%) 5254
12.997M
526.906B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 22,270 (4.99%) 4745
35.965M
801.546B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 7,540 (4.92%) 3465
24.341M
184.077B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,870 (4.91%) 3406
28.743M
112.835B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 5,249 (2.99%) 1853
28.790M
151.432B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 9,710 (4.99%) 1492
12.042M
117.086B
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 399 (29.97%) 882
30,860
13.602B
فنرسازي‌زر (خزر) 9,850 (4.45%) 833
3.576M
35.002B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 7,210 (4.88%) 654
5.061M
36.514B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 26,970 (4.98%) 561
1.952M
52.634B
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 529 (9.07%) 333
15,478
8.800B
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 738 (29.70%) 262
7,701
6.581B
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 33,130 (4.97%) 258
489,250
16.209B
سايپا ديزل (خكاوه) 5,919 (3.00%) 158
3.914M
23.168B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 4,890 (4.86%) 152
1.875M
9.170B
سايپاآذين‌ (خاذين) 6,880 (4.97%) 141
1.029M
7.081B
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 311 (24.40%) 111
4,785
1.467B
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 87,920 (4.99%) 105
35,310
3.119B
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 109 (28.24%) 85
2,837
296.373M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 13,236 (3.00%) 75
59,905
799.945M
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 271 (148.62%) 45
1,000,000
271.000M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 8,740 (5.00%) 39
56,582
494.527M
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1,510 (2.30%) 37
336
530.171M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 19,380 (5.00%) 35
58,059
1.125B
چرخشگر (خچرخش) 18,310 (4.98%) 33
34,662
634.661M
ايران خودرو ديزل (خاور) 6,504 (3.00%) 26
82,353
535.624M
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1,160 (19.59%) 26
216
286.746M
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 38,580 (5.00%) 23
11,129
429.357M
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 260 (46.89%) 23
364
87.563M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 18,620 (4.95%) 15
7,211
134.269M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 11,630 (4.98%) 14
125,470
1.459B
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 320 (16.36%) 13
117
41.550M
توليدمحورخودرو (خمحور) 56,120 (4.99%) 12
6,612
371.065M
ايركا پارت صنعت (خكار) 32,650 (4.98%) 12
10,691
349.061M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 15,480 (2.99%) 10
46,507
719.928M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 52,960 (4.99%) 8
3,197
169.313M
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 40 (33.33%) 6
99
667,000
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 47,510 (5.00%) 4
541
25.703M
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 990,124 (0.01%) 3
25
24.753M
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 450 (28.12%) 3
20
12.990M
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 614 (25.58%) 3
86
52.300M
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 950 (143.59%) 3
20
23.890M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 24,146 (3.00%) 3
1,054
25.450M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 955,000 (0.32%) 2
3,020
2.884B
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,530 (39.98%) 2
20
30.450M
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 4,000 (0%) 1
2
8.000M
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 1
10
9.800M
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 11,652 (5.99%) 1
1,000
11.652M
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 2 (98.67%) 1
8
16,000
اختيارف خساپا-3500-1399/11/26 (طسپا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/11/19 (طپار1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/11/19 (ضپار1115) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/11/26 (طسپا1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
بهمن ديزل (خديزل) 48,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1399/11/26 (طسپا1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/11/19 (طپار1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 325,069 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2500-1399/11/26 (ضسپا1103) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/11/19 (طپار1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/11/19 (ضپار1119) 2,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/11/19 (ضپار1116) 4,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/11/19 (ضپار1120) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 808 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
زامياد (خزاميا) 16,320 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/11/19 (طپار1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/11/19 (ضپار1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 18,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/11/26 (ضسپا1108) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/11/19 (ضپار1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/11/26 (طسپا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2000-1399/11/26 (ضسپا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1399/11/26 (طسپا1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/11/26 (طسپا1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/11/26 (طسپا1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/11/26 (ضسپا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/11/26 (ضسپا1100) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 856,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/11/19 (طپار1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/11/26 (طسپا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/11/26 (ضسپا1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/11/19 (طپار1121) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 995,000 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/11/19 (طپار1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,000 (0.49%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1399/11/26 (ضسپا1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/11/19 (ضپار1118) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/11/19 (طپار1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1399/11/26 (ضسپا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 994,950 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,030,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 150 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/11/19 (ضپار1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/11/26 (ضسپا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/11/19 (ضپار1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/11/26 (طسپا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/11/19 (طپار1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده