PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 ( هصادر912 ) -  وضعیت : مجاز-محفوظ -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:58:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 810 قیمت دیروز 810 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 810 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 989
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/21 - 12:28:29   ارزش بازار (م ر) 4,050,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/21 810 810 810 101
1,000,000
810.000M
1399/8/20 738 738 738 99
1,000,000
738.000M
1399/8/19 596 596 596 123
1,000,000
596.000M
1399/8/18 443 443 443 51
1,000,000
443.000M
1399/8/17 371 371 371 43
1,000,000
371.000M
1399/8/14 274 274 274 38
1,000,000
274.000M
1399/8/12 170 170 170 21
1,000,000
170.000M
1399/8/11 18 18 18 13
1,000,000
18.000M
1399/8/10 155 155 155 82
1,000,000
155.000M
1399/8/7 1 1 1 11
1,000,000
1,000,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,770 (4.92%) 16489
595.423M
1,622.938B
بانك ملت (وبملت) 4,210 (3.19%) 13100
299.187M
1,241.173B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,180 (4.95%) 7636
307.994M
966.446B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 12,450 (0.40%) 4526
56.754M
705.655B
پست بانك ايران (وپست) 20,650 (4.97%) 4129
25.145M
526.978B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,440 (0.68%) 3665
59.657M
266.138B
بانك گردشگري (وگردش) 21,942 (3.00%) 2986
20.048M
442.326B
بانك شهر (وشهر) 6,684 (3.34%) 2576
34.500M
226.392B
بانك سينا (وسينا) 3,570 (3.77%) 1850
52.934M
187.482B
اعتباري ملل (وملل) 15,507 (4.98%) 1742
14.143M
222.596B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,060 (3.77%) 1431
30.621M
93.431B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,340 (2.54%) 1245
8.142M
83.994B
بانك سامان (سامان) 10,698 (2.99%) 842
9.194M
98.434B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 660 (13.40%) 378
18,485
12.365B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 30 (3.45%) 164
10,589
263.709M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 282 (23.14%) 120
5,888
1.635B
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 20 (81.82%) 117
5,015
78.001M
بانك ايران زمين (وزمين) 14,866 (2.00%) 69
1.601M
23.799B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 1 (66.67%) 63
2,864
3.064M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 200 (23.37%) 46
1,752
424.770M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 951 (6.97%) 27
293
284.166M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 500 (23.08%) 23
394
200.062M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 1,040 (14.16%) 22
491
489.381M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 89 (0%) 8
285
25.665M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 690 (456.45%) 7
145
98.396M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 500 (18.20%) 6
220
110.500M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 1,100 (0%) 5
28
24.710M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 10 (400.00%) 3
184
193,000
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 777 (2.88%) 3
5
4.037M
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 2
2
2,000
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 1,400 (64.51%) 2
6
7.500M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 800 (127.27%) 2
2
1.400M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,520 (1.33%) 2
51
77.520M
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 229 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 240 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 3 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 2,710 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,300 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,233 (1.78%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 776 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (15.05%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 150 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده