PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . موتوژن‌
ح . موتوژن‌ ( بموتوح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:44:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,500 قیمت دیروز 5,500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 5,500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 6,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,950
تاریخ آخرین معامله 1393/5/28 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/28 5,500 5,500 5,500 123
2.696M
14.829B
1393/5/27 5,647 5,589 5,700 4
33,068
186.727M
1393/5/20 6,075 6,072 6,100 7
103,000
625.696M
1393/5/13 6,600 6,600 6,600 1
1,000
6.600M
1392/12/7 4,407 4,387 4,996 38
61,137
269.408M
1392/12/6 4,757 4,752 4,948 13
22,263
105.916M
1392/12/5 5,111 5,015 5,650 28
35,972
183.858M
1392/12/4 5,450 5,210 5,549 34
176,638
962.647M
1392/12/3 5,292 5,210 5,449 32
68,735
363.730M
1392/11/30 5,284 5,010 5,305 19
20,297
107.241M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 70,500 (3.32%) 14633
20.093M
1,474.091B
موتوژن‌ (بموتو) 64,590 (4.99%) 2251
2.513M
163.423B
كابل‌ البرز (بالبر) 32,880 (5.00%) 1206
1.239M
40.907B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 68,030 (5.00%) 993
501,937
34.269B
نيروترانس‌ (بنيرو) 70,450 (4.99%) 635
525,369
37.274B
نيرو سرمايه (نيرو) 51,160 (4.99%) 324
255,215
13.940B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 62,340 (5.00%) 138
127,426
8.031B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 105,470 (5.00%) 98
73,064
7.706B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,793 (4.00%) 2
1,172
40.777M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 33,339 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده